# بیوتکنولوژی

تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم (Brevibacterium

    این متن کامل نیست حتما متن کامل انگلیسی  و  ترجمه را دانلود کنید      اسیدهای آمینه دارای کاربردهای صنعتی گسترده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 72 بازدید

تولیدعلفزارهای علف خشک ودینامیک علف هرزه چنانچه متاثربوسیله مدیریت

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و.... عنوان مقاله  Hay-meadows production and weed dynamics ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده عمومی م3

 Potato Carboxypeptidase Inhibitor, a T-knot Protein Is an Epidermal Growth Factor Antagonist That Inhibits Tumor Cell Growth       دانلود مقاله شماره  ٣            این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید