مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
202_ DNA و ژنوم
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ

DNA and Genome

Abstract

The size of a genome may change very rapidly if it fuses with another genome, or accumulates some DNA via a virus, or some other mechanism of horizontal transfer. Acquiring new DNA means acquiring new genes, but genomes do have size limits. Why? Every round of replication extracts a cost for the larger genome, and therefore genomes must balance the expense of replicating redundant DNA with the benefit of having genes that provide a selective advantage only under rare circumstances. Conversely, losing DNA and genes could be advantageous if the cell evolves to fill a new niche, such as inside another species. If genes are no longer advantageous, the DNA can be lost and the more efficient genome provides a selective advantage. From what we can tell so far, genome sizes tend to stay within a fairly narrow size range for a given group of species. For example, K- and O-islands are newly acquired DNA, but all gut bacteria tend to have genomes in the 4 to 5 Mb range. As they acquire new DNA, cells tend to return to a genome home-ostasis with an optimal size and gene count. You might think that 200 sequenced genomes is enough and that we don't need to sequence more, but there is power in numbers for comparative genomics. Consider the analogy of living in a cave all your life and coming out one day and seeing a bluebird and a blue jay. Based on this sampling, you might conclude that all birds are blue. Later in the day, you see a red cardinal and a yellow canary, which leads you to conclude diat all birds must be primary colors. Using a small sample size leads to inaccurate conclusions. Imagine your surprise when you see a hummingbird, an ostrich, and a penguin. Just as we learn more about birds by studying their diversity, we learn more about genomes when we have a larger sample size. However, resources are limited so we must choose wisely which genomes we sequence to maximize our ability to learn from them (see Section 2.1). DNA and Genome

 

چکیده ترجمه:

اندازه ژنوم ها، در صورتی که با ژنوم های دیگر ترکیب گردد، یا DNA هایی را از طریق یک ویروس یا مکانیسم های دیگر انتقال افقی گرداوری کند، ممکن است به سرعت تغییر کند. دسترسی به DNA جدید به معنی دسترسی به ژن جدید می باشد اما ژنوم ها دارای محدودیت اندازه می باشند. چرا؟ هر چرخه رونوشت، برای ژنوم های بزرگتر هزینه ای را در بر دارد و بنابراین ژنوم ها می بایست تعادلی را برای مقدار رونوشت DNA با داشتن ژن هایی که دارای مزایای گزینشی تحت شرایط خاص می باشند، ایجاد کنند. برعکس از دست دادن DNA و ژن ها می تواند مفید باشد اگر سلول های مربوطه شکاف های جدید ( همانند گونه های دگیر) را پر کنند. اگر ژن ها، دیگر مفید نباشند، DNA ها ار بین رفته و ژنوم های کارآمدتر مزایای گزینشی را خواهند داشت. از آنچه که تا به حال بیان کرده ایم  اندازه ژنوم ها برای گروهی از گونه ها در یک اندازه نسبتا محدودی قرار می گیرند. برای نمونه بخش های K وo بدن فرد، DNA جدیدی را کسب می کنند اما باکتری های مربوط به روده دارای ژنوم هایی در محدوده 4 و 5 MB می باشند. زمانی که آن ها DNA جدیدی را کسب می کنند، سلول ها به تعادل حیاتی ژتوم ، با اندازه بهینه شده و ژن ها شمارش شده بر می گردند.
شما ممکن است این موضوع را در ذهن داشته باشید که 200 توالی ژنوم کافی بوده و نیاز به توالی بیشتر نمی باشد اما در تعداد ژنوم های نسبی، قدرتی وجود دارد. تصور کنید که تمام عمر خود را در یک غار زندگی کرده اید و روزی که بیرون آمدید یک پرنده امربکای شمالی آبی رنگ و یک زاغ آبی رنگ را دیده اید، بر این اساس شما ممکن است تصور کنید که تمام پرندگان آبی رنگ هستند. در روزهای بعد شما یک سهره قرمز رنگ و یک قناری زردرنگی را می بینید و شما ممکن است به این نتیجه گیری برسید که تمام پرندگان از همان ابتدای وجودشان دارای رنگ های خاصی می باشند. استفاده از نمونه های کمتر ممکن است شما را منتهی به نتیجه گیری اشتباهی بکند. زمانی که شما مرغ مگس خوار، شترمرغ و پنگوئن را مشاهده می کنید این موارد باعث تعجب شما می شود. زمانی که ما در ارتباط با تنوع پرندگان مطالعات بیشتری را انجام می دهیم، چیزهای بیشتری نیز در ارتباط با آن ها یاد می گیریم. و زمانی که ما نمونه های بیشتری در دست داریم، چیزهای بیشتری نیز در ارتباط با ژنوم ها یاد می گیریم. به هر حال منابع محدود بوده و بنابراین می بایست به طور آگاهانه ای انتخاب کنیم که چه ژنومی را می خواهیم انتخاب کنیم تا بتوانیم توانایی های خود را در ارتباط با فرا گرفن آن ها افزایش دهیم.

 

نوع مقاله :فارسی با ترجمه

 مرتبط با : پروژه - بیوتکنولوژی - بیوشیمی گیاهی - ژنتیک

 عنوان مقاله  :  DNA و ژنوم

 مرجع مقاله :----

 سال انتشار: 2011

 تعداد صفحات :9 صفحه 

 

دانلود لاتین مقاله شماره 202

دانلود ترجمه مقاله  (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید

Technical aspects of functional proteomics in plants

 Since the completion of genome sequences of several organisms, attention has been focused to determine the function and functional network of proteins by proteome analysis. This analysis is achieved by separation and identification of proteins, determination of their function and functional network, and construction of an appropriate database. Many improvements in separation and identification of proteins, such as two-dimensional electrophoresis, nano-liquid chromatography and mass spectrometry, have rapidly been achieved. Some new techniques which include top-down mass spectrometry and tandem affinity purification have emerged. These techniques have provided the possibility of high-throughput analysis of function and functional network of proteins in plants. However, to cope with the huge information emerging from proteome analyses, more sophisticated techniques and software are essential. The development and adaptation of such techniques will ease analyses of protein profiling, identification of post-translational modifications and protein–protein interaction, which are vital for elucidation of the protein functions.  2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. Keywords: Proteome; Porteomics; Mass spectrometry; Protein profiling; Post-translational modification; Protein–protein interaction; Plant

 

چکیده ترجمه:

از زمان تکمیل توالی های ژنومی ارگانیسم های متعدد ، تجزیه و تحلیل پروتئوم توجهات را به تعیین کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها معطوف کرده است.این تجزیه و تحلیل با جدا سازی و شناسایی پروتئین ها، تعیین کارکرد و نقش آنها و شبکۀ کارکردی و ساخت یک پایگاه داده ای مناسب حاصل می شود. پیشرفت های بسیاری در زمینۀ جداسازی و شناسایی پروتئین ها مانند الکتروفروز دو بعدی ،کروماتوگرافی نانو مایع و طیف سنجی جرمی به سرعت حاصل شده اند. برخی تکنولوژی های جدید مانند طیف سنجی جرمی بالا- پایین  و خاص سازی میل ترکیبی پشت سر هم  بوجود آمده است. این روش ها امکان تجزیه و تحلیل توان عملیاتی زیاد کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها در گیاهان را فراهم می کند. اما برای رسیدگی به اطلاعات زیاد حاصل از این تجزیه و تحلیل های پروتئوم ، روش ها و نرم افزارهای پیچیده تری لازم است. پیشرفت و انطباق این تکنیک ها ، تجزیه و تحلیل برش عمودی پروتئین ، شناسایی تغییرات بعد از ترجمه و فعل و انفعال پروتئین پروتئین را آسان می کند که برای روشن سازی وظایف پروتئین حیاتی است.
کلیدواژه: پروتئوم،طیف سنجی جرمی، برش عمودی پروتئین ، تغییرات بعد از ترجمه، و فعل و انفعال پروتئین- پروتئین، گیاه

 

 نوع مقاله :فارسی با ترجمه

 مرتبط با : پروژه - بیوتکنولوژی - بیوشیمی گیاهای - بیتکنولوژی

 عنوان مقاله  :   جنبه های تکنیکی پروتئومیکس کارکردی در گیاهان

 مرجع مقاله :----

 سال انتشار: 2004

 تعداد صفحات :12 صفحه 

 

دانلود لاتین مقاله شماره 201

دانلود ترجمه مقاله  (5.000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید


Mapping of QTLs affecting copper tolerance and the Cu, Fe, Mn and Zn 
contents in the shoots of wheat seedlings 
Abstract 
Quantitative trait loci (QTLs) for Cu-tolerance were determined in wheat grown in control and Cu-treated soil in greenhouse. In addition, loci having an influence on the shoot Cu-, Fe-, Mn- and Zn-contents under non-stressed and Cu-stressed environments were mapped. One major QTL for Cu-tolerance was found on chromosome 5DL, while slighter effects were determined on the chromosomes 1AL, 2DS, 4AL, 5BL and 7DS. QTLs affecting the shoot Mn- and Zn-contents were found on the chromosomes 3BL and 3AL, respectively. The centromeric region on the chromosome 3B plays a role in the regulation of the shoot Fe-contents in the stressed plants. Under Cu-stress QTL affecting shoot Cu-content was found on chromosome 1BL, while on the chromosome 5AL a QTL influencing the Cu-accumulation ability of wheat from Cu-polluted soil was determined.
نقشه برداری از QTL های تاثیر گذار بر تنش مس و مقادیر مس آهن منگنز و روی در ساقه 

چکیده
مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده  (QTL) برای تنش مس در گندم . مس را در خاک گلخانه جهت بررسی و تیمار بودن تعیین شد.   علاوه بر این، جایگاه تاثیرتجمع مس بر روی ساقه و، آهن، منگنز و روی، مقادیرشان در شرایط بدون تنش بود و فقط تنش بر روی مس تاکید شد. یکی از بزرگترین  جایگاههای صفت کمی در تحمل مس در کروموزوم 5DL  دیده شد در عین حال نیز اثرات ناچیزی هم بر روی کروموزوم 1AL، 2DS، 4AL، 5BL و 7DS تعیین شد. QTL های موثر بر ساقه از نظر منگنز روی کروموزوم 3BL و 3AL قرار گرفتند. منطقه سانترومری در کروموزوم 3B نقش مهمی در تنظیم محتوای آهن موجود در ساقه  در گیاهان دارد از نظر میزان تنش مس نیز دیده شد در کروموزوم 1BL نقشی پیدا شد، در حالی که کروموزوم  5AL نیز موثر بوده بهرحال دیده شده که در خاک های آلوده تجمع مس در گندم وجود دارد.

نوع مقاله : انگلیسی با ترجمه

مرتبط با : فیزیولوژی کشاورزی  و دروس مرتبط با اصلاح نباتات یا ببیوشیمی گیاهی و ..

عنوان مقاله  : نقشه برداری از QTL های تاثیر گذار بر تنش مس و مقادیر مس آهن منگنز و روی در ساقه 

مرجع مقاله : تالیف و گردآوری سیدمهدی  شمس

سال انتشار: 2007 - 1393

تعداد صفحات : 6 صفحه 

دانلود مقاله لاتین شماره 129

دانلود متن ترجمه  (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید

Engineering Resistance to Orobanche aegyptiaca: Evidence of Sarcotoxin IA as an Anti-Parasite Protein and Macromolecule Movement from Host to Parasite 

Engineering Resistance to Orobanche aegyptiaca: Evidence of Sarcotoxin IA as anAnti-Parasite Protein and Macromolecule Movement from Host to Parasite Orobanehe species are parasitic weeds that subsist on the roots of many dicotyledonous plants. These parasites form symplastic and apoplastic connections with their hosts and act as strong sinks for the uptake of water, minerals, and photosynthates, often causing severe damage to the hosts. Although the uptake of small molecules such as sugars and herbicides by Orobanehe has been documented, movement of macromolecules between host and parasite has not been characterized. The objectives of this research were to 1) determine whether, and by what route, host macromolecules can be translocated to the parasite, and 2) engineer host resistance based on inducible expression of sarcotoxin lA, an anti-microbial peptide from the flesh fly (Sareophaga peregrina). To address the first objective, transgenic plants expressing GFP localized to either the host cell cytosol (symplast) or secreted to the extra-cellular space (apoplast) were parasitized by 0. aegyptiaea. Observations of green fluorescence in 0. aegyptiaea tubercles growing on these plants indicate that the 27 kDa GFP molecule was translocated to the parasite via both symplastic and apoplastic routes. This work was supported by studies with xylem- and phloem-specific dyes, which showed that fluorescent dextrans as large as 70 kDa moved into the parasite through xylem connections. The second objective was addressed using tobacco (Nieotiana tabaeum L. cv. Xanthi) plants expressing the sarcotoxin IA trans gene under control of the parasite-inducible HMG2 promoter. In soil experiments, transgenic tobacco plants had greater height and biomass, and showed up to 90% reduction in 0. ramosa parasitism as measured by the fresh weight of parasite tubercles. In a semi-hydroponic growth system, where Orobanehe tubercles can be visualized at early stages of growth, 0. aegyptiaea parasites growing on plants expressing sarcotoxin IA were smaller and had an increased number of senescent tubercles compared to those growing on non-transformed plants. Considering the relatively small size of sarcotoxin IA (4 kDa), it is likely that this peptide moves from host to the parasite, where it accumulates to phytotoxic concentrations. In addition to increasing our knowledge of host-Oro bane he interactions, this research used an antibiotic peptide to engineer partial Orobanehe resistance into a highly susceptible crop. This strategy has broad implications for the control of other parasitic weeds

 

مهندسی مقاومت به گل جالیز گونه اجیپتیا : شواهد و مدارک دال بر اینکهIA Sarcotoxin    به عنوان یک ضد انگل پروتینی و ماکرومولکولی انتقال دهنده بین انگل و میزبان

مهندسی مقاومت به گل جالیز گونه اجیپتیا : شواهد و مدارک دال بر اینکهIA Sarcotoxin به عنوان یک ضد انگل پروتینی و ماکرومولکولی انتقال دهنده بین انگل و میزبان گونه های گل جالیز علف هرز انگلی است که بر روی ریشه های گیاهان دولپه بسیاری گذران زندگی میکند . این انگل به صورت استفاده از مسیر های آپوپلاستی روی میزبان خود عمل و اقدام به جذب آب مواد معدنی، و مواد فتوسنتزی میکند و باعث آسیب دیدن شدید به میزبان می شود. اگرچه جذب مولکول های کوچک مانند قندها و علف کش ها توسط گل جالیز صورت میگیرد، عملکرد مولکولهای بین میزبان و انگل مشخص نشده است. اهداف این پژوهش به 1) تعیین اینکه چطور و از چه مسیری ، ماکرومولکولها به میزبان انتقال پیدا میکنند و 2) مهندسی مقاومت میزبان بر اساس استفاده از sarcotoxin IA که یک پپتید ضد میکروبی از گونه پرواز گوشت (peregrina Sarcophaga). برای پرداختن به هدف اول، از گیاهان تراریخته که با بیان GFP ترجمه شده دارای سلول های از نوع مسیر آژوپلاستی و سیم پلاستی که توسط پارازیتی از گونه O.AGEPTIA مشاهدات از فلورسانس سبز در O. aegyptiaca بود توبرگولهای در حال رشد در این گیاهان نشان می دهد که 27 kDa مولکول GFP بود که انگل از طریق مسیرهای symplastic و apoplastic به میزبان انتقال یافت. این مطالعه بواسطه رنگ زنی فلورسنت های آوند چوبی و آبکش پشتیبانی و نشان داده شد. ابتدا میزان بیشتر از 70 KDA ازextrans را به انگل از طریق ارتباطات آوند چوبی انتقال دادند. هدف دوم با استفاده از تنباکو (Nicotiana tabacum L. مورد مطالعه قرار گرفت. رقم Xanthi) گیاهان ابراز ژن IA sarcotoxin تحت کنترل و بواسطه راه انداز HMG2 مورد مطالعه قرار گرفت در آزمایشات خاک گیاهان تراریخته تنباکو تا به حال بیشترین ارتفاعی را که نشان داده اند دیده شد در 90 درصد موارد باعث کاهش آن میزان شده است این عمل توسط فاکتورهایی مانند انگلی مثل ramose و اندازه گیری توسط توبرکول انگل در وزن تازه بود بود آنهم در سیستم رشد نیمه هیدروپونیک جایی که گل جالیز توبرکولش می تواند براحتی در مراحل اولیه رشد کند انهم در گونه aegyptiaca انگل های در حال رشد در گیاهان بیان sarcotoxin IA کوچک و افزایش یافته بودند دیده شد در گونه هایی که توبرکول sarcotoxin IA تزریق شده بود انگل در مقایسه با گونه های معمولی رو به افزایش بوده است . دیده شده میزان توبرکول فوق 4 kDa بوده اینجا این احتمال وجود دارد که انگل با استفاده از پپتید هایی که بین میزبان و خوده انگل رد و بدل میشود با جذب مانع رشد گیاه میشود در حال حاضر دانش ما از میزبان و تعامل بین او با انگل همچنان زیاد نمی باشد اما نکته مهمی که دیده شد و میتوان نتیجه گرفت اینست که در هر صورت تجمع پپتید های انتی بیوتیکی مثل phytotoxic با غلظت بالا تشکیل میشود بهر حال این پژوهش با استفاده از یک پپتید آنتی بیوتیک و با مهندسی ژنتیکی در برای مقاومت به گل جالیز بطور جزئی را به یک نوع محصول بسیار حساس است انجام شده . این استراتژی دارای پیامدهای گسترده ای برای کنترل علف های هرز انگلی با مطالعه بیشتر میباشد.

 

نوع مقاله : فارسی کامل- پروژه

مرتبط با : پروژه - زراعت دیمکاری - زراعت صنعتی

عنوان مقاله  :  مهندسی مقاومت به گل جالیز گونه اجیپتیا : شواهد و مدارک دال بر اینکهIA Sarcotoxin    به عنوان یک ضد انگل پروتینی و ماکرومولکولی انتقال دهنده بین انگل و میزبان

مرجع مقاله :  Noureddine Hamamouch

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات :131 صفحه 

دانلود مقاله شماره 127

این مقاله هنوز ترجمه نشده  است برای سفارش ترجمه به بخش راهنمای خرید مراجعه کنید

Effect of plant density and nitrogen fertilizer on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.)

The present research was carried out to evaluate response of sweet pepper (Capsicum annum L.) to plant density and nitrogen fertilizer under field conditions. Plant density at four levels (20 50 cm, 20 × 100 cm and 30 × 100 cm) and nitrogen treatments at four levels (0, 50, 100 and 150 kg N/ha) were applied. Plant height, lateral stem number, leaf chlorophyll content, yield, and vitamin C were assessed at immature and mature stages. The results showed that vegetative growth characteristics (plant height, lateral stem number and leaf dry matter) and reproductive factors (fruit volume, fruit weight and plant yield) decreased with increasing plant density, but total yield (kg/ha) increased with increasing plant density. The highest and lowest total yields were obtained by plant density 20×50 cm and 30×100 cm respectively. Nitrogen fertilizer was significantly affected on plant height, lateral stem number and leaf chlorophyll content. It was observed that fertilization with 50 kg N/ha resulted to the highest fruit volume and plant yield. There were significant differences between fruit volume and fruit weight by interaction between plant density and nitrogen treatments. × 50 cm, 30 ×

 

نوع مقاله : مقاله لاتین با ترجمه

مرتبط با : فیزیولوژی کشاورزی  و دروس مرتبط با اصلاح نباتات یا ببیوشیمی گیاهی و ....

عنوان مقاله  : اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر رشد ،عملکرد و کیفیت میو فلفل سبز

 

 مرجع مقاله :  ترجمه سیدمهدی شمس - بانک مقالات کشاورزی

سال انتشار:  2012

تعداد صفحات : 8 صفحه

 

دانلود مقاله شماره 126 

دانلود متن ترجمه مقاله شماره 126 (5000 تومان)

چکیده

در این پژوهش هفت ژنوتیپ متحمل به تنش خشکی از جمله دو ارقام viz., Nesser و Dharwar خشک و رقم محلی-GA2002  و Chakwal و Inqulab-91 و Kolhistan-97 و و ارقام  با شماره های 9244, 9247, 9252, 9258 , 9267, 9316 و 9021 و یک خط به عنوان تستر در زمین دانشگاه طراحی شد. هدف از مطالعه بررسی اثرات تنش خشکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی بذر گندم مثل رطوبت و چربی و پروتئین و گلوتن و زایلنی و هزار دانه و وزن هر دانه و موارد مختلف پاسخ ها تحت محیط های تنشی نرمال و دارای آب کافی بررسی شد دیده شده صفات کیفی دانه گندم به میزان قابل توجهی تحت شرایط تنش آبی تحت تاثیر قرار میگیرد. دیده شده در حالیکه که رطوبت کم می شود در عین حال دیگر صفات مثل پروتین دانه تحت تنش آبی بیشتر هم می شود که در تمام ارقام این تاثیر یکسان بود.

دیده شد پروتئین رابطه مثبتی با گلوتن خشک و مقدار زلنی دارد و رابطعه معکوس با آب دانه دارد . کیفیت گلوتن دیده شد به طرز معنی داری با عملکرد دانه رابطه دارد در این حین بررسی وزن هزار دانه تحت شرایط تنش و پس از آن ضروری است که با دستکاری ژنتیکی قابل حل است.

EFFECT OF WATER STRESS ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WHEAT 
Abstract
 
In this study, seven water stress tolerant wheat genotypes including two exotic viz., Nesser
and Dharwar dry and five local verities viz. GA-2002 Bakhar-2002, Chakwal and Inqulab-91 and
Kolhistan-97 were crossed with university drought susceptible lines viz. 9244, 9247, 9252, 9258,
9267, 9316 and 9021 by using line x tester mating design. The objective of the study was to
evaluate the effect of water stress on physioco-chemical properties of wheat grains. Moisture, ash,
fat, protein, gluten, Zeleny, thousand kernel weight and grain yield values showed different
response under normal and water stress environments. The quality traits of wheat grain were
significantly affected under water stress conditions. The moisture content decreased while other
constituents, predominantly protein contents increased in the entire cross breeds under water stress
conditions. The protein showed positive correlations with dry gluten and Zeleny values while
negative correlation with ash content of grain under normal and stress conditions The protein
contents, gluten quality and contents have significantly negative correlations with grain yield and
thousand kernel weights  under stress condition, so it is imperative for breeders to balance these 
characters through genetic manipulation. 

نوع مقاله : مقاله لاتین با ترجمه

مرتبط با : تنش های محیطی - زراعت غلات - رابطه آب و خاک و....

عنوان مقاله  :      اثرات تنش خشکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی گندم

 EFFECT OF WATER STRESS ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WHEAT

 مرجع مقاله :  

سال انتشار:  2001

تعداد صفحات : 8 صفحه

دانلود مقاله شماره 125

دانلود متن ترجمه (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید

Drought stress effects on water relations of wheat

 Abstract. Drought effects on the water relations of four wheat (Triticum aestivum L.) cultivars were evaluated. Four cultivars, Kanchan, Sonalika, Kalyansona, and C306, were grown in pots and subjected to four levels of water stress at vegetative or anthesis stages or both. Exposure of plants to drought led to noticeable decreases in leaf water potential and relative water content with a concurrent increase in leaf temperature. The higher leaf water potential and relative water content as well as lower leaf temperature were associated with a higher photosynthetic rate. Drought stressed plants displayed higher canopy temperature than well-watered plants at both vegetative growth and anthe¬sis growth stages. Successive stresses at both developmental stages raised the
 
 canopy temperature much higher than in plants stressed only once

اثرات تنش خشکی روی روابط آبی در گندم

خلاصه. اثرات خشکی بر روابط آبی در چهار رقم گندم Triticum aestivum L ارقام مورد بررسی عبارتند از Kanchan، Sonalika، Kalyansona، C306 که در گلدان هایی رشد داده شدند و در مراحل مختلف رویشی و گلدهی و یا در هر دو مرحله در چهار سطح مورد تنش آبی قرار گرفتند.قرار گرفتن این گیاهان در خشکی منجر به کاهش قابل توجه آب بالقوه و نسبی در برگ همزمان با افزایش درجه حرارت در آن شد. برگهایی با میزان پتانسیل آبی بالاتر با درجه حرارت پایینتر دارای فتوسنتز بیشتری بودند. خشکی نشان داد در دسترس داشتن آب در حد سیراب بودن برای کنترل درجه حرارت در هر دو مراحل رشد و گلدهی باعث افزایش سطح تولید گیاه است دیده شد تنش دهی در هر دو مرحله فوق در گیاه باعث بالا رفتن دما بالاتر از حد تحمل گیاه شد.

×××××××××××××××

نوع مقاله : مقاله لاتین با ترجمه

مرتبط با : تنش های محیطی - زراعت غلات - رابطه آب و خاک و....

عنوان مقاله  : اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم  Drought stress effects on water relations of wheat 

 مرجع مقاله :  

سال انتشار:  2001

تعداد صفحات : 5 صفحه

دانلود مقاله شماره 123

دانلود ترجمه مقاله 123 (5000 تومان)

The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on
(the growth and yield of soyabean (glycine max l)

َAِBSTRACT: The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on the growth and yield of soyabean Glycine max (L)merr) was carried out in the rainforest zone of Nigeria. The treatments used were inorganic fertilizer NPK 15: 15: 15 and packaged organic fertilizer. The experiment was laid out in a randomized complete block designed (RCBD) in three replicates’ with six treatments viz, 0, 100, 200 and 300kg/ha NPK 15:15:15 fertilizer, and 100 and 300 Kg/ha organic fertilizer. Results showed that plant height, number of branches, leaf area and number of leaves per plant were enhanced by organic and inorganic fertilizers at different weeks after planting (WAP). Similarly, application of inorganic fertilizer increased the pod weight/plant compared to the control and organic fertilizers. However, 200kg/ha of NPK fertilizer gave the highest soya bean yield followed by 300 and 100kg/ha NPK fertilizer, then 300kg/ha and 100kg/ha packaged organic fertilizer. There were significant differences among treatments. The triad suggests that moderate rate of .inorganic fertilizer (200kg/ha NPK) is appropriate for soya bean yield

نوع مقاله : انگلیسی

مرتبط با : زراعت حبوبات - غلات - زراعت گیاهان علوفه ای

عنوان مقاله  :    اثر کودهای آلی و معدنی بسته بندی شده بررشد و عملکرد سویا

 The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on

the growth and yield of soyabean

 مرجع مقاله :  African Journal of General Agriculture

سال انتشار:  2010

تعداد صفحات : 7 صفحه

 دانلود مقاله شماره 121

این مقاله هنوز ترجمه نشده است برای تهیه و سفارش ترجمه تماس بگیرید

EFFECTS OF COMMERCIAL RHIZOBIUM STRAIN INOCULANTS AND TRIPLE
SUPERPHOSPHATE FERTILIZER ON YIELD OF NEW DRY BEAN LINES IN
CENTRAL KENYA
Abstract
Annual demand for dry beans of 749,000 metric tons in Kenya is far above the annual production of 380,000
metric tons. Bean yield can be increased through the use of improved bean varieties, phosphate fertilizer and
Rhizobium inoculants. Small-scale farmers who are the major dry bean producers rarely apply fertilizers in bean
production; hence the crop is largely dependent on nitrogen fixation for its nitrogen requirement. Inoculation of
seed beans with appropriate Rhizobium strains for enhanced nitrogen fixation provides a more economical and
sustainable alternative to the application of nitrogenous fertilizers. A trial was conducted in 2007 during long
and short rains at KARI-Thika and on farmers’ fields in Kirinyaga and Maragua districts in Central Kenya to
investigate the effect of three commercial Rhizobium strain inoculants and triple superphosphate (TSP) fertilizer
on yield of new dry bean lines. TSP fertilizer consistently increased bean yields during the long and short rain
seasons at the research site (Thika) and on farmers’ fields in Kirinyaga and Maragua districts. Compared to
fertilizer effects on yield, inoculation effects were not as consistent and were of much lower magnitude. Most of
the bean lines had their highest yield where both fertilizer and Rhizobium inoculants were applied. Rhizobium
strain 2667 followed by mixed strain treatments tended to outperform the other inoculation treatments. Four of
the bean lines gave consistently high yields under the same inoculation treatment in different seasons and sites.
Key words: Rhizobium strain, Inoculation, Triple superphosphate fertilizer,
Farmers’ fields, Bean yield

نوع مقاله : انگلیسی  

مرتبط با : زراعت حبوبات - غلات - زراعت گیاهان علوفه ای

عنوان مقاله  :    اثرات ریزوبیوم های تجاری جوانه زا  و کود فسفات سه گانه در کشت لوبیا خشک در کنیای مرکزی 

EFFECTS OF COMMERCIAL RHIZOBIUM STRAIN INOCULANTS AND TRIPLE
SUPERPHOSPHATE FERTILIZER ON YIELD OF NEW DRY BEAN LINES IN
CENTRAL KENYA

مرجع مقاله :   KARI-Thika

سال انتشار:  2008

تعداد صفحات : 10 صفحه

این مقاله هنوز ترجمه نشده -برای سفارش ترجمه به راهنمای پرداخت برید

Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti 

A Introduction

The nucleus of an atom contains two sub-atomic particles, namely protons (p) and neutrons (n). The atom of a given element has a set number of protons and this is termed the atomic number. The number of protons+neutrons is referred to as the mass number. A particular element can have differing numbers of neutrons and therefore have a different mass number.Examples of isotopes with the same atomic number (subscript) but with different mass number  32     33(superscript) are 15 P,15 P,15 P.A nucleus contains protons, which are positively charged so they should repel. The presence of neutrons, however, keeps the protons together and so stabilises the nucleus. Stability depends upon the neutrons:protons (n:p) ratio.For light elements, the number of neutrons greatly exceeds the number of protons for stability. For heavier elements more neutrons than protons are necessary for stability.When the ratio of neutrons to protons is outside a particular number, which varies with each atom, the nucleus becomes unstable and spontaneously emits particles and/or electromagnetic radiation and such a substance is called radioactive. If the ratio of n:p is not outside the "belt of stability" then the isotope does not spontaneously emit particles and is said to be stable ego 15N, 34S, 13C.Three types of particles can be emitted from an unstable nucleus

استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات 

بازببینی تئوری و استفاده از تکنیک های هسته ای

  مقدمه

هسته هر اتم تشکیل شده از دو زیرقسمت اتمی. بنام نوترون n و پروتونp .اتم های یک عنصر معین تشکیل شده از پروتن که به آن به اصطلاح شماره اتمی گفته میشود.

بطور مثال(درزیر) ایزوتوپ ها بایک شماره اتمی هستند اما باشماره جرمی متفاوت.

15311532P   1533P    

پروتن های هسته شامل یک بار مثبت دفع کننده هستند. بهرحال حضور نوترون ها وپروتن ها درکنار هم  هسته سلول را تثبیت میکند. و این پایداری منوط به پروتن ها و نوترون هاهستند.

در عنصرهایی که سبک هستندشمارنوترون ها بسیار بیشتر از پروتن ها برای ثبات هستنددر عناصر سنگینترپروتن بیشتری برای ثبات نیاز است.

زمانیکه نسبت نوترون ها به پروتن ها خارج از تعداد معینی شونددگرگون میکند هسته اتم راو آن متحول میشو و بی ثبات و بطور بی اختیار ساطع میکند تشعشعات ریز و الکترومگنتیک  که به چنین موادی پرتوزا میگویند. اگر نسبت n:p  خارج از نسبت با ثبات نباشد آنوقت ایزوتوپ هاخودبهخود پرتو ساطع نمیکنند و میتوان گفت پایدار میمانند مثل: 15N, 34S, 13C


××××××××××××××××××××××××××××

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : کشاورزی هسته ای - اصلاح نباتات

عنوان مقاله  :    استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات

Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti

مرجع مقاله :  ترجمه : سیدمهدی شمس  

سال انتشار: 1390 - 2009

تعداد صفحات : 150 صفحه

دانلود مقاله متن مقاله 119

دانلود ترجمه فارسی (15.000تومان) برای خرید به بخش پرداخت آنلاین مراجعه کنید

Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize 

 Early sowing of maize crop can contribute to increase maize yield but poor stand establishment at low temperature is the main hindrance in its productivity. Maize, being sensitive to low temperature at germination and early growth stage result into poor seedling establishment at low temperature during early spring planting. Seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide may improve seed performance at suboptimal temperature. Maize’s seeds were soaked in 20 and 40 mg L aerated solution of ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide for 24 hand were dried back to its original weight under shade. Primed and non-primed seeds were sown in pot containing sand under net house conditions. Seed priming improves, fastens and synchronize emergence. Different priming strategies increased shoot and root fresh weight and dry weight. Increase in growth characteristics were associated with increase in antioxidants like catalase and peroxidas activities. Thus, it suggests that seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide may improve the speed of germination of maize seed and benefit seedling growth at low temperature. It concluded from the present results that early emergence and seedling establishment improved by seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide by inducing the antioxidants defense system.

 

تاثیر پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک اسید و هیدروژن پراکسید در قدرت جوانه زنی و فعالیت های آنتی اکسیدانی در ذرت

کاشت زود هنگام ذرت میتواند به افزایش محصول کمک کند اما در این حالت پایداری ذرت نسبتا بدلیل دامای پایین کمتر است ذرت به درجه حرارت کم حساس می باشد مخصوصا در مراحل جوانه زنی و رشد اولیه در نتیجه در درجه حرارت های کم استقرار آن کمی با مشکل روبرو میشود در کاشت زود هنگام بهاره آن. پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن ممکن است بهبود عملکرد بذر را در دمای کمتر از حد مطلبوب بهبود بخشد. برای بهبود عملکرد بذر آنرا در مقدار 20 و40 میلی گرم اسید سالیسیلیک و آسکوربیک اسید و پراکسید هیدروژن به مدت 24 ساعت خیسانده و خشک شد بذور وزن کشی و سپس در گلدان هایی حاوی شن و ماسه تحت شرایط گلخانه کاشته شدند. پوشش بذر وضعیت بذر را بهبود می بخشد و باعث رشد هماهنگ بذور و افزایش وزن برگ های و ریشه و بطور کلی وزن خشک و تازه آن میشود که با افزایش آنتی اکسیدان هایی مانند کاتالاز و پراکیداز همراه است بنبابراین این نتیجه را از خود نشان دادند که پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک و پذاکسید هیدروژن میتواند در بهبود جوانه زنی آن نقش داشته باشد  دیده شده که در اوایل جوانه زنی و استقرار بذار و نهال آن افزود این سه ماده سیستم انتی اکسیدان با اثرالقایی همراه هستند.

