هويج وحشيdaucus carota (کدمطلب۱۰۰۴)

گياهي معمولا2ساله كه توسط بذرتكثيروانتشارميابددتراي ريشه دوكي بابافت نيمه چوبي وبه رنگ مايل به سفيددرخاكهاي نيمه خشك

برگها:2-3شانه اي نوك تيزباكركهاي زبروكوتاه

ساقه:افراشته شياردارباكركهاي ريزمعمولامنشعبوباارتفاعمتوسط30-100cm

گل:سفيدبا5گلبرگدرآرايش چتري مركب

دوره رويش:بهار

دوره گلدهي:اوايلتابستان-پاييزوتعدادبذر1000-4000دانه است

مناطق انتشاردرجهان:سراسراروپا-استراليا –نيوزلند-غرب آسيا

مناطق انتشاردرايران:تهران-فارس-زنجان-گرگان-قسمتي ازخراسان

هويج وحشي

/ 0 نظر / 53 بازدید