128_کشت مخلوط - کلیات کشت مخلوط (پروژه کامل)

مقدمه

زراعت فن کشت و کار و بهره برداری از عوامل محیطی برای تولید محصولات کشاورزی میباشد. با توجه به وجود محدودیت های زیاد در این ضمینه شاید بتوان بهترین راه و تنهاراه رسیدن به این مقصود را انجام چند کشتی و زراعت مخلوط دانست.

زراعت مخلوط یعنی  کشت بیش از یک نبات دریک قطعه زمین و در یک سال زراعی به ترتیبی که یک گیاه همزمان کشت و برداشت شود.بلکه میتوان یک گیاه را را همزمان و مدتی پس از گیاه اول  کشت نمود و همزمان یا بعد از ان برداشت کرد.

کشت غلات پا بلند مانند ذرت خوشه ای وذرت با حبوبات  یکی از معمولترین نوع زراعت مخلوط است. این نوع زراعت از سالیان سال دراز در بسیاری از مناطق گرمسیر در کشورهای درحال توسعه رایج بوده است. و زارعین رغبت بیشتری به این نوع کشت دارند چون اثر مکملی که که در این قبیل کشت ها در بردارندتقلیل افات و امراض است . دلایلی وجود دارد که در بسیاری از نقاط جهان زراعت مخلوط برتک کشتی برتری داردازجمله:

استفاده حداکثر از منابع محیطی

تقلیل خطرات احتمالی

موازنه در امر تغذیه

حاصلخیزی خاک

علاوه بر مزایای فوق  مهمترین فایده کشت مخلوط اینست که مقدارتولیددرواحدسطح نسبت به تک کشتی افزایش خواهد یافت.و دلیل ان استفاده بهتر از منابع نور آب و مواد غذایی موجود در خاک میباشد.همچنین از نظر محیط زیست چون سطح استفاده سموم کمتر میباشد.

 

تعاریف خاص

زراعت چند کشتی  multiple cropping

 رویاندن بیش از یک گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین که خود شامل زیر مجموعه هایی هست

الف ) چند کشتی پی در پی

دراین نوع زراعت بذور گیاهان مختلف در یک سال زراعی بطور متوالی کشت میشوند بطوریکه که بذر هر گیاه را بعدازبرداشت محصول زراعت قبلی میکارند افزایش محصول در این فقط در بعد زمان است و هیچ نوع رقابتی بین گیاهان وجود ندارد.که خود شامل موارد زیر است

1 کشت دوگانه : کاشت دو گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین بطور پی در پی مانند کاشت ذرت زودرس بعد از برداشت گندم و یا جودر مثلا در اصفهان رایج است.

2. کشت های سه گانه : کاشت سه گیاه بطور متوالی در یک سال زراعی و در یک قطعه زمین مانند کاشت برنج بادام زمینی و برنج اژلند

3. کشت چهارگانه : کاشت پی در پی 4گیاه در یک قطعه زمین در یک سال زراعی

ب) چند کشتی همزمان

در این روش بذور مختلف  نسبتا همزمان در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی کشت میشوند و لزومی ندارد که تاریخ کاشت و برداشت یکی باشد و گیاهان در بیشتر دوره رویش با هم روی زمین هستند این روش از نظر شیوه کاشت به سه دسته تقسیم میشود:

1.      کشت درهم

دراین روش دو یا چند گیاه در یک قطعه زمین بطور همزمان غیرردیفی و یه صورت دستپاش کاشته میشوند بذور گیاهان میتوانند با هم مخلوط شده و سپس کشت شوند مثل غلات با یونجه

2.      کشت محلوط یا ردیفی توام

در این روش  یکی از گیاهان در ردیف های معین و مشخص کاشته میشود و گیاه دیگر ممکن است بطور ردیفی یا تصادفی با گیاه اول کاشته شود.

3.      کشت مخلوط نواری

 هریک از گیاهان در چند ردیف یا بصورت نواری و همزمان در یک قطعه زمین کاشته میشوند.عرض نوارهارابه اندازه ای در نظر میگیرندتاضمن سهولت کارباماشین های کشاورزی و کسترش کافی اثر متقابل گیاهان روی یکدیگرظاهرشود.

ج) کشت تاخیری و یا چند کشتی پس و پیش

در این سیستم بذور مختلف بطور متوالی در یک سال زراعی در یک قطعه زمین کشت میشوند ولی بذور هرگیاه راقبل ازبرداشت محصول گییاه قبل میکارندتاریخ کاشت بذور دوم یا سوم مصادف است با بعدازگل کردن گیاه قبلی.

  

رقابت گیاهان در مجاورت یکدیگر

کلمه رقابت از کلمه لاتین کامپیوتر computer   به معنی تقاضایا طلب چیزی که مورد نیاز دیگری هم باشد گرفته شده و در لغت انگلیسی گفته شده انجام عملی برای کسب چیزی است که درهمان زمان موجود دیگرسعی در جذب یا بدست آوردن آن دارد.

