عوامل موثردرپوست شترمرغ

دسته مقاله : دامپروری

گروه : دامپروری

 

عوامل موثربركيفيت پوست شترمرغ........سن ياتغذيه ؟

مقدمه:

يكي ازفاكتورهاي مهمي كه ازتوسعه اين صنعت جلوگيري ميكنددرزيربيان شده است:

كشاورزان هرروز به متخصصان تغذيه حيوانات ميگويندكه وزن مناسب براي كشتارسن 9ماهگي ميباشديك پرنده 9ماهه چرمي قابل قبول راتوليدميكند.سن توصيه شده براي كشتارحداقل 13ماهگي ميباشداخيرامتخصصان تغذيه اهداف كوتاه مئتي باتوجه برروي وزن به عنوان يك فاكتورمهم واساسي درآسيب به كيفيت موادخام به خصوص پوست وپرداشته اند.به گفته دكتركارمَن به سمتي پيش ميرويم كه دباغ هااستانداردهاي كيفيت چرم خوب راتعيين ميكنندكه به صلاح نيست.

اين بيانات ممكن است ازشواهدي كه همكنون درباره پوستها وجودداردباحسن نيت بيان شده باشنداماچيزي كه دراين ميان مهم است درك دقيق تفاوت نظرمتخصصان تغذيه مختلف وچگونگي سازگاري اين مسئله درمزرعه ميباشد.براي دسترسي به وزن خوب درواقع يك رژيم غذايي سالمموردنيازميباشدكه نتايج آن بهبودكيفيت پوست وتوسعه پرميباشد.

اين مقاله به بحث برخي ازاين ضدونقيض هاكمك كرده ونشان ميدهدكه چراهم اكنون ثابت شده است كه پرندگان جوان كشتارشده مي توانندپوست هاي خيلي قابل قبولي براي بازارراتوليدكنندونشان ميدهدكه سن ملاك نيست امادرواقع نسبت بلوغ ومشخصه هاي آن كه دربرنامه هاي مديريتي تغذيه اي مزرعه كنترل ميشودمهم مي باشد.

موادوروش ها:

درتعدادي ازپرندگان پرورش داده شده پاسخ هايي كه به جيره غذايي داده شده دادند درآفريقاي جنوبي مناسب بوده است.آنهااولين جوجه هاراازنوامبر2000نگهداري كردند.جوجه ها به طورمصنوعي ازتخم هاي پرورش دهندگان تحت نظارت بيرون آمدند.اين جوجه هاقراربودبه وزن50گرم برسند.جوجه هاپس ازبيرون آمدن ازتخم برچسب خوردندودرگروهايي نگه داري شدند.دراين مطالعه هيچ ماده هورمني استفاده نشد.36جوجه ازگروه هاي 8تا14ماهه(35تا60هفته اي)كشتارشدند.2تاهم درنوامبر2001وبقيه درژانويه 2002كشته شدند.دراين مرحله هرپوست به صورت خودكاردركشتارگاه شماره خورده وشماره ها به آنها پانچ مي شد.

مطالعه دوم شامل 10پرندهبه دنياآمده دراواخرزمستان يعني بين جولاي وآگوست 2001باثبت اطلاعات در44سال درحالي كه دراين آزمايش ازامكانات موقتي استفاده شدوشرايطپرورش اصلاايده آل نبودوبراي آب وهواي مرطوب زمستان مناسب نبوده حال اين گروه ويژه مقدارزيادي ازوقت خودرادرمحيطي خفه خيلي تاريك وتنگ گذراندندوبراي 8هفته اول نتايج هواي مرطوب رانشان دادندسپس ديده شدمصرف غذايشان تحت استرس شديدمحيطي به50%كاهش يافته كه اين امرالبته دراواخرآزمايش روبه كاهش گذاشت درپايان بعدازگذشت 3ماه همه جوجه هاموردوزن كشي قرارگرفتند.

بعدازگذشت 7ماه تاثيراين استرس هادوباره بررسي شدكه معلوم شدعلت كاهش مصرف غذابرخي ازاين استرس هابوده كه اين پرندگان دراول فوريه2002براي كشتارصرف شدندكه اين جوجه ها8ماهه نبودندهمچنين آن هاخيلي آهسته دراوايل زندگي خودمدام به بيماري دچارمي شدنددراين زمينه عكس هايي ازمحيط نيزتهيه شدهمچنين پوست هاي آنهابعدازكشتارتست شدكه كيفيتي متفاوت داشت كه اين خوددليل براين بودكه دركيفيت پوست تنهاسن مهم نيست البته يك مطالعه برروي پرندگان پرورش يافته تحت شرايط متفاوت مديريتي بامشخصه های رشدبسيارمتفاوت كه نشان دادكه نميتوان اين كيفيت راتنهابه سن نسبت داد.

نتايج:

پرندگان رشديافته براساس جيره غذايي بلومنتين به صورت كاملاواضح مشخصه هاي رشدراباپيشرفت هاي خوب نشان داد.البته تفاوت هاي گوناگوني بين گروه هاي سني مشابه ازدسته اي به دسته ديگروجودداردكه به طورمستقيم نميتوان به فاكتورهاي مديريتي ويژه نسبت داده شودكه بعدادرموردآن بحث خواهدشد.وقتي كه پوست هادرمرحله درجه بندي پوست واردودرجه بندي شدندمتخصصان پوست درخواست تهيه طبقه بندي هايي براي هرپوست براساس رشدفوليكول رادادند.آنها4كلاس رادرنظرگرفتندكهكلاس اول رامطلوبتروتاكلاس چهارم فوليكولهايي كه كوچك وبادرجه كيفي پايني راازنظرتحويل به دامداررانشان ميداد.

كل

تعدادپوست

كلاس

50

18

1

33

12

2

17

6

3

0

0

4

%100

36

جمع

 

 

 

 

آنهاگزارش دادندكه بيشترپوستهايي كه آنهاازگروه سني پرندگان 9تا10ماهه بدست آمده دركلاس 4قرارداشته است طبق متوسط طبقه بندي انجام شده كلاس 1.6ومتوسط براي جوجه هاي10ماه وكمترازآن دركلاس 1 14بوده كه خوداين مسئله مشخص ميكندكه سن به تنهايي فاكتورتعيين كننده نيست البته همه پوست هاازلحاظ سايزوفوليكولپرقابل قبول بودنديك نكته جالب وجودپوست1*14ماهه بودپرهاصاف وبدون برجستگي بودندوفقط يك فاكتورمعمولی نامطلوب‌درمحل كشتارپرورش دهندگان وياپرندگان بالاي14ماه بودمشاهده شد.سايزپوست معمولادرپرندگان جوان مشكل ايجادميكنددقت كنيدپرندگانی‌كه درگروه10ماهه وكمتربودند متوسط 15.46رابدست آوردندكه دركل همه پوستهاسايزي بيشترازمعمول رادردرجه بندي سايزی بادرجه آبدست آوردند(بيش از145PQL)

كل

تعدادپوست

كلاس

40

4

1

30

3

2

20

2

3

10

1

4

100

10

جمع

 

 

متوسط طبقه بندي انجام شده دركلاس 2اين بودكه يكي ازپوستهادراين گروه ازرسيدن به استانداردقابل قبول رشدفوليكول بازماند.متوسط سايزپوستها 14.2 بودويكي ازپوست هاازبدست آوردن درجه A(بيش از14)بازماندنكته قابل توجه دراين گروه اينست كه باوجودشروعي آرام درزماني مطلوب براي تغييررژيم تغذيه به سيستم بهترمتوسط وزن لاشه های اين گروه كم بود.چيزي درحدود40.18كيلوگرم كه اين متوسط پرندگان 5-6ماه وپيرتردركشتارگاه های جنوب آفريقا می باشد.

بحث:

اينكه برخي ازتوليدكنندگاني كه به طورموفقيت آميزی پرندگان جوانتررادركشتارگاه هاباپوست های قابل قبول توليدميكنندمشهوداست.وقتي كه رشدفوليكول هااندازه گيری می شودازلحاظ اقتصادي پرورش پرندگان كشتاري 9و10ماهه نسبت به نگهداري آنهابرای 14تا12ماهگی بسيارحائزاهميت است زيراپرندگان درطول ماه های اضافه زندگی خود90-50بيشترازغذااستفاده ميكنند.زيربنای اقتصادی اضافی وسرمايه گذاری دامدارنيزبه نگه داری پرندگان برای4-6ماه بيشترميشود.همراه باپرندگان توليدمحصولات گوشتی نيز تحت اين شرايط پرورش البته افزايش ميابد درآمدحاصل ازتوليدگوشت نيزبه تنهايي باكاهش هزينه عمل آوری گوشت به عنوان يكي از نتايج حاصل ازافزايش محصولات گوشتی افزايش ميابددلايل مرتبط به سن دركيفيت پوست دراينجاخلاصه شده دراينكه درك كنيم كه هميشه اين عوامل باتوجه به شرايط وگونه متفاوت است دليل اول درنوشتن جيره غذايي كل بقاياي صنعتی درنزديك شدن به وقت گرسنگي درمقايسه با نيازهای غذايي شترمرغ نشان داده شده است حتي وقتي كه دامداران بانسبت هاي مشابه تغذيه ميكنندممكن است 2%تفاوت درمحتويات پروتينی لوسرين(به عنوان مثال )داشته باشد

لوسرين ازيك محصول تميزدرمقايسه باعلوفه هاي باعلف هرزتبعانتيجه اي درتفاوت محصول داردشترمرغ هابه چيزهايي كه ممكن است به صورت تغييرات ضعيف آشكارشوندحساسيت بالايی دارندتغيراتی مانندفوق بسيارحائزاهميت هستندهمانطوركه درگروه ح مطالعه باتصويرتوضيح داده شدفاكتورهای محيطی ميتوانندتاثيربسزايی‌برروی رشدونموداشته باشدبااين همه هنگاميكه پايه تغذيه صحيح باشدرشدفوليكول هادرمقايسه باميانگين رايج پرورشگاه هابيشتروبالاترباقي ميماند

اين اطلاعات كاربردی سن وكيفيت پوست صادرشده ازجنوب آفريقاراتضمين ميكند.

