فرفيون(شيرسگ)

                                                            فرفيون

Euphorbia helioscopia

Sun spurge

گياهي است يكساله از خانواده Euphorbiaceae كه ساقه هاي ان متعدد،بلند و راست است.كه از طريق بذرتكثير مي يابند.طول ساقه15تا50سانتيمتر و رنگ ان سبز تيره است.برگها متناوب و با آرايش مارپيچي روي ساقه قرار گرفته اند انتهاي برگها مدور ودمبرگ كوتاه دارند.برگها بيضي شكل و برگها ي پاييني كم وبيش چرمي شكل و سفيدرنگ و برگهاي فوقاني سبز تيره تا سبز مايل به زرد هستند.

گلهاي فرفيون جانبي ومنفردند،دمگل به17 تا21 ميليمتر ميرسد،گلهاي انتهايي4تا6تايي به صورت چتر با دمگلي به طول 20تا25ميليمتر ديده ميشوند.

[

گل اذين ان سياتيوم است كه همانند چتري با5 پرتو كوتاه كركدار،ابتدا 3 قسمتي سپس 2 قسمتي ديده ميشود.اين گياه به علت داشتن ريشه هاي قوي(كه تا پنج برابر اعضاي هوايي ميرسد)يكي از علفهاي هرز مهم محسوب ميگردد.طول ريشه اين علف هرز گاهي بيش از يك متر در عمق زمين نفوذ ميكند و بدين ترتيب با عوامل نامساعد محيط به خوبي ميتواند مقابله كند.از قطعات ريشه ميتواند گياه جديدي به وجود آيد.از خصوصيات مهم ديگر اين گياه،داشتن لاتكس يا شيرابه درساقه و رگبرگهاي آن است.                                                                                 ‌                               Ehelio1.jpg

گونه هاي جنس فرفيون داراي مقادير زيادي گلوكوزيد سيانوژنيك بوده،در صورت تعليف دام ممكن است باعث مسموميت آنها شود.از گونه هاي ديگر فرفيون كه به عنوان علف هرز هستند ميتوان

E.hetvadenaوE.strictaو E.chamaecysرا نام برد.

فرفيون در اغلب مزارع گندم،جو،بادام زميني،باغهاي سبزي و صيفي،نقاط مرطوب و كنار نهر ها ميرويد و ايجاد مزاحمت ميكند.

روشهاي کنترل:

براي مبارزه با فرفيون ميتوان از علفكش تري فلورالين قبل از رويش و تو-فور-دي بعد از رويش استفاده كرد.( ازمصرف 2-4-d بروی گیاهان پهنبرگ جدداً خوداری شود.

 

 


/ 0 نظر / 66 بازدید