آفتاب پرست heliotropium europaeum

گياهي يكساله باريشه عمودي كه توسطبذرتكثيروانتشارميابدنيازبه اب وهواي گرم وخاكهاي سبك دارددوره رويش ان فصل بهاربوده

برگها: به رنگ سبزروشن وبه شكل بيضي كه هردوسطح ان پوشيده ازكرك ميباشد

ساقه :به شدت منشعب پوشيده ازكرك وباارتفاع متوسط20-50سانتي متر

گل:كوچك به رنگ سفيدباآرايش گرزن هاي يك سويه وبه شكل مجتمع ميباشند

دوره گلدهي:اواخرتابستان بوده

مناطق انتشاردرايران:همدان واكثرنواحي غربي

مناطق انتشاردرجهان:اروپا-شمال افريقا-ايران-افغانستان

آفتاب پرست heliotropium europaeum

/ 2 نظر / 35 بازدید
منيژه سرخوش

سلام گل زيبايي است و نشانه از قدرت خدا. دانه هاي بسياري در مزرعه مي كاريد، برخي را حشرات مي خورند و بعضي را باران مي شويد و با خود مي برد. برخي خوراك پرندگان مي شوند و بعضي ديگر را آفت مي زند. اما دانه هاي نيرومند و مقاوم جوانه مي زنند. باور كنيد كه بدين طريق رشد مي كنيد و تعالي مي يابيد. شما به سهم خود، بايد هر كاري براي حمايت از عزت، شرافت و اعتبار خويش انجام دهيد. موفق باشي به من هم سربزن آپم