برخي ازدامداران جيره هاي خودشان راباغذاهاي تجاری خريده شده مخلوط ميكنندكه قواعدومعمول غذاهاي جنوب آفريقايي به صورتي است كه درآن كنترل های كمی وجوددارديك دامدارممكن است اعتقادداشته باشدكه فرمولاسينون هاي مشابه راازگروهی به گرهي ديگرسطوح غذايي وسال به سال خريداری ميكننداماهكيشه به اين حالت نميباشداستفاده ازعناصرمختلف ازگروهی به گروه ديگرسطوح تغذيه ای پايه ومشابهی هراايجادوطبعاتفاوت بسياری درعملكردپرنده بوجود می آوردواين برداشت غلط بيشتردراين مقطع اثرميگذارددامداری كه4باردرروزغذادراختيارحيوان قرارميدهددرمقايسه باكسي كه همان غذاراروزی 1باردراختيارحيوان قرارميدهدمطمئنن نتايج متفاوتی راميبيند.جوجه های كه درشكلهلی آ.ح و5تحت جيره های مشابه پرورش يافته بودندتفاوتهای مشخصه های رشدرابه علت فاكتورهای مديريتي نشان ميدهندكه شامل:

- مديريت جوجه های كوچك كه درسرعت رشددرهفته های ابتدايي تاثيرگذاشته است

- محيط

- تفاوت دركيفيت ميزان لوسرين استفاده شده درجيره غذايي

- تجارت پرورش دهندگان جوجه ها

جوجه هاحال 4ماهه يا11هفته ای(شكل4) هستنداين امرواضح است كه درصورت نگهداری اين جوجه هابه شكل صحيح آنهاخيلی زودترازجوجه های شكل 3بالغ ميشونددرحالی كه همكنون تفاوت بسيارواضحی درسرعت رشدوجوددارد.ج.جه هادرشكل 3نمونه بسياری ازجوجه های3-4ماهه ی ديده شده امروزهستند

هرگاه جزياتفاكتورهای تغذيه ای كه باعث تفاوت بين كيفيت پوست خوب درسنين جوان تروپوست غيرقابل قبول درك شودآنگاه اين مسئله كه چراپرورش شترمرغ برای كشتارسريع باپوست های قابل قبول كه استانداردبالاتری رانسبت به پرندگان 14ماهه توليدشده به صورت رايج خواهندداشت امكانپذيربوده و روشن ميشود.

غذاهای داريل هول به طوردائم برای سالها به توسعه فرمول های غذايي ودستوالعمل های تغذيه ای كهبلوغ پرنده رادرسنين جوانتربوجودمیآورداستفاده شده است.اودرتمام مدت مطالعات دقيقي انجام دادوازدرصدهای مناسب،پروتئين،موادمعدني،شبه ويتامين ها،ويتامين هاوموادافزودني طبيعی استفاده كرد.فرمولاسيون های بلومونس(blue months)برای فوليكول ها وويژگي هایرشدسريع پوست هاطراحی شده است كه به دليل خاصيت الاستيكي بيشترآنهابه آسيب های پوستي مقاومترهستند.قرارگرفتن همه اين مواردباهم باعث ايجادپوست هايي باكيفيت،درزمانی كمترشده است.

نتيجه گيری:

ان چيز‍ى كه روشن است اين است كه ارز بابي پوست هاي بدست امده از پرنده گان تغذيه شده با فرمولاسيون های بلومونتاين دردامداريهايمان به طورقطع نشان داده است كه توجه به تغذيه خوب خيلی بيشترازتوجه به تخم مرغ های ساده يازنده نگه داشتن جوجه هاميباشد.اين مطالعه نشان ميدهدكه تغذيه مناسب برروی سن رشدفوليكول وكيفيت پوست اثرميگذاردباتغذيه مناسب مزايای اقتصادی بيشتری وجودداردپرورش پرندگان به اين روش محصولات گوشتي بيشتری توليدميكندهمچنين گوشت حاصل ازماهيچه های سريع رشدكرده نرمترميباشدورنگ وعطربهتری دارد.

منابع:

www.agri.coo.ir

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
سحر

سلام وبلاگ خيلی مفيد و جالبی داری اميدوارم موفق باشی هميشه