# پروژه

119_استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی

هسته های ناپایدار سه نوع تشعشع میتوانند از خود بیرون دهند تشعشعات آلفا مجتمع شده از دو شاخه نوترون و پروتن و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 65 بازدید