پاسخ گیاه پردرخت به رژیمهای سوزان گوناگون درجنوب تگزاس

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی و....

عنوان مقاله  : Woody vegetation response to various burning regimes in South Texas.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣٧

/ 0 نظر / 17 بازدید