در گیاهان تا زمانیکه اب و مواد غذایی و حرارت و نور بیش از احتیاج دویاچندگیاه باشد هرقدر هم که نزدیک به یکدیگر کاشته شوند رقابت نمی نمایند برخلاف حیوانات . امازمانی رقابت شروع میگردد که مقدار یک یا چند عامل رشدازحد احتیاج دویاچند گیاه کمتر باشند و یا به عبارت دیگر رقابت بین دو یاچندگیاه موقعی شروع میشود که ان گیاهان احتیاج به ماده مخصوصی داشته باشند ولی مقدار آن ماده از حداحتیاج اندو یا چند گیاه دیگر کمتر باشد بنابراین رقابت را در مورد گیاهان میتوان بشرح زیر تعریف نمود.

توانایی و ظرفیت گیاهان در بدست اوردن و تامین موادمورد نیاز رشدو نمو در حالیکه محدودیت یک یا چند ماده وجود داشته باشددربرخی شرایط وجود مواد و عوامل رشدبه میزان بیش از نیازمیتواند در رقابت گیاهان نیز تاثیر داشته باشدبه عنوان مثال دو گیاه مختلف مانند برنج و گندم که نیاز ابی انها متفاوت است اگر در شرایط غرق ابی کشت شوند اب زیاد برای رشد برنج مطلوب است ولی برای گندم مضر است و یا وجود ازت زیاد در خاک ممکن است برای رشد ذرت مفید باشد ولی همان میزان ازت سبب کند شدن فعالیت باکتری های تثبیت کننده ازت درخاک شده رشد یونجه را کاهش میدهد.

عواملی که باعث رقابت در گیاهان میشوند عبارتند از:آب موادغذایی نوراکسیژن دی اکسیدکربن و اکسیژن خاک.فضای موجود برای رشد و نمو گیاهان نیزممکن است از عوامل رقابت بشمار آیند ولی این امرفقط در مواقعی که تراکم گیاهی ( تعداد بوته در واحد سطح) بسیار باشد اتفاق می افتد.درغیراینصورت معمولا فضای کافی برای رشد ریشه و شاخ و برگ موجوداست.دراثرتراکم زیادتغییراتی درمورفولوژی گیاه بوجودمی ایدمثلا ریشه های هویج تغییرشکل داده و یا غلات ورس میکنند.

بیشتر عواملی که در رقابت گیاهای موثرندمیتوان به یک منبع غذایی تشبیه نمود.اگرمخزن دارای مقدارموادمحدودی باشدیابطورمتناوب توسط گیاهان در حال رقابت تخلیه شودرقابت کننده موفق گیاهی است که سریعترازمخزن استفاده نماید(گیاه غالب) گارتمام گیاهان ازنظررقابت مشابه باشند از این منبع بطور اشتراکی استفاده مینمایندواگرهم کمبودی در مخزن باشدروی تمام گیاهان اثرمشابه میگذارد.

غالب یا مغلوب بودن گیاه از نظررقابت بستگی به خصوصیات مرفولوژیکی و ژنتیکی و فیزیولوژی گیاه دارد که به شمارش مختصات کلی هریک بسنده میکند:

مشخصات مرفولوژیکی:مانند داشتن موادغذایی زیاددرریشه یابذر،ارتفاع گیاه،تعدادشاخ و برگ عمق توسعه ریشه تعداد پنجه ها یابذر،تعداد گل و برگ

خصوصیات ژنتیکی:شامل سرعت جوانه زدن ظرفیت جذب آب و موادغذایی و اکسیژن

سرانجام از خصوصیات فیزیولوژیکی میتوان نحوه جذب اب یااکسیژن از خاک های خشک ومرطوب چگونگی جذب موادغذایی ونحوه رشدگیاه درشرایط بخصوص اب وهوایی را نام برد.

رقابت ضرورتاوقتی که تامین یک منبع ضعیف است اتفاق نمی افتددریک جامعه گیاهی تمام گیاهان ممکن است ازنظرمیزان یک عنصردرکمبودباشندولی اگرمحیط هرگیاه مستقل از گیاهان مجاورخودباشدگیاهان مجاوردخالتی درجذب موادورشدونمونمیکنند.برای مثال جوانه زنی و رشدگیاهچه گندم در شرایط کمبوداکسیژن در یک خاک مرطوب وباساختمان نامناسب امکان داردکاهش یافته ویاباتاخیرانجام شودواین امرمستقل ازتاثیرگیاهان مجاوراست.

