کاراگينان (Carrageenan) :

 کاراگينان (Carrageenan) :

از جلبک های قرمز دريايي طبقه Phodophyceae استخراج می شود که به صورت پلی مری از استر سولفاته مولکول های هگزوز است که در آن نسبت سولفات به هگزوز ها در حدود يک می باشد. 3 بخش ايزوله شده از کاراگينان کاپلا (k) لامبدا و آيوتا کاراگينانمب باشند که به صورت کلی شامل زنجيره های پلی ساکاريد شامل گالاکتوز و 3 و6 آنهيدروگالاکتوز می باشند که می توانند سولفاته باشند ويا زنجير سولفاته باشند و با پيوند های آلفا (1- 3) و بتا (1- 4) به طور متناوب برحسب تعداد گروه های سولفاته به هم متصل شده اند.

قسمت سولفات يا آنيونی کاراگينان با پروتئين ها وارد واکنش می شود و به اين ترتيب يک کمپلکس کلوئيدی پايدار را به وجود می آورد. کاراگينان می تواند ژل های قابل برگشتی (از طريق حرارت) تشکيل دهد که قدرت آن و دمای ژلاسيون به کاتيون های خاص پتاسيم و آمونيوم بستگی دارد.

/ 0 نظر / 14 بازدید