احیای مراتع بعد از سوزاندن یا تخریب های مکانیکی

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Saltcedar recovery after herbicide-burn and mechanical clearing practices.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره 60

/ 0 نظر / 3 بازدید