چچم ( lolium temolentivm (۱۰۰۳

چچم

گياهي 1-2ساله كه درخاكهاي لومی –شنی وسرشارازازت رشدميكنددوره رويش آن

فصل بهار است

برگها:بصورت كشيده شيارداروفاقدكرككه جوانترين برگ بشكل لوله اي ميباشد

ساقه:معمولاتوخالي صاف كهدرزيرگل آذين كمي زبروخشن طول ساقه بين100-300cmاست

گل:بشكل گل آذين سنبله مركب مشاهده مي شود

دوره گلدهي :اوايل تابستان

مناطق انتشاردرايران:تهران-ورامين-كرج-شمال ايران ونواحي مركزي وغربي

مناطق انتشاردرجهان: جنوب وغرب اروپا-شمال آمريكا-آسيا-نواحي مديترانه ای

چچم

/ 0 نظر / 15 بازدید