عکس العمل یک گونه گیاهی به مقادیر مختلف نیتروژن

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Responses of bahiagrass to nitrogen and defoliation.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره  ٧٨

/ 0 نظر / 11 بازدید