تاثیر نیتروژن بررشد و جوانه زنی بذور

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - علف های هرز

عنوان مقاله  :   Nitrogen effects on seed germination and seedling growth.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ٨٢

/ 0 نظر / 50 بازدید