# مرتعداری

نمونه های توزیع گله هاوگیاه درمنطقه های کوه ساحلی به کارمی برند

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی عنوان مقاله  :  Cattle distribution patterns ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

تولیدعلفزارهای علف خشک ودینامیک علف هرزه چنانچه متاثربوسیله مدیریت

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و.... عنوان مقاله  Hay-meadows production and weed dynamics ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید