# خاکهای_شور_وقلیایی

استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک

اثرات پلیمر جاذب رطوبت روی استقرار و بقاء نهال و نشاء      هیدروژل ها در پروژه های آبادسازی مزارع ، تولید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 104 بازدید