جوانه زنی و عدم رویش و رویش گیاهان بعد از اتش گرفتن در منطقه یوتا

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله  Vegetation of chained and non-chained seedlings after wildfire in Utah.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :١٠صفحه

دانلود مقاله شماره  3٢

/ 0 نظر / 6 بازدید