پست های ارسال شده در مهر سال 1388

تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم (Brevibacterium

    این متن کامل نیست حتما متن کامل انگلیسی  و  ترجمه را دانلود کنید      اسیدهای آمینه دارای کاربردهای صنعتی گسترده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 88 بازدید

مشاهده تحقیقات:تاثیر اثر تانن ها در درختان مناطق اسپانیا

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری عنوان مقاله  :  Research observation: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

نمونه های توزیع گله هاوگیاه درمنطقه های کوه ساحلی به کارمی برند

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی عنوان مقاله  :  Cattle distribution patterns ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

بررسی میزان رشدقدی گیاهان بااستفاده از کوددامی درفصول مختلف سال

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری عنوان مقاله  : Vegetation ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

تولیدعلفزارهای علف خشک ودینامیک علف هرزه چنانچه متاثربوسیله مدیریت

نوع مقاله : انگلیسی - کامل مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و.... عنوان مقاله  Hay-meadows production and weed dynamics ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید