نی typha latifolia(كدمطلب۱۰۰۷)

گياهي كه اكثرادرزمين هاي نيمه باتلاقي يازمين هاي زراعي كه درحاشيه آنها رودخانه هاي نسبتابزرگ وجودداردهستندوخاكهاي لومي راترجيح ميدهند

برگها:به رنگ سبزروشن وبشكل كشيده بارگبرگ مياني برجسته ميباشد

ساقه:بدون انشعاب توخالي داراي گرهك وباارتفاع 150-200است

گلها:درآرايش خوشه اي وبه رنگ سفيدتازردروشن مشاهده ميشود

دوره گلدهي:اوايل تلبستان تااواسطپاييز

مناطق پراكنش درايران:اطراف تهران وشمال-مناطق باتلاقي

مناطق پراكنش درجهان:آسيا-نواحي مديترانه اي

ني       thypha latifolia

/ 0 نظر / 18 بازدید