سفیدک پودری (‍Powdery Mildew )

 دستورعمل مراقبت از مزارع گندم در مقابل بیماری سفیدک‌ سطحی را منتشر نمود، که در آن اشاره شده، قارچکش‌هایی که علیه بیماری زنگ گندم موثرند علیه سفیدک پودری نیز می‌توانند موثر و مفید واقع شوند. این قارچـــکــش‌ها شامــل؛ فولیکور ( Tebuconazole EW25% )، تیلت (Propiconazole  EC25% ) و آلتو (SL 10% ) Cyproconazole‌ می‌باشند. زمان مناسب سم پاشی وقتی است که 10- 5 درصد سطح برگها به وسیله لکه‌ها یا پوشش سفید حاصل از کلنی قارچ پوشیده شد. مزارع آلوده سم پاشی شده باید بطور مرتب مورد بازدید قرار گیرند. درصورت مشاهده گسترش مجدد بیماری، سمپاشی دیگری در مرحله تورم سنبله یا آبستنی (Booting) ضروری است.

/ 0 نظر / 119 بازدید