# اصلاح_خصوصی

119_استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی

هسته های ناپایدار سه نوع تشعشع میتوانند از خود بیرون دهند تشعشعات آلفا مجتمع شده از دو شاخه نوترون و پروتن و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 65 بازدید

اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده عمومی م3

 Potato Carboxypeptidase Inhibitor, a T-knot Protein Is an Epidermal Growth Factor Antagonist That Inhibits Tumor Cell Growth       دانلود مقاله شماره  ٣            این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید