اثر آلودگی به نوعی قارچ روی گونه ساکتن بزرگ و آریزونا فسوکا تحت تنش آبی 80

Abstract
Water availability in the germination stage of plants is crucial
for seed germination and as a resource for developing seedlings.
The effect of osmotic potential on percent germination and time
to germination for big sacaton (Sporobolus wrightii Munro) and
Arizona fescue (Festuca arizonica Vasey) was investigated. We
predicted that seeds native to semi-arid environments would germinate
at osmotic potentials less negative than about -1.5 MPa,
the permanent wilting point (PWP) of many agronomic grasses.
In addition, the systemic, asexual endophyte Neotyphodium is
transmitted through the seed in Arizona fescue and is thought to
increase germination of its host. Therefore, we also tested for an
effect of the endophyte on germination and time to germination
of Arizona fescue under varying osmotic potentials. To test for
minimum osmotic potential supporting germination, big sacaton
and Arizona fescue seeds were placed on acetate membranes in
contact with PEG solutions of varying osmotic potentials for 2
weeks. Both grasses germinated at 50% of maximum germination
(at soil saturation) at and below the standard PWP (-1.5
Mpa). Big sacaton and Arizona fescue germinated at 64% and
60% at -1.5 MPa, respectively, and Arizona fescue germinated at
35% at -1.8 MPa (70% was the maximum at saturation). The
presence of the Neotyphodium endophyte did not affect percent
or time to germination of Arizona fescue at any of the osmotic
potentials tested.
خلاصه

در دسترس بودن آب در مرحله جوانه زنی گیاهان، برای جوانه زنی بذر و به عنوان یک منبع حیاتی است برای نهال های در حال توسعه است. اثر پتانسیل اسمزی بر روی درصد جوانه زنی و زمان جوانه زنی بزرگ گونه ساکاتن بزرگ Munro Sporobolus wrightii و فسوکا آریزونا (Festuca arizonica Vasey) مورد بررسی قرار گرفت. ما پیش بینی کردیم که دانه های بومی در محیط های نیمه خشک می توانند جوانه بزنند در پتانسیل اسمزی منفی وکمتراز حدود -1.5 مگاپاسکال، که نقطه پژمردگی دائم (PWP) بسیاری ازعلف های زراعی منطقه بود. علاوه بر این، Neotyphodium قارچ سیستمیک، غیر جنسی است. که انتقالش ازطریق گرده های آریزونا بوریا  تصور می شود که این یعنی افزایش جوانه زنی میزبان خود. بنابراین، ما نیز برای آزمایش اثر قارچ بر جوانه زنی و زمان جوانه زنی بوریا آریزونا تحت تنش مختلف پتانسیل اسمزی قرار دادیم. برای آزمایش حداقل پتانسیل اسمزی جوانه زنی، دانه بوریا آریزونا و ساکاتن بزرگ  بر روی غشاء استاتی قرار داده شدند.با توجه به پتانسیل اسمزی متفاوت به میزان دو هفته هر دو تیمار شدند. هر دو گونه حداکثر 50 درصد جوانه زنی جوانه خودرا (در خاک اشباع) در PWP استاندارد (1.5مگاپاسکال) نشان دادند که ساکاتن بزرگ و آریزونا بوریا بترتیب  64 درصد رشد و60٪ در -1.5 مگاپاسکال فشار اسمزبدست آمد، و بوریا آریزونا در جوانه 35٪ -1.8 مگاپاسکال (70٪ حداکثر اشباع بود). بدین ترتیب قارچ Neotyphodium درصد جوانه زنی و زمان آنرا در دو گونه فوق در هر نوع پتانسیل اسمزی تحت تاثیر تحت تاثیر قرار نمیدهد.

/ 1 نظر / 35 بازدید
مهندس

سلام ای کاش منبع به صورت کامل می دادین