تاثیر رقابت در گیاه امکان داردبه صورت مثبت منفی ویاخنثی باشد.مثلا افزایش طول ساقه دراثرکمبودنوریک نوع رقابت مثبت یا همکاری است.نمونه دیگرازرقابت مثبت یاهمکاری جوانه زنی بذورشبدر است.بعضی ازارقام اینگونه شبدرراچنانچه در معرض هوای محتوی0.5درصد دی اکسیدکربن قراردهند دورمانسی آن شکسته میشود.دریک توده بذر که در شرایط مساعدجوانه زنی ازنظررطوبت و حرارت قرارداردمشاهده شده که جوانه زنی هرتک بذرباعث تولیددی اکسیدکربن شده واین گازدرجوانه زدن سایربذورموثربوده است.

 

رقابت نوری در گیاهان

رقابت در نورباعث کم شدن نورموثردرفتوسنتزدرگیاه مغلوب شده سایرعوامل رشدراتحت تاثیرقرارمیدهد.بنابراین شناختن راههای کاهش رقابت برای استفاده از نورازمهمترین عوامل موثردرفتوسنتزورشدوهمچنین فراهم نمودن شرایط جهت استفاده موثرازسایرعوامل رشدبشمارمیرود. رقابت برای نورزمانی اتفاق می افتدکه یک بوته روی بوته دیگرویاحتی برگ روی برگ دیگررابه مدت طولانی پوشانده و مانع نفوذ نور به گیاه ویا برگ زیرین شوداین حالت در بین گیاهچه ها که تازه روییده اند دیده نمیشود ولی وقتی گیاه به اندازه کافی رشد نمود در مزرعه مشاهده میشود اگر اب و مواد غذایی به اندازه کافی در اختیار گیاه گذاشته شود تنها عامل محدود کننده تولید نور خواهد بود امروزه به دلیل مصرف زیاد کود و اب این وضعیت حادتر شده از طرف دیگر حتی در نواحی کمبود اب و مواد غذایی وجود دارد به دلیل عدم توجه به تراکم مطلوب رقابت برای نور به عنوان یک عامل مهم تلقی میشود.

رقابت برای نور از رقابت برای اب و مواد غذایی متفاوت است زیرا با مصرف نور بوسیله گیاه میزان آن کاهش پیدا نمیکند انرژی نورانی دردسترس گیاه باید فورا جذب شده و یا به مصرف فتوسنتز برسد گیاه غالب الزاما گیاهی نیست که شاخ و برگ بیشتری داشته باشد بلکه گیاهای است که شاخ و برگ آن در وضعیت مفیدتری در مقایسه با گیاهان رقابت کننده برای جذب نور قرار گرفته باشد بنابراین یک گیاه گرامینه ممکن است یک علف هرز و یا گیاه علوفه ای زیر کشت خود را تحت فشار قرار دهدآن هم نه بدلیل انبوهی شاخ و برگ و یا افقی بودن انها بلکه احتمالا بدلیل ارتفاع بیشتر وهمچنین طرز قرار گرفتن شاخ و برگ است.

عوامل موثربر براستفاده مفید از نور عبارتند از :

نوع گیاه-ارتفاع گیاه-شاخص سطح برگ-دوام و پایداری برگ-توزیع و پراکندگی برگ زاویه برگ-تراکم گیاه و نوع کشت و با توجه به اینکه شناخت این عوامل در فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده مناسب از نور باعث افزایش تولید میشود و بطور اختصار بشرح آن مبادرت می ورزد.

 

وضعیت برگ و رشد و سایه اندازی گیاه

برای نشان دادن میزان کربن تثبیت شده درهر سانتی متر مربع برگ در روز میزان تجمع مواد خشک در هر واحد سطح برگ را که فتوسنتز خالص نامییده میشود در نظر میگیرند در هر لحظه میزان فتوسنتز خالص

 

/ 6 نظر / 1364 بازدید
سمانه رضایی

سلام من میخواستم برای سایتتان نظر بذارم اما غیرفعاله جرا چی شده لطفن در برد وبتان به طور کامل توضیح دهید ممنون

ولید ریاض

سلام خدمت شما . من ولید هستم از ولایت (استان) هرات , افغانستان اگر امکان دارد رهنمائیم کنید که چطور میتونم پروژه کشت مخلوط رو خریداری کنم.

رمضانی

سلام. خسته نباشید.من چطور میتونم این پروژه رو بخرم؟شماره مقاله نداره چرا

رمضانی

سلام. خسته نباشید.من چطور میتونم این پروژه رو بخرم؟شماره مقاله نداره چرا

رمضانی

سلام. خسته نباشید.من چطور میتونم این پروژه رو بخرم؟شماره مقاله نداره چرا

حسین غصمتی

با سلام من مقاله رو خریدم اما هنوز برایم ایمیل نشده ممنون میشم زودتر بفرستید شماره تراکنش درگاه پارس پال 13010531899