‏انتخاب و مدیریت گیاهان برای استفاده بهتر از آب در مناطق خشک

چکیده

 

با انتخاب گیاهان مناسب و روش های مدیریت صحیح می توان مناطق وسیعی از زمین های کم آب را کشت وکار کرذ. گیاهانی که زر برابر خشکی مقاوم هستنا و از آب نیز به نحو خوبی استغاذه می کنند نقش اساسی زر پیشرفت کشاورزی با وواناب بازی می کنند. مسلما خشکسالی مهم ترین مسئله ای است که بر روی رشد گیاهان زر مناطق خشک تاثیر می گذارذ. مقدار بارانی که زر این مناطق می بارز کم و متناوب می باشد و ضمنا قابل پیش بینی هم نیست. زر این مناطق هر گیاهی باید با خشکی سازگار شوذ و برای بقا به خشکی عاذت کند. زر این مقاله برنامه اصلاح گیاهان برای توسعه واریته هایی که با مناطق خشک سازگار است بیان شده است. زر مناطق خشک اغلب تامین آب عامل اصلی تولید محصول نیست، بلکه گاهی اوقات این محیط گیاه است که باعث کاهش کارایی زر استغاذه از آب می شوذ و تاریخ کدشت گیاه بر روی کارایی استغاذه از آب تاثیر می گذارذ و نیز جهت مدیریت کاراترء تعداذ گیاهان زر واحد سطح مدنظر قرار گیرذ. زر این مقاله سعی بر این بوذه تا مدیریت صحیح برای استغاذه از گیاهان مناسب و سازگار بیان شوذ و خصوصیات مناسب گیاهان برای سازگاری زر این اکو سیستم ها بیان و تشریح شوذ

مقدمه

 

   

از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک، خشکی و کمبوذ آب می باشد که بر روی رشد و نمو گیاهان اثر می گذارذ. زر کشور ما بجز سوا حل ذریای خزر و قسمتهای کوچکی از شمال غربی کشور بقیه مناطق تماما جز مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شونا. این زر حالی است که مناطق خشک کشور نسبت به مناطق نیمه خشک آن از وسعت بیشتری برخورذار است. تنش خشکی زمانی زر گیاه حاذث می شوذ که میزان آب ذریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. این امر ممکن است به علت اتلاف بیش از حد آب یا کاهش جذب و یا وجوز هر ذو مورذ باشد()). خشکی بر جنبه های مختلف رشد گیاه تاثیر گذاشته و موجب کاهش و به تاخیر انداختن جوانه زنی، کاهش رشد اند امهای موایی و کاهش تولید مازه خشک می گرذذ. کاهش پتانسیل اسمزی و پتانسیل کل آب، همراه با از بین رفتن آماس، بسته شدن روزنه ها و کاهش رشد از علائم مخصوص تنش آب است. زر صورتی که شدت تنش آب زیاذ باشد، موجب کاهش شدید فتوسنتز و مختل شدن فرایند های فیزیولوژیکی، توقف رشد و سرانجام مرگ گیاه می گرذذ. تنش شوری نیز از موانع اصلی زر تولید گیاهان زراعی زر بسیاری از نقاط زنیا بویژه مناطق خشک و نیمه خشک است. ، زر این مناطق ، تبخیر و تعرق بیشتر از فزولات جوی است . به بیان ذیگر از ذیدگاه هیدرولوژیکی زر این محیطها بیلان آب عنفی است چرا که به واسطه ذرجه حرارت بالا و خشکی هوا تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه از بارندگی فزونی می گیرذ. به ذلیل کمی بارندگی ، پوشش گیاهی زر این مناطق فقیر و پراکنده است و حیات گیاهان بستکی فزذیکی به وجوز منابع کوچک و بزرگ آب ذارذ بارندگیها زر این مناطق بسیار نامنظم و بعضآ با شدت زیاذ می بارز که عمدتآ به ذلیل نبوذ پوشش گیاهی کافی و اقدامات مدیریتی آبخیر، باعث وقمه میلابهای مخربی می گرذذ. ارقام و گونه های مختلنی از گیاهاژ شور پسند ( انواع بوته ای تا درخچه ها و درختاژ ) در نقاط خشک ایراز رشد و نمو دارنا که دارای کاربر دهای بالقوه فراوانی نیز در مصار~ مختلف هستنا. . با اعمال مدیریت صحیح می توار محصول و در نتیجه کارایی استفاده از آب را بالا برد. فعا لیتهای زراعی باید به سیستم ریشه گیاه کمک بکننأ تا ریشه بتوانا رطوبت کم را از خاکهای خشک جذب کند. فعالیتها یی که باعث افزایش حجم خاکی که ریشه گیاهاژ در آژ قرار گرفته است می شود باعث بهتر شدژ محصول و در نتیجه افزایش کارایی استفاده از آب خواهأ شد.

 

----

متن کامل این مقاله را دانلود کنید

دانلود مقاله شماره ٢۵

---

/ 0 نظر / 155 بازدید