 

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : زراعت علوفه ای - فیزیولوژی - بیوتکنولوژی - ژنتیک - اصلاح نباتات

عنوان مقاله  :    تاثیر پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک اسید و هیدروژن پراکسید در قدرت جوانه زنی و فعالیت های آنتی اکسیدانی در ذرت

      Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize

مرجع مقاله :  ترجمه : سیدمهدی شمس  Biotechnology  African Journal of 

سال انتشار: 1391-2012

تعداد صفحات : 6 صفحه

  

دانلود متن مقاله شماره 118

دانلود ترجمه مقاله شماره 118 ( 5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید

Herbicides: How they Work and the Symptoms They Cause

Whether you are producing agricultural crops or tending a lawn or home garden, weed control will be important to your success.Weeds can be controlled mechanically, culturally, biologically and chemically, and all these methods may be important in an integrated weed control program that is economical and friendly to the environment. Chemical control with herbicides has been an important tool for managing weeds in crops and home landscapes for many years. Many of today’s herbicides are more effective and selective. These traits make them less harmful to the environment when they are used properly. Although herbicides arewidely used, few people understand how they work to control undesirable plants.

 

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : علف های هرز  و آفات گیاهی- علف کش ها - مرتعداری - کنترل و گواهی بذر - بیماری های گیاهی

عنوان مقاله  :    علف کش ها : آنها چگونه کار می کنند و چه علائمی دارند        

مرجع مقاله :  ترجمه : تیم ترجمه گیاه تشنه (سیدمهدی شمس - نیما نیکنام)     agpublications.tamu.edu

سال انتشار: 2007 - 1391

تعداد صفحات : 9 صفحه (950 کیلو بایت )

 

 

دانلود مقاله شماره  117

دانلود ترجمه فارسی (5000تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید

Fatality of salt stress to plants: Morphological  physiological and biochemical

Soil salinity affects various physiological and biochemical processes which resultin reduced biomass production. This adverse effect of salt stress appears on whole plant level at almost all growth stages including germination, seedling, vegetative and maturity stages. However, tolerance to salt stress at different plant developmental stages varies from species to species. The plant response to salt stress consists of numerous processes that must function in coordination to alleviate both cellular hyperosmolarity and ion disequilibrium. Salt tolerance and yield stability are complex genetic traits that are difficult to establish in crops since salt stress may occur as a catastrophic episode, be imposed continuously or intermittently and become gradually more severe at any stage during development. The objective of this review is to summarize the morphological, physiological and biochemical aspects of plants under salt stress. It was then concluded that salt stress affects plant physiology at whole plant as well as cellular levels through osmotic and ionic adjustments that result in reduced biomass production. This adverse effect of salt stress appears on whole plant level at almost all growth stages including germination, seedling, vegetative and maturity stages. Despite causing osmotic and ionic stress, salinity causes ionic imbalances that may impair the selectivity of root membranes and induce potassium deficiency.

 

نوع مقاله : لاتین با ترجمه

مرتبط با : پروژه - زراعت دیمکاری - زراعت صنعتی

عنوان مقاله  :    مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

مرجع مقاله :  گردآوری سیدمهدی  شمس

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات : 6 صفحه 

نکته : مقاله بصورت دست نویس میباشد

 

 

دانلود مقاله شماره  116  

دانلود ترجمه (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید

 

نوع مقاله : ترجمه مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی - پروژه

 مرتبط با : ابیاری - رابط ه اب و خاک

 عنوان مقاله  :    نمایش روش گیاه پالایی برای ازبین بردن فلزات سنگین در خاک و آب

 مرجع مقاله : ترجمه سیدمهدی  شمس

 سال انتشار: تیرماه 1390

 تعداد صفحات :17 صفحه 

  

نمایش روش  گیاه پالایی در پاکسازی فلزات سنگین

Field Demonstrations ·of Phytoremediation of Lead­ Contaminated Soils

 

خلاصه : sunmmary

 

 گیاه پالایی Phytorem diation  یک فن آوردی جدید میباشد که برای جمع اوری فلزات سنگین از خاک باتلاق ها و حتی تالاب ها استفاده می شود.گیاه پالایی عرضه میکند یک روش اقتصادی مناسب را برای آزمایشات فرسایش خاک و روش های خاک ورزی . بطور پیوسته انباشتگی فلزات سنگین در محصول گیاهان با اصلاح خاک آنها مویثر است که در مقادیر بالای توده زنده Biomass فلزات سنگین در خاک ها ابتکاری مناسب است .

 

مقدمه introduction :

 

استفاده از گیاهان برای از بین بردن  فلزات سنگین سمی گیاه پالایی گویند کهدر واقع یک روش با قیمت مناسب و منطبق با شرایط محیط زیست که مناسب خاکهای آلوده است انباشته شدن زیاد فلزات سنگین در مورد گیاهان در غلظت های بالا کم کم باعث انباشته شدن آنها در بافت های گیاهای می شود انباشته شدن نیکل و ZN  بطور مثال ممکن است به اندازه ی 5% در ماده گیاه خشک شود . این فرایند می تواند باعث استخراج فلزات سنگین از خاک شود و بدین صورت میتوان از گیاهان به عنوان بخشی موثر در پاکسازی خاک ها استافده نمود بطور مثال ذخیره شدن مقدار 5% در ماده خشک یک گیاه در مقدار کل فلزات جمع شده در 5000KG نتایج را در یک محل معین نشان داد گیاهان غنی از فلزات میتونند بطور نواری یا منطقه ای در یک محل کاشته شوند بدون نیاز به عمولیات زراعی سنگین و مهم میتوان به هر شکلی از آنها استفاده نمود همچیننی میزان زیست توده تیمارها ( مثل کود تراکم نیاز دمایی ) آنها هم میتونند در این صورت برای امور دیگر استفادهد شوند مقدار توده فلزات سنگین در ریشه گیاهان فوق با خاک در ارتباط هستند و با این دو میتوانند تنظیم کنند مقدارذ مواد آلاینده خاک را و باعث کاهش هزینه ازمایشات خاک می شوداجرای موفق امیز روش ph زمانیست که مقدار یک یا چند فلز سنگین در خاک مورد کشت کاهش یابد بطور مهنی دار در اینورت است که روش ph  موفیقت آمیز بوده مقدار فلز در دسترس ریشه در خاک در درجه اول یکی از فاکتورهای میزان جذب است . خاک های شامل فلزات آلوده کننده غیر حلال نمی تواند جذب گیاه شود . بنابراین موفقیت روش ph  را کاهش میدهند قابلیت حلال پذیر بود یک فلز وابسته است به مشخصات خاک که به واسطه ی حالت اسیدی یا قلیایی و کمپللس ligands  خاک عامل کی لیت هاو دیگرعوامل بسیار در ازمایشگاه مورد بررسی که بتوان از فلز های در دسترس در کود ها نیز استفاده کرد مطالعات متعددنشان دده که ارزشیبابی های عملی روی عوامل کی لیت chelating افزایش میدهد قدرت دردسترس میگذارد و کمبود عناصر میکرو را برای گیاهان عموما افزایش کی لیت ها بطور عمومی تاثیر میگذارد و کمبود عناصر میکرو گیاه را جبران میکند اثر کی لیت ها در مورد عنصر اهن fe موجب نقص میشوداما باعث جذب فلزات سنگین در گیاهان میشود.

 

مطالعات Wallace در سال 1977 نشان داد در بوته لوبیا phasiolus با افزایش غلظت کادمیوم در برگ هایش ( از 6.7 تا 423 u/mg ) و بطور متوسط 100 بوده است از واحد استاندارد همچنین میزان اتیلت دیامینن تتراسید اسید هم با افزایش 100 واحدی در خاک روبرو بود . میزان کلسیوم ca  در برگ نیز طبق مشاهدات ( از 6.8 تا 12.8 ) در تیمارهای مورد بررسی نیست در مورد نیتروژن اسید مقدار بیشتر از حد استاندارد بودند . در سال 977 نشان داده شده افزایش جذب سرب در لوبیا و جو با 100 واحد رکود افزایش در مورد DTPA ( دی اتیلن ... ) در خاک وجود داشته و مقدار جذب شده ی سرب 477 دیده شده . اخیرا هم دیده در مورد سرب هم باعث فابلیت انحلال و به عنوان بخشی که کمک میکند سیستم ph کارایی بیشتری بیابد در پژوهش های دیگری نیز به عنوان EDTA و دیگر کلیدها استفاده شده مثل اسیدهای CDTA , EGTA-DTPA اسید تتراسیک و اسیدسیتریک نتایج در خاک نشان داده گیاهان در خاک ph =5 و اصلاح شده از لحاظ EDTA تقریبا با مقدار 2000 mg/kg سرب بیشتر نسبت به همان گیاه کاشته شده در ph=7.5  جذب نموده است و خود این امر باعث شده تا غلظت صرب خاک از 300 به 150 برسد . کلیدها هنگامی اثر میکنند ( edta – dtda , cdta  ) با غلظت بیشتر از باعث تجمع سرب به مقدار تجمع 50000 در ریشه میشد . اثر کلیدها نیز یک رابطه دارد با افزایش میزان انحلال سرب تا یک سرحد معین که این عامل باعث بهبود انتقال مواد در گیاه از ریشه به برگ میشود edta  اثر بیشتری نسب به dtda  در جذب سرب دارد به هرحال این امر در غلظت مساوی سرب در آب خاک بررسی شده است .

 به ادامه مطلب برید برای دیدن لینک دانلود

مطالعات روی اثراللوپاتیک و اثرمتقابلش در گندم

Study of allelopathic interaction of wheat (Triticum aestivum L.) and Rye (Secale cereal L.) using equal-compartment-agar method

ABSTRACT

 There are many methods for weed management one of them is using allelopathy in weed management programs. Equal-compartment-agar method was used for studying allelopathic interaction of wheat and rye. In order to studying of sowing time (delayed sowing, synchronic sowing) on allelopathic interaction of wheat cultivars (Shiraz, Roshan, Tabasi, Niknejad) and rye (Secale cereale) on primary growth of rye and wheat, an experiment was done as factorial arrangement in a completely randomized design with 4 replications. According to the results, the inhibitory effect of wheat on rye was more than in synchronic sowing, compared to delayed sowing. Roshan had the highest allelopathic potential on rye, compared to other wheat cultivars. On the other hands, Roshan cultivar showed the highest sensitivity in the presence of rye. Root length showed the most sensitivity to released allelochemicals from wheat cultivars, because root has the most contact with allelochemicals.

 Keyword: allelopathy, wheat, rye, equal-compartment-agar method

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : زراعت ها - تنش - کشاورزی پایدار

عنوان مقاله  :  Study of allelopathic interaction of wheat .

مرجع مقاله : Asian Journal of Agricultural Sciences

سال انتشار: ٢٠٠٩

تالف: حمیده خلج - محمد لبافی نژاد

تعداد صفحات  :۴  صفحه

دانلود مقاله شماره  ٨۴

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه

مرتبط با : مرتعداری  - اکولوژی

عنوان مقاله  :   A method to incorporate phenology into land cover change analysis.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠١

تعداد صفحات : ٨ صفحه ( دانلود متن انگلیسی در ١دقیقه -دانلود ترجمه در٢دقیقه)

دانلود مقاله شماره ٨٣

تاثیر نیتروژن بررشد و جوانه زنی بذور
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - علف های هرز

عنوان مقاله  :   Nitrogen effects on seed germination and seedling growth.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ٨٢

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - علف های هرز

عنوان مقاله  :   Herbicide effects on vegetation spatial patterns in a mesquite savanna.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :۶ صفحه

دانلود مقاله شماره  ٨١

نوع مقاله : انگلیسی - با ترجمه فارسی

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - تنش های محیطی - رابطه آب و خاک

عنوان مقاله  :  Big sacaton and endophyte-infected Arizona fescue germination under water stress.

 

 

 

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :٧ صفحه

دانلود مقاله شماره  ٨٠

دانلود ترجمه مقاله شماره 80

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Brassica elongata ssp. integrifolia seed germination.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۴ صفحه

دانلود مقاله شماره ٧٩

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Responses of bahiagrass to nitrogen and defoliation.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره  ٧٨

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Growth and reproductive responses of true mountain mahogany to browsing.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره  7١

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Recreationist responses to livestock grazing in a new national monument.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره  ۶۶

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Empowering diversity: envisioning, designing, and developing range management science.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ١١ صفحه

دانلود مقاله شماره ۶۵

نوع مقاله : انگلیسی با ترجمه فارسی

مرتبط با : بیو شیمی - بیوشیمی گیاهی - بیو تکنولوژی - گیاهان دارویی - ژنتیک

عنوان مقاله  :  تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم

   

Hyper-expressed production of lysine through chemical mutagenesis of Brevibacterium flavum by the application of N-nitroso-N-ethylurea

  

مرجع مقاله : ارسال به سایت توسط صالح اقایی

سال انتشار: ٧/١٣٨٨

تعداد صفحات : ٢٠ صفحه

 

مشاهده و دانلود متن فارسی و انگلیسی در ادامه مطلب حتما مقاله کامل با ترجمه را دانلود کنید

   

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Research observation: Hydrolyzable and condensed tannins in plants of northwest Spain forests

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۵ صفحه

دانلود مقاله شماره ۶٣

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Saltcedar recovery after herbicide-burn and mechanical clearing practices.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره 60

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Spatial and temporal patterns of cattle feces deposition on rangeland.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره 59

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Observations of cattle use of prairie dog towns..

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۵ صفحه

دانلود مقاله شماره 58

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Economic implications of off-stream water developments to improve riparian grazing.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵۶

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی

عنوان مقاله  :  Cattle distribution patterns and vegetation use in mountain riparian areas.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵۵

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵۴

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :   Cattle distribution patterns and vegetation use in mountain riparian areas.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵٣

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Research observation: Effects of rangeland ecological condition on scaled quail sightings.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره 5٢

مقاله کشاورزی مقاله ترجمه شده پروژه  ترجمه ارزان دانلود مقاله

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Research observation: Effects of rangeland ecological condition on scaled quail sightings.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵١

di ]dc n,akfi il

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  The economic logic of prescribed burning law and regulation.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵٠

عکس العمل علفهای....به چرای مداوم
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  : Contrasting responses of Intermountain West grasses to soil nitrogen.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : 9 صفحه

دانلود مقاله شماره 49

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری و.....

عنوان مقاله  :  Biological and chemical response of a grassland soil to burning.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره 48

بازرویاندن دانه های بزرگ و بوس براش
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Germination of seeds of big and bottlebrush squirreltail.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۶ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴٧

بقای 16 نوع رقم آلفا آلفا در مراتع
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Survival of 16 alfalfa populations space planted into a grassland.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴۶

ارزیبی خاکهای مراتع در امریکا
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Evaluation of USLE and RUSLE estimated soil loss on rangeland.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴۵

وخاک در و Runoff
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Runoff and soil loss in undisturbed and roller-seeded shrublands of semiarid Argentina.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴۴

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Economic and environmental impacts of pasture nutrient management.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴٣

 
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  : Distribution of Russian knapweed in Colorado: climate and environmental factors.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴٢

بررسی دوره خواب درخت ماهون در...
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  : Vegetation dynamics from annually burning tallgrass prairie in different seasons.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴١

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  : Vegetation dynamics from annually burning tallgrass prairie in different seasons.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴٠

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی و....

عنوان مقاله  :  Mineral concentration dynamics among 7 northern Great Basin grasses.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨  صفحه

دانلود مقاله شماره ٣٩

مشاهدات یک تحقیق ک میزان اثرات گوآت
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی و....

عنوان مقاله  : Stocking rate effects on goats: A research observation.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣٨

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و....

عنوان مقاله   Hydrologic and sediment responses to vegetation and soil disturbances..

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣۶

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و....

عنوان مقاله  Hay-meadows production and weed dynamics as influenced by management.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :۶ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣۵

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و....

عنوان مقاله   Development and use of state-and-transition models for rangelands.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :١٢ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣۴

جریان اکولو}یکی شناخت زیست بوم
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و....

عنوان مقاله   State and transition modeling: An ecological process approach

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :٧صفحه

دانلود مقاله شماره ٣٣

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله  Vegetation of chained and non-chained seedlings after wildfire in Utah.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :١٠صفحه

دانلود مقاله شماره  3٢

نوع مقاله : انگلیسی

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله Converting mesquite thickets to savanna through foliage modification with clopyralid..

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره 31

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله  Available water influences field germination and recruitment of seeded grasses.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره 30

تاثیرتاریخ جمع اوری علوفه برروی الک
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله  Date and plant community effects on elk sedge forage quality..

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۵ صفحه

دانلود مقاله شماره 29

نوع مقاله : انگلیسی

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی

عنوان مقاله  Diets of plains vizcacha, greater rhea and cattle in Argentina.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ٢٨

آموزش هایی برای کنترل علف هرز
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:۱٦ ‎ق.ظ

نوع مقاله : انگلیسی درجه

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار

عنوان مقاله Lessons in developing successful invasive weed control programs

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ١٠ صفحه

دانلود مقاله شماره ٢٧

بهاره سازی و ارتباط آن با دوران رکود گیاه

مقاله انگلیسی  به همراه ترجمه آنرا براحتی با حجم کم دانلود کنید

درجه کیفی مقاله  یک میباشد

    

  

دانلود مقاله شماره  ٢١

       

  

MECHANISMS OF VERNALIZATION

 

VERNALIZATION AND ITS RELATIONS TO DORMANCY!

From embryogenesis to flowering, a plant grows through successive stages. The identification ofthese stages is useful in further analyzing every mechanism in their ontogeny. The "stadial theory" however, is exacting; it holds that the same stages occur in all plants and that they are fundamentally irreversible. For further information refer to Lysenko who proposed the theory (155 to 159) and to commentators on the theory (279). If these stages are believed to be ontogenetic natures or properties defined according to an a priori postulate and unaltered by experiment, they are to be considered as expressing a faith that does not fall within the scope of scientific experimental analysis. If we hold to mere facts that can be repeated in experiments we speak another language. We indeed recognize stages in plant development, but these are neither universal nor irreversible. For example, we cannot say that the vernalization process, or "thermo stage, " is universally imposed merely as a temperature­controlled period of development. Bidens radiatus reacts to photoperiods as soon as its cotyledons turn green, without any previous thermo stage (37); also, the "photostage" is not always necessary for flowering. Flowering primordia exist in mature peanut seeds before any light treatment of the seedling. When a thermostage is

 

required, it may be experimentally reversible in certain cases, as we have seen for experimental successions of devernalization and revemalization. What is the obligate requirement for new vernalizing chilling ifnot the need for a new thermo stage, the former having been fully eliminated? Bud regeneration returns the plant to most of its juvenile stages. In experiments with proliferating flowers (44) the partly differentiated floral apex is reversibly returned to a vegetative apex of a shoot which again will have to go through all the previous stages before flowering. As far as the words are concerned, we prefer to consider purely empirical stages as observed for each species in our experiments and their reversible or irreversible sequence, and to analyze the various regulating mechanisms, whether independent or correlated, that control the sequence ofthe development

دانلود مقاله شماره  ٢٠

 

تحمل به خشکی در گیاهان گوشنی و ابدار

  

Salinity Tolerance of Cacti and Succulents

  

Abstract
The salinity tolerance of golden barrel cactus (Echinocactus grusonii), ocotillo (Fouquieria splendens), saguaro cactus (Carnegiea gigantea), and Gentry’s agave (Agave parryi truncata) was tested.  Plants were irrigated with a solution of EC 0.6, 5.0, 10.0, and 15.0 dS/m. Duration of treatments were 18 weeks for saguaro and 26 weeks for the other three species.  In general, fresh weight, dry weight, and moisture content decreased with increasing salinity levels, with the exception of saguaro dry weight which was not affected by the treatments, and ocotillo moisture content which increased with increasing salinity.  Runoff was collected three times during the experiment and indicated that ion uptake was higher for barrel cactus than the other three species.  EC of runoff averaged for all dates and species showed an increase of 17%, 54%, 46%, and 64% over the salinity treatment solutions  of 0.6, 5.0, 10.0, and 15.0 dS/m, respectively.  

   

Introduction
Salinity is a problem in many arid regions of the world, including the Southwestern United States.  Deteriorating water quality exposes cacti and succulents in urban landscapes to increasing salinity conditions.  Unless higher leaching fractions are used, salts will accumulate in the root zone of plants when irrigation water of higher salinity is used. In addition, with drought becoming a common occurrence each year in the arid southwest, it is possible that water restrictions will be imposed in response to drought emergencies, which will cause potential issues of both salinity and drought for plants in urban landscapes.  Large numbers of cacti and succulents are already established in Southwest landscapes and many more are planted each year in the rapidly increasing urban developments.  Although these plants are generally considered tolerant to drought, no data exists as to their salinity tolerance.  It is well established that drought tolerance and salinity tolerance have different mechanisms and therefore tolerance to one stress does not confer tolerance to another. With the likelihood of increasing soil and water salinity in the Southwest, it seems prudent to obtain knowledge regarding the salinity tolerance of commonly planted cacti and succulents.  The objective of this research was to determine the salt tolerance of four species of succulents and cacti and to determine ion concentration in runoff.

  

Materials and Methods
Golden barrel cactus (Echinocactus grusonii), saguaro cactus (Carnegiea gigantea), ocotillo (Fouquieria splendens), and Gentry’s agave (Agave parryi truncata) were transplanted into 2-gallon (5.4 L) containers with a mix of sand and pumice (50/50 vol.).  Plants were grown outdoors in full sun at the Campus Agriculture Center of
he University of Arizona in Tucson, Arizona from May to November 2006.  Duration of treatments were 18 weeks for saguaro and 26 weeks for the other three species.  Plants were irrigated with a fertilizer solution containing 50 ppm N augmented with a 3:1 ratio of sodium chloride and calcium chloride to obtain salinity levels of EC 0.6, 5.0, 10.0, and 15.0 dS/m.  Eight replicate plants per species were assigned to each salinity treatment.  Plant dry weight, moisture content of shoots and mineral tissue analysis were determined at the end of the experiment.  Runoff was captured and analyzed three times at 7-week intervals.

     

برای دریافت ترجمه مقاله هر صفحه 900تومان با مدیر تماس بگیرید

   

دانلود مقاله شماره 18

   

مدیرت علف های هرز برای کشت های ارگانیک

  

weed managment for organic crop

 

دانلود متن کامل مقاله شماره 17

    

   سیستم های تحمل ریزوباکتریها به بیماریهای گیاهی

    

Understanding the involvement of rhizobacteriamediated

induction of systemic resistance in

biocontrol of plant diseases

Abstract:

 Specific strains of nonpathogenic rhizobacteria can induce systemic resistance that is effective against a

range of plant pathogens. To exploit induced systemic resistance, detailed knowledge of the triggering bacterial traits

involved and on signal transduction pathways in the plant is necessary. Possibilities to improve effectiveness of induced

resistance by rhizobacterial strains are discussed.

Introduction

The estimated number of prokaryotic cells in our planet’s

soil is 2.6 × 10

29, providing an enormous capacity for genetic

diversity (Whitman et al. 1998) and a great potential

for exploitation. One of the uses of prokaryotes from soil is

for biological control of soilborne plant diseases

(Handelsman and Stabb 1996). Particularly, strains of plantroot-

inhabiting fluorescent

Pseudomonas spp. have been

studied in detail for their disease suppressive properties. In

a recent review, Weller et al. (2002) described the importance

of these bacteria in soil suppressiveness against

Gaeumannomyces graminis

itici

 

 

root surface of the plant (Lugtenberg et al. 2001), and effective

expression of disease-suppressive traits (Handelsman

and Stabb 1996), are generally considered prerequisites for

successful suppression of soilborne diseases by rhizobacteria.

The mechanisms involved in disease suppression

 

J. Walker. Active and long-term colonization of the
(Sacc.) Arx. & D. Olivier var.

 induced systemic resistance, lipopolysaccharides, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, salicylic

Key words:

 

میتوکندری Mitochondrion
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ

 

 میتوکندری      Mitochondrion

 

In cell biology, a mitochondrion (plural mitochondria) is a membrane-enclosed organelle found in most eukaryotic cells.[1] These organelles range from 1–10 micrometers (μm) in size. Mitochondria are sometimes described as "cellular power plants" because they generate most of the cell's supply of adenosine triphosphate (ATP), used as a source of chemical energy. In addition to supplying cellular energy, mitochondria are involved in a range of other processes, such as signaling, cellular differentiation, cell death, as well as the control of the cell cycle and cell growth.[2] Mitochondria have been implicated in several human diseases, including mental disorders[3] and cardiac dysfunction,[4] and may play a role in the aging process. The word mitochondrion comes from the Greek μίτος or mitos, thread + χονδρίον or khondrion, granule. Their ancestry is not fully understood, but, according to the endosymbiotic theory, mitochondria are descended from ancient bacteria, which were engulfed by the ancestors of eukaryotic cells more than a billion years ago.

Several characteristics make mitochondria unique. The number of mitochondria in a cell varies widely by organism and tissue type. Many cells have only a single mitochondrion, whereas others can contain several thousand mitochondria.[5][6] The organelle is composed of compartments that carry out specialized functions. These compartments or regions include the outer membrane, the intermembrane space, the inner membrane, and the cristae and matrix. Mitochondrial proteins vary depending on the tissues and species. In human, 615 distinct types of proteins were identified from cardiac mitochondria;[7] whereas in murinae (rats), 940 proteins encoded by distinct genes were reported.[8] The mitochondrial proteome is thought to be dynamically regulated.[9] Although most of a cell's DNA is contained in the cell nucleus, the mitochondrion has its own independent genome. Further, its DNA shows substantial similarity to bacterial genomes.[10]

     

ساختار      Structure

A mitochondrion contains outer and inner membranes composed of phospholipid bilayers and proteins.[5] The two membranes, however, have different properties. Because of this double-membraned organization, there are five distinct compartments within the mitochondrion. There is the outer mitochondrial membrane, the intermembrane space (the space between the outer and inner membranes), the inner mitochondrial membrane, the cristae space (formed by infoldings of the inner membrane), and the matrix

  

 غشا خارجی       Outer membrane

The outer mitochondrial membrane, which encloses the entire organelle, has a protein-to-phospholipid ratio similar to that of the eukaryotic plasma membrane (about 1:1 by weight). It contains large numbers of integral proteins called porins. These porins form channels that allow molecules 5000 Daltons or less in molecular weight to freely diffuse from one side of the membrane to the other.[5] Larger proteins can also enter the mitochondrion if a signaling sequence at their N-terminus binds to a large multisubunit protein called translocase of the outer membrane, which then actively moves them across the membrane.[11] Disruption of the outer membrane permits proteins in the intermembrane space to leak into the cytosol, leading to certain cell death.[12]

        

 فضای بین غشا    Intermembrane space

The intermembrane space is basically the space between the outer membrane and the inner membrane. Because the outer membrane is freely permeable to small molecules, the concentrations of small molecules such as ions and sugars in the intermembrane space is the same as the cytosol.[5] However, as large proteins must have a specific signaling sequence to be transported across the outer membrane, the protein composition of this space is different than the protein composition of the cytosol. One protein that is localized to the intermembrane space in this way is cytochrome c.[12

  

 غشا داخلی         Inner membrane

The inner mitochondrial membrane contains proteins with four types of functions:[5]

  1. Those that perform the redox reactions of oxidative phosphorylation
  2. ATP synthase, which generates ATP in the matrix
  3. Specific transport proteins that regulate metabolite passage into and out of the matrix
  4. Protein import machinery.

It contains more than 100 different polypeptides, and has a very high protein-to-phospholipid ratio (more than 3:1 by weight, which is about 1 protein for 15 phospholipids). The inner membrane is home to around 1/5 of the total protein in a mitochondrion.[5] In addition, the inner membrane is rich in an unusual phospholipid, cardiolipin. This phospholipid was originally discovered in beef hearts in 1942

   

  دانلود بقیه متن  و  دانلود ترجمه متن   درادامه مطلب

   .

.

پروکسیلین pyroxylin (سلولز نیترات )
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ

pyroxylin, partially nitrated cellulose (see nitrocellulose ). It is used in lacquers, plastics, and artificial leathers. Pyroxylin lacquers are made by dissolving pyroxylin in a mixture of volatile solvents and adding a plasticizer and a pigment or dye. Pyroxylin plastics are made by colloiding pyroxylin with large amounts of a plasticizer such as camphor; such plastics (e.g., celluloid) are highly flammable. Collodion is a solution of pyroxylin in ether and ethanol.

IIenri Braconnot

discovered in 1832 that nitric acid, when combined with starch or wood fibers, would produce a lightweight combustible explosive material, which he named xyloidine. A few years later in 1838 another French chemist Theophile-Jules Pelouze (teacher of Ascanio Sobrero and Alfred Nobel) treated paper and cardboard in the same way. He obtained a similar material he called nitramidine. Both of these substances were highly unstable, and were not practical explosives.

However, Christian Friedrich Schonbein, a German-Swiss chemist, discovered a more practical solution around 1846. As he was working in the kitchen of his home in BasIc, he spilled a bottle of concentrated nitric acid on the kitchen table. He reached for the nearest cloth, a cotton apron, and wiped it up. He hung the apron on the stove door to dry, and, as soon as it was dry, there was a flash as the apron exploded. His preparation method was the first to be widely imitated - one part of fine cotton wool to be immersed in fifteen parts of an equal blend of sulfuric and nitric acids. After two minutes, the cotton was removed and washed in cold water to set the esterification level and remove all acid residue. It was then slowly dried at a temperature below

1 aacc. Schonbein collaborated with the Frankfurt professor Rudolf Bottger, who had discovered the process independently in the same year. By a strange coincidence, there was even a third chemist, the Braunschweig professor F. J. Otto, who had also produced guncotton in 1846 and was the first to publish the process, much to the disappointment of Schon be in and Bottger. (Itzehoer Wochenblatt, 29 October 1846, columns 1626 f.)

The process uses the nitric acid to convert the cellulose into cellulose nitrite and water:

The sulfuric acid is present, as a catalyst, to protonate the nitric acid to form the nitronium ion.

The power of guncotton made it suitable for blasting. As a projectile driver, it has around six times the gas generation of an equal volume of black powder and produces less smoke and less heating. However the sensitivity of the material during production led the British, Prussians and French to discontinue manufacture within a year.

Jules Verne

viewed the development of guncotton with optimism. He referred to the substance several times in his novels. His adventurers carried firearms employing this substance. The most noteworthy reference is in his From the Earth to the 1\4oon, in which guncotton was used to launch a projectile into space.

Further research indicated that the key was the very careful preparation of the cotton:

Unless it was very well cleaned and dried, it was likely to explode spontaneously. The 

British, led by Frederick Augustus Abel, also developed a much lengthier manufacturing process at the Waltham Abbev Royal Gunpowder Mills, patented in 1865, with the washing and drying times each extended to 48 hours and repeated eight times over. The acid mixture was also changed to two parts sulfuric acid to one part nitric.

Guncotton remained useful only for limited applications. For firearms, a more stable and slower burning mixture would be needed. Guncotton-like preparations were eventually prepared for this role, known at the time as smokeless powder.

Guncotton, dissolved at approximately 25% in acetone, forms a lacquer used in

+ preliminary stages of wood finishing to develop a hard finish with a deep luster. It is normally the first coat applied, sanded, and followed by other coatings that bond to it.

Production

 

Nitrocellulose is made using either concentrated sulfur~/nitric acid or sulfuric acid/potassium nitrate. In general, cotton is used as the cellulose. The cellulose is added to the acid mix to nitrate. After the cellulose has finished nitrating, it is washed and dried. Nitrocellulose is stored wet so it cannot be accidentally lit or explode.

Nitrate film

 

Nitrocellulose was used as the first flexible fi 1m base, beginning with Eastman Kodak products in August, 1889. Camphor is used as plasticizer for nitrocellulose film. It was used until 1933 for X-ray films (where its flammability hazard was most acute) and for motion picture film until 1951. It was replaced by safety fi 1m with an acetate base

    

دانلود ترجمه متن در ادامه مطلب

 Development of Drought Tolerant Double Haploid Wheat

 

دانلود مقاله شماره ٩ (لاتین)

     

درجه کیفی مقاله  ١ است

 

مناسب جهت ارائه در دروس : تنش خشکی - اصلاح نباتات -  اصلاح خصوصی - ژنتیک -

 

 

Auxin-responsive gene expression: genes, promoters and regulatory
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ

نقش تنظیمی هورمن اکسین در رشد

        

       

دریافت فایل اصل مقاله شماره ٨

                                                                                                         

  

این مقاله مناسب برای ارائه در دروس : بیو تکنولوژی  - باغبانی- بیو شیمی گیاهی- زنتیک- اصلاح نباتات میباشد

  

درجه کیفی مقاله ١ است

  

برای دریافت متن ترجمه مقاله با مدیریت تماس بگیرید

      

     

Auxin-responsive gene expression: genes, promoters and regulatory

factors

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

A molecular approach to investigate auxin signaling in plants has led to the identification of several classes of early/primary auxin response genes. Within the promoters of these genes, 

cis  elements that confer auxin responsiveness referred to as auxin-response elements or AuxREs) have been defined, and a family of  trans-acting transcription factors (auxin-response factors or ARFs) that bind with specificity to AuxREs has been characterized. A family of auxin regulated proteins referred to as Aux/IAA proteins also play a key role in regulating these auxinresponse genes. Auxin may regulate transcription on early response genes by influencing the types of interactions between ARFs and Aux/IAAs.

