پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

USA ASTM A269 TP347   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TP348   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TPXM/10   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TPXM/11   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TPXM/15   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TPXM/19   2010   Stainless steel     USA ASTM A269 TPXM/29   2010   Stainless steel   Specification for Steel Castings, Carbon, for ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

استاندارد جنس4

USA ASTM A240 S35045   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S35135   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S35315   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S38100   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S38815    2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40910     2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40920   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40930    2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40945   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40975   2011   Stainless ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

استاندارد جنس3

USA ASTM A194 8MLCuN 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8MLCuNA 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8MLN 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8MLNA 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8MN 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8MNA 2011   Carbon and alloy steel     USA ASTM A194 8N 2011   Carbon and ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

استاندارد جنس2

USA ASTM A167 S31254   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S31725   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S31726   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S32654   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S33228   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S34565   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 S35315   2009   Stainless steel     USA ASTM A167 type 301 2009   Stainless steel     USA ASTM A167 type 302 2009   Stainless steel     USA ASTM A167 type 302B 2009   Stainless ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید