صمغ ها

صمغ ها گروه بزرگی از پلی ساکاريد هايي هستند که بوسيله توانايي شان در توليد محصولاتی با ويسکوزيته بالا در غلظت های پايين مشخص می شوند. تقسيم بندی صمغ ها و موسيلاژ به اين دليل است که اولين بار که آنها را از پلی ساکاريد ها جدا کردند محلول آنها حالت ليزی داشت که صمغ (Gum) ناميده شدند و دسته ای ديگر که محلول های آنها حالت لزج و چسبناک داشت موسيلاژ ناميده شدند. اما اين ترکيبات پلی ساکاريدی بر حسب تغييرات ايجاد شده در ساختمانشان می توانند به هر دو شکل ليز و چسبناک وجود داشته باشند.

صمغ ها بطور وسيع در صنايع غذايي برای تهيه ژل و به عنوان پايدار کننده و عوامل سوسپانسيون مورد استفاده قرار می گيرند. صمغ ها از منابع مختلفی بدست می آيند و شامل صمغ های ترشحی ، صمغ های جلبکی ، دانه ای ، ميکروبی و مشتقات نشاسته و سلولز هستند. تمام اين مواد مولکول های هيدروفيليک دارند که می توانند با آب برای تشکيل محلول های ويسکوز يا ژل ها ترکيب شوند. ماهيت مولکول ها تا حد زيادی بر روی خواص صمغ ها تاثير می گذارد. مولکول های پلی ساکاريدی خطی فضای بيشتری را اشغال می کنند و ويسکوز تر از مولکول های بسيار انشعابی با همان وزن مولکولی هستند.

ترکيبات انشعابی آسانتر ژل تشکيل می دهند و پايدارتر هستند چون بر هم کنش وسيع در امتداد زنجير هايشان ممکن نيست. پلی ساکاريد های خطی خنثی به آسانی تشکيل فيلم چسبنده روی مواد خشک می دهند و عوامل پوششی خوبی هستند و محلولشان چسبناک نيست. محلول های پلی ساکاريدی انشعابی به خاطر گير افتادن وسيع زنجير های جانبی شان چسبناک هستند و محلول های خشک شده آنها به آسانی فيلم تشکيل نمی دهند. پلی ساکاريد های خنثی فقط به صورت جزئی بوسيله تغيير PH تحت تاثير قرار می گيرند و همچنين نمک ها در غلظت کم اثر کمی بر روی آنها دارد. غلظت بالای نمک ممکن است منجر به جدا سازی آب پيوسته و رسوب پلی ساکاريد شود. تعدادی از پلی ساکاريد ها دارای زنجيره های مستقيم دراز با انشعابات کوتاه هستند. چنين ترکيباتی دارای نواحی پلی ساکاريدی خطی و انشعابی هستند. به عنوان مثال صمغ دانه خرنوب و صمغ گوار از اين دسته هستند. تعدادی از صمغ ها دارای مولکول هايي با گروه های کربوکسيل زياد در امتداد زنجيره ها می باشند. به عنوان مثال پکتين و صمغ آلژينات از اين نوع هستند. اين مولکول ها در PH های زير 3 وقتی گروه های کربوکسيل آزاد تشکيل می شوند رسوب می کنند. در PH بالاتر نمک های فلزی قليايي اين ترکيبات به مقدار زيادی يونيزه می شوند و مولکول را در شکل گسترده و شديدا هيدراته شده نگه می دارند. اين امر موجب ايجاد محلول های پايدار می شود.

فورسلران و کاراگينان مثال هايي برای پلی ساکاريد هايي با گروه های اسيدی قوی هستند. اين صمغ ها در PH های پايين پايدار می باشند. چون اسيد سولفوريک يونيزه نمی شود. خصوصيات صمغ ها را با وارد کردن جايگزين های خنثی مانند : متيل ، اتيل ، هيدروکسی متيل و يا گروه های اسيدی مانند سولفات و فسفات با توجه به نوع کاربرد تغيير داد

/ 0 نظر / 10 بازدید