 

             

بقیه متن در ادامه مطلب

                   

 

  پژوهش های جهانی اصلاح نباتات              National Plant breeding study

 

دانلود متن مقاله شماره ۶

 

 

 


 

 

درجه کیفی مقاله  ۲  است در ۲۵ صفحه

 

این مقاله مناسب برای ارائه در دروس  :  اصلاح نباتات - اصلاح خصوصی - ژنتیک - بیو تکنولوژی - طرح و پروژه  و... میباشد

 

برای دریافت ترجمه مقاله توسط  ایمیل  یا  فایل  یا  پرینت شده  با مدیریت تماس بگیرید

 

هزینه هر صفحه ترجمه  تخصصی ۹۰۰ محاسبه شده

 

 


 

 

  خلاصه               SUMMARY

A survey was conducted to determine the number of science person years (SY) thatwere devoted to plant breeding research and development (R&D) in the United States public and private sectors. Also, via estimates of cost per SY, annual dollar expenditures for plant breeding were estimated. Data were collected on plant breeding R&D activities defined as (a) basic plant breeding research (PBR), (b) genetic enhancement (GE), and cultivar development (CD), and on SY input per crop and crop group The primary findings were:

 

1  The total number of SYs devoted to plant breeding R&D in the United States is

2,241. The distribution of SYs is 1,499 in private companies, 529 in state and

territorial agricultural experiment stations (SAES), 177 in the Agricultural Research

Service of the U.S. Department of Agriculture (ARS/USDA), and 36 in the Plant

Materials Centers/USDA (PMC/USDA).

. Over the 5-year period 1990-94, the net loss of plant breeding SYs in SAES was

estimated to be 12.5 or 2.5 SYs per year. For the same period, private industry was estimated to have a net growth of 160 SYs or 32 SYs per year. Over public and private sectors, 372 SYs were devoted to PBR, 403 SYs to GE, and 1,430 SYs to CD. Proportions of SYs devoted to these 3 R&D activities vary by employment category. In SAES, percentages of SYs devoted to PBR, GE, and CD were 30, 29, and 41, respectively; in ARS/USDA they were 40, 48, and 12, respectively; and in private industry they were 9, 11, and 80, respectively.

4Crop groups with more than 100 SYs were cereal grains with 892, fruit vegetables

with 213, grain legumes with 207, fiber crops with 136, forages with 122, temperate

fruit and nut crops with 105, and oilseed crops with 104.

5. More than 25 SYs are devoted to each of 16 U.S. crops. Field corn led with 545

SYs or 25% of all plant breeding SYs in the United States. Next were soybean with

156 SYs, cotton with 134 SYs, and wheat with 131 SYs. Crops with 50 to 100 plant

breeding SYs are tomato, alfalfa, sorghum, and potato.

6. Private industry emphasizes the breeding of crops that use hybrid cultivars in agricultural production. Of the 16 crops to w1jich private industry devotes 20 or more plant breeding SYs, 6-com, sorghum, sunflower, sweet corn, sugar beet, and muskmelon-with entirely hybrid cultivars account for 654 SYs. Three crops with both hybrid and pure line cultivars-tomato, pepper, and onion-account for 119 breeding SYs in private industry. Six crops with pure line cultivars-cotton, wheat,

soybean, canola, rice, and lettuce-account for 328 SYs.

In contrast, the public sector has 11 crops with 15 or more breeding SYs, and 7 are

dominated by pure line cultivars.

7. Private industry is estimated to spend $338 million on plant breeding R&D annually or 61% of the U.S. annual expenditure whereas the public sector is estimated to spend $213 million or 39%.

 

 http://www.uplod.ir/download.php?file=309723

بقیه متن در ادامه مطلب

برگ و ساختار برگ leaf & leaf structure
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ

In botany, a leaf is an above-ground plant organ specialized for photosynthesis. For this purpose, a leaf is typically flat (laminar) and thin, to expose the cells containing chloroplast to light over a broad area, and to allow light to penetrate fully into the tissues. Leaves are also the sites in most plants where transpiration and guttation take place. Leaves can store food and water, and are modified in some plants for other purposes. The comparable structures of ferns are correctly referred to as fronds. Furthermore, leaves are prominent in the human diet as leaf vegetables.

                                                                

 

دانلود متن کامل مقاله شماره  5 

دانلود متن ترجمه مقاله ش ۵

                                                                 

 

A structurally complete leaf of an angiosperm consists of a petiole (leaf stem), a lamina (leaf blade), and stipules (small processes located to either side of the base of the petiole). The petiole attaches to the stem at a point called the "leaf axil". Not every species produces leaves with all of the aforementioned structural components. In some species, paired stipules are not obvious or are absent altogether. A petiole may be absent, or the blade may not be laminar (flattened). The tremendous variety shown in leaf structure (anatomy) from species to species is presented in detail below under Leaf morphology. After a period of time (i.e. seasonally, during the autumn), deciduous trees shed their leaves. These leaves then decompose into the soil.

A leaf is considered a plant organ and typically consists of the following tissues:

An epidermis that covers the upper and lower surfaces

An interior chlorenchyma called the mesophyll

An arrangement of veins (the vascular tissue).

 

   اپیدرم  Epidermis

 

SEM image of Nicotiana alata leaf's epidermis, showing trichomes (hair-like appendages) and stomata (eye-shaped slits, visible at full resolution).

 

The epidermis is the outer multi-layered group of cells covering the leaf. It forms the boundary separating the plant's inner cells from the external world. The epidermis serves several functions: protection against water loss, regulation of gas exchange, secretion of metabolic compounds, and (in some species) absorption of water. Most leaves show dorsoventral anatomy: the upper (adaxial) and lower (abaxial) surfaces have somewhat different construction and may serve different functions.

The epidermis is usually transparent (epidermal cells lack chloroplasts) and coated on the outer side with a waxy cuticle that prevents water loss. The cuticle is in some cases thinner on the lower epidermis than on the upper epidermis, and is thicker on leaves from dry climates as compared with those from wet climates.

The epidermis tissue includes several differentiated cell types: epidermal cells, guard cells, subsidiary cells, and epidermal hairs (trichomes). The epidermal cells are the most numerous, largest, and least specialized. These are typically more elongated in the leaves of monocots than in those of dicots.

The epidermis is covered with pores called stomata, part of a stoma complex consisting of a pore surrounded on each side by chloroplast-containing guard cells, and two to four subsidiary cells that lack chloroplasts. The stoma complex regulates the exchange of gases and water vapor between the outside air and the interior of the leaf. Typically, the stomata are more numerous over the abaxial (lower) epidermis than the adaxial (upper) epidermis.

   مزوفیل  Mesophyll

Most of the interior of the leaf between the upper and lower layers of epidermis is a parenchyma (ground tissue) or chlorenchyma tissue called the mesophyll (Greek for "middle leaf"). This assimilation tissue is the primary location of photosynthesis in the plant. The products of photosynthesis are called "assimilates".

 

 

Fallen leaves at autumn.

In ferns and most flowering plants the mesophyll is divided into two layers:

An upper palisade layer of tightly packed, vertically elongated cells, one to two cells thick, directly beneath the adaxial epidermis. Its cells contain many more chloroplasts than the spongy layer. These long cylindrical cells are regularly arranged in one to five rows. Cylindrical cells, with the chloroplasts close to the walls of the cell, can take optimal advantage of light. The slight separation of the cells provides maximum absorption of carbon dioxide. This separation must be minimal to afford capillary action for water distribution. In order to adapt to their different environment (such as sun or shade), plants had to adapt this structure to obtain optimal result. Sun leaves have a multi-layered palisade layer, while shade leaves or older leaves closer to the soil, are single-layered.

Beneath the palisade layer is the spongy layer. The cells of the spongy layer are more rounded and not so tightly packed. There are large intercellular air spaces. These cells contain fewer chloroplasts than those of the palisade layer.

The pores or stomata of the epidermis open into substomatal chambers, connecting to air spaces between the spongy layer cells.

These two different layers of the mesophyll are absent in many aquatic and marsh plants. Even an epidermis and a mesophyll may be lacking. Instead for their gaseous exchanges they use a homogeneous aerenchyma (thin-walled cells separated by large gas-filled spaces). Their stomata are situated at the upper surface.

Leaves are normally green in color, which comes from chlorophyll found in plastids in the chlorenchyma cells. Plants that lack chlorophyll cannot photosynthesize.

 Leaves in temperate, boreal, and seasonally dry zones may be seasonally deciduous (falling off or dying for the inclement season). This mechanism to shed leaves is called abscission. After the leaf is shed, a leaf scar develops on the twig. In cold autumns they sometimes change color, and turn yellow, bright orange or red as various accessory pigments (carotenoids and xanthophylls) are revealed when the tree responds to cold and reduced sunlight by curtailing chlorophyll production. Red anthocyanin pigments are now thought to be produced in the leaf as it dies, possibly to mask the yellow hue left when the chlorophyll is lost - yellow leaves appear to attract herbivores such as aphids.[1]

  رگبرگ  ها  Veins

The veins are the vascular tissue of the leaf and are located in the spongy layer of the mesophyll. They are typical examples of pattern formation through ramification. The pattern of the veins is called venation.

The veins are made up of:

xylem, tubes that brings water and minerals from the roots into the leaf.

phloem, tubes that usually moves sap, with dissolved sucrose, produced by photosynthesis in the leaf, out of the leaf.

The xylem typically lies over the phloem. Both are embedded in a dense parenchyma tissue, called "pith", with usually some structural collenchyma tissue present.

  ساختار برگ  Leaf morphology

 

 

Underside view of a leaf

External leaf characteristics (such as shape, margin, hairs, etc.) are important for identifying plant species, and botanists have developed a rich terminology for describing leaf characteristics. These structures are a part of what makes leaves determinant; they grow and achieve a specific pattern and shape, then stop. Other plant parts like stems or roots are non-determinant, and will usually continue to grow as long as they have the resources to do so.

Classification of leaves can occur through many different designative schema, and the type of leaf is usually characteristic of a species, although some species produce more than one type of leaf. The longest type of leaf is a leaf from palm trees, measuring at nine feet long. The terminology associated with the description of leaf morphology is presented, in illustrated form, at Wikibooks.

 انواع تیپ های برگ Basic leaf types

 

 

Leaves of the White Spruce (Picea glauca) are needle-shaped and their arrangement is spiral

Ferns have fronds.

Conifer leaves are typically needle-, awl-, or scale-shaped

Angiosperm (flowering plant) leaves: the standard form includes stipules, a petiole, and a lamina.

Lycophytes have microphyll leaves.

Sheath leaves (type found in most grasses).

Other specialized leaves (such as those of Nepenthes)

 آرایش برگ ها روی ساقه  Arrangement on the stem

Different terms are usually used to describe leaf placement (phyllotaxis):

 

 

The leaves on this plant are arranged in pairs opposite one another, with successive pairs at right angles to each other ("decussate") along the red stem. Note developing buds in the axils of these leaves.

Alternate — leaf attachments are singular at nodes, and leaves alternate direction, to a greater or lesser degree, along the stem.

Opposite — leaf attachments are paired at each node; decussate if, as typical, each successive pair is rotated 90° progressing along the stem; or distichous if not rotated, but two-ranked (in the same geometric flat-plane).

Whorled — three or more leaves attach at each point or node on the stem. As with opposite leaves, successive whorls may or may not be decussate, rotated by half the angle between the leaves in the whorl (i.e., successive whorls of three rotated 60°, whorls of four rotated 45°, etc). Opposite leaves may appear whorled near the tip of the stem.

Rosulate — leaves form a rosette

As a stem grows, leaves tend to appear arranged around the stem in a way that optimizes yield of light. In essence, leaves form a helix pattern centred around the stem, either clockwise or counterclockwise, with (depending upon the species) the same angle of divergence. There is a regularity in these angles and they follow the numbers in a Fibonacci sequence: 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89. This series tends to a limit of 360° x 34/89 = 137.52 or 137° 30', an angle known mathematically as the golden angle. In the series, the numerator indicates the number of complete turns or "gyres" until a leaf arrives at the initial position. The denominator indicates the number of leaves in the arrangement. This can be demonstrated by the following:

alternate leaves have an angle of 180° (or 1/2)

120° (or 1/3) : three leaves in one circle

144° (or 2/5) : five leaves in two gyres

135° (or 3/8) : eight leaves in three gyres.

Divisions of the lamina (blade)

Two basic forms of leaves can be described considering the way the blade is divided. A simple leaf has an undivided blade. However, the leaf shape may be formed of lobes, but the gaps between lobes do not reach to the main vein. A compound leaf has a fully subdivided blade, each leaflet of the blade separated along a main or secondary vein. Because each leaflet can appear to be a simple leaf, it is important to recognize where the petiole occurs to identify a compound leaf. Compound leaves are a characteristic of some families of higher plants, such as the Fabaceae. The middle vein of a compound leaf or a frond, when it is present, is called a rachis.

Palmately compound leaves have the leaflets radiating from the end of the petiole, like fingers off the palm of a hand, e.g. Cannabis (hemp) and Aesculus (buckeyes).

Pinnately compound leaves have the leaflets arranged along the main or mid-vein.

odd pinnate: with a terminal leaflet, e.g. Fraxinus (ash).

even pinnate: lacking a terminal leaflet, e.g. Swietenia (mahogany).

Bipinnately compound leaves are twice divided: the leaflets are arranged along a secondary vein that is one of several branching off the rachis. Each leaflet is called a "pinnule". The pinnules on one secondary vein are called "pinna"; e.g. Albizia (silk tree).

trifoliate: a pinnate leaf with just three leaflets, e.g. Trifolium (clover), Laburnum (laburnum).

pinnatifid: pinnately dissected to the midrib, but with the leaflets not entirely separate, e.g. Polypodium, some Sorbus (whitebeams).

 انواع دمبرگ ها Characteristics of the petiole

 

 

The overgrown petioles of Rhubarb (Rheum rhabarbarum) are edible.

Petiolated leaves have a petiole. Sessile leaves do not: the blade attaches directly to the stem. In clasping or decurrent leaves, the blade partially or wholly surrounds the stem, often giving the impression that the shoot grows through the leaf. When this is actually the case, the leaves are called "perfoliate", such as in Claytonia perfoliata. In peltate leaves, the petiole attaches to the blade inside from the blade margin.

this even further, moving from side to side much like a leaf does in the wind

 

.uplod.ir/download.php?file=987182

http://www.uplod.ir/download.php?file=117890

بقیه در ادامه مطلب.

 

Growth and reproductive responses of true mountain

mahogany to browsing

 

 

دانلود مقاله شماره 4

 

                                                                                                                    

 

موضوع مقاله : تحقیقات عکس العمل رشد و رشد زایشی درخت ماهون در ارتفاعات کوهستانی

نوع کیفی مقاله درجه 1 برگرفته از پورنال مرتعداری و مراتع    range management journal

ارائه این مقاله در دروس : مرتعداری اکولوژی فیزیولوژی بیوتکنولوژی اصلاح نباتات و اصلاح خصوصی

برای دریافت ترجمه کامل این مقاله بصورت ایمیل یا فایل یا پرینت شده با مدیریت تماس بگیرید

 

هزینه هر صفحه ترجمه900تومان محاسبه شده

متن مقاله در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 Potato Carboxypeptidase Inhibitor, a T-knot Protein Is an Epidermal Growth Factor Antagonist That Inhibits Tumor Cell Growth

 

 

 

دانلود مقاله شماره  ٣

 

 


 

 

 

 این مقاله مناسب برای ارائه در دروس :

بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات - ژنتیک - بیو شیمی گیاهی -  روش کار با پی سی آر  pcr  می باشد

درجه کیفی مقاله ١ است

موضوع مقاله اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده

برای دریافت متن ترجمه این مقاله  پرینت شده یا فایل و یا ایمیل  با مدیریت تماس بگیرید

هزینه هر صفحه ترجمه ٩٠٠ محاسبه شده

 

 

چگونه سیب زمینی رشد میکند How to Grow Potatoes
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ

چگونه سیب زمینی رشد میکند

How to Grow Potatoes

Growing Potatoes

Potatoes may be planted as soon as the ground can be worked in the early spring, but you must use good judgment. Potato plants will not begin to grow until the soil temperature has reached 45 degrees F. The soil should be evenly moist, but not wet or soggy. If the soil is water logged when you dig, not only will you risk "caking" the soil, your seed potatoes will probably rot before they even get started. Potatoes can tolerate a light frost, but you should provide some frost-protection for the plants when they are young. This can be a loose covering of straw, or a temporary plastic tent. (Be sure to remove or ventilate the plastic on sunny days!) If you plan to store potatoes through the winter, you can plant a second crop as late as June 15.

Use only certified seed potatoes

Potatoes are susceptible to several serious diseases. Even though the potatoes you saved from the previous year, or the potatoes you see in the supermarket may appear healthy, they should not be used for your seed. Certified seed potatoes are disease free, and have been selected to give you the best results with the highest yields. Certified seed potatoes are available at most quality nurseries and garden centers. There are several different varieties of potatoes to choose from, each with it's own characteristics and qualities. The most popular types are listed here.

Planting potatoes


A week or two before your planned potato planting date, set your seed potatoes somewhere where they will be exposed to some warmth (between 60 and 70 degrees F.) and lots of light. This will induce them to begin sprouting.
A day or two before planting, use a sharp, clean knife to slice the larger seed potatoes into "seeds". Each seed should be approximately 1 1/2-2inches square, and must contain at least 1 or 2 "eyes" or buds. Smaller potatoes may be planted whole. In the next day or so, your seed will form a thick callous over the cuts, which will help to prevent it from rotting once planted.

Potatoes in the Home Garden

Traditionally potatoes are grown in rows. The potato seeds are planted every 15 in., with the rows spaced 2 1/2 to 3 ft. apart.
If space is limited or if you would only like to grow a small crop of potatoes, you may prefer to plant one or two potato mounds. Each 3-4 foot diameter mound can support 6 to 8 potato plants.
With either method, the first step is to cultivate and turn the soil one last time before planting, removing any weeds, rocks or debris. This will loosen the soil and allow the plants to become established more quickly. Your potato plants will benefit from the addition of compost, well composted manure, and other organic matter to the soil. HOWEVER, too much organic material can increase the chances of potato scab. (Potato scab is a bacterial infection which doesn't affect the usability of your potatoes, but it makes them look pretty ugly!) To lessen the likelihood of this, mix the organic matter into the soil below the potato seed, where it will feed the roots, but not contact the newly forming potatoes.

Planting in rows

Dig a shallow trench about 4 inches wide and 6-8 inches deep. The spacing at which you place the seed pieces will determine the harvested potato size. For most household uses, you will want to plant your potato seeds 15 inches apart in this trench. If you'd like a quick crop of "baby" potatoes for soups and stews, you can plant the seeds 4 inches apart, and begin harvesting them as soon as they reach the desired size.
Place the potato seeds into the trench (cut side down) and then cover them with 3-4 inches of soil. (Do not fill the trench in completely!) Depending on the soil temperature, the sprouts will begin to emerge in about 2 weeks. At this time add another 3-4 inches of soil.
Your crop of potatoes will form between the seed piece and the surface of the soil. For this reason, when the stems are about 8 inches high, you once again add enough soil to bring the level half way up the stem of the plant. Another hilling will be needed 2-3 weeks later, at which time you again add soil half way up the stem of the plant. After these initial hillings, it is only necessary to add an inch or two of soil to the hill each week or so, to ensure there is enough soil above the forming potatoes that they don't push out of the hill and get exposed to light. (If the new potatoes are exposed to sunlight while they are developing, they will turn green. This green portion may be toxic!)
This hilling process is necessary to create sufficient space for the potatoes to develop large tubers, and an abundant crop. Don't get carried away with hilling though... If you cover up too much of the foliage, you may end up reducing your final crop yield.

Mound planting

The basic procedure for planting potatoes in mounds is the same as for planting in rows. The difference here is that you can grow your crop in a more confined area, or take advantage of an otherwise unused area of the garden.
Cultivate and loosen the soil where your potato mound will be. Designate the approximate perimeter of your planting circle (3-4 feet diameter). Space 6-8 potato seeds evenly around your circle, and cover with the initial 4 inches of soil. Continue the same procedures as you would for planting in rows

 

بقیه در ادامه مطلب

تولیدات کتان ارگانیک Organic Cotton Production
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ

متن کامل مقاله برای دانلود در ادامه مطلب

 خلاصه                                           Abstract

Cotton sold as "organic" must be grown according to the federal guidelines for organic crop production. Soil fertility practices that meet organic certification standards typically include crop rotation, cover cropping, animal manure additions, and use of naturally occurring rock powders. Weed management is accomplished by a combination of cultivation, flame weeding, and other cultural practices. A wide variety of insects attack cotton. Management options include trap cropping, strip cropping, and managing border vegetation to encourage high populations of native beneficials. Certain biopesticides using bacteria, viruses, and fungal insect pathogens are available as insect control tools. We discuss specific insect management strategies for cutworm, cotton bollworm, tobacco budworm, pink bollworm, armyworm, loopers, thrips, fleahoppers, lygus bugs, aphids, whitefly, spider mite, and boll weevil. Seedling disease, soil disease, and foliar disease management is also discussed. Pre-harvest defoliation methods that meet organic certification are mostly limited to citric acid, flamers and frost. The publication concludes with sections on marketing organic cotton and the economics and profitability of organic cotton production

 تولیدات       Introduction

Organic cotton has provided significant price premiums for growers willing to meet the many challenges inherent in its production without the aid of conventional pesticides and commercial fertilizers. Growing organic cotton is demanding, but with commitment, experience, and determination, it can be done. This publication covers the major steps in organic production of cotton. It covers soil fertility, weed control options, and alternative pest controls for the many insect problems that plague cotton. Finally, marketing of organic cotton is discussed as well.

Organic cotton acreage declined 18% from 2000 to 2001 in the seven states where most of it is grown. (Marquardt, 2002) Most of this decline came from one large organic cotton farmer in New Mexico who lost it all to drought and withdrew from organic cotton farming altogether. A total of 11,459 acres of either certified organic or transitional organic cotton was produced in 2001. Texas produced the most organic cotton – 8,338 acres – with Arizona and California being the next two highest producing states.

World production of organic cotton amounts to 6,000 tons of fiber annually, or about 0.03% of global cotton production. Turkey produces the most at 29%, with the U.S. being second at 27% and India third at 17%. (Ton, 2002) Demand for organic cotton is highest in Europe (about 3,500 tons or 58% of the total) and the U.S. (about 2000 tons or 33%) (Ton, 2002). Demand in the U.S. increased at an annual rate of 22% between 1996 and 2000. (Organic Trade Association, 2001; cited by Ton, 2002)

نگاهی بر تولیدات ارگانیکOverview of Organic Production

Growing cotton organically entails using cultural practices, natural fertilizers, and biological controls rather than synthetic fertilizers and pesticides. A systems approach to organic production involves the integration of many practices (cover crops, strip cropping, grazing, crop rotation, etc.) into a larger system. Through good soil and biodiversity management, farms can become increasingly self-sufficient in fertility, while pest problems are diminished, and some pests are even controlled outright. A diverse rotation, using legumes and other cover crops, is at the heart of good humus and biodiversity management in an organic cropping system. Cotton, for example, would be but one of several crops an organic farmer would grow. For more complete coverage of general organic crop production, we recommend the ATTRA publication Organic Crop Production Overview.

Throughout this publication, we use examples from conventional farming that illustrate principles relevant to organic cotton production.

In order to market a crop as "organic," a grower must be certified through a third party. This process involves several on-farm inspections and paying a certification fee. More on this subject can be found in the ATTRA publication Organic Farm Certification and The National Organic Program. Applicants for certification are encouraged to become familiar with provisions of the Final Rule posted on