# علف_های_هرز_و_آفات

بررسی تأثیر نوع تیمار، بسته بندی ودمای انبار بر کنترل ضایعات پس از برداشت گوجه ف

بحث:مطالعات انجام شده در باره تأثیر نوع پوشش ودما در رابطه با تیمار بر کنترل میزان ضایعات پس از برداشت، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)

  گیاهی چندساله که ریشه بارشدعمودی درخاک نفوذمیکندتعدادزیادی ساقه خزنده زیرزمینی داردکه روی آنهاتکمه هابه وفوریافت میشودتقریبادرتمام خاک هارشدمیکنند   برگ:متناوب قلبی شکل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 78 بازدید

تاج خروس۲رگه(کدمطلب۱۰۰۱)

گیاهی ۱ساله تکثیروانتشارتوسط بذرمعمولاخاکهای غنی ازهموس وازت راترجیح میدهددوره رویش آن بهارتاتابستان بوده برگها:به رنگ سبزروشن ودرازتخم مرغی شکل بالبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید