رش های انالیز سطح پوشش گیاهای مناطق برای بررسی فنولوژیک(83)

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه

مرتبط با : مرتعداری  - اکولوژی

عنوان مقاله  :   A method to incorporate phenology into land cover change analysis.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠١

تعداد صفحات : ٨ صفحه ( دانلود متن انگلیسی در ١دقیقه -دانلود ترجمه در٢دقیقه)

دانلود مقاله شماره ٨٣

/ 1 نظر / 43 بازدید
مرتضی وحدتی

از مقاله خوبی که ارائه دادید متشکرم