خشکسالی و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و بحران فروچاهله ها

نوع مقاله : فارسی

مرتبط با : آبیاری - حاصلخیزی خاک و کود- خاکشناسی و....

عنوان مقاله   : خشکسالی و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و بحران فروچاهله ها

مرجع مقاله : -

سال انتشار: تیر ٨٨

تعداد صفحات :١۵ صفحه

دانلود مقاله شماره ٢۶

/ 0 نظر / 15 بازدید