تاج خروس

                                                           تاج خروس
Amaranthus retroflexus
Red root pigweed

تاج خروس گياهي است از خانواده Amaranthaceae چهاركربنه و يكساله خشبي به ارتفاع50تا100 سانتي متر با ساقه هاي پاييني قرمز يا داراي نوار قرمز كه تا انتهاي ريشه اصلي تداوم دارد. پهنك برگها ضخيم و رگبرگهاي آن واضح هستند برگهاي آن نسبتا پهن ونيزه اي شكل((lance-shaped بوده،بادمبرگهاي ضخيم و قوي كه به ساقه متصل هستند و به تدريج به رنگ قرمز در مي آيند.

تكثير آن توسط بذر،ريشه هاي زير زميني قرمزرنگ وعميق صورت ميگيرد.گلها كوچك و سبزرنگ، بذرها برنگ سياه براق، عدسي شكل ودر دو طرف محدب كه داراي يك شكاف كوچك در كنار بذر ميباشد.مهمترين علفهاي هرز اين جنس شاملA.palmeri,A albus ,A.viridis,A.graecizans ميباشد.

علفهاي هرز خانواده تاج خروس داراي مقدار زيادي نيترات يا اكسالات هستند كه ممكن است باعث مرگ دام شوند.

تاج خروس در مزارع توتون،باغهاي چاي، سبزي ،صيفي وزمينهاي باير مي رويد.

روشهاي کنترل:

علاوه بر روش مكانيكي(وجين)مي توان از روشهاي شيميايي استفاده كرد.

درمزارع لوبيا از سم تري فلورالين((EC48%به نسبت1تا2ليتر در هكتاربه صورت مخلوط با خاك قبل از كشت لوبيا،در مناطق پنبه كاري از اتال فلورالين((EC33.3%به نسبت 3تا 3.5ليتر در هكتارقبل از كاشت و مخلوط با خاك به عمق 10 سانتيمتر و در يك نوبت سم پاشي ميشود

/ 0 نظر / 24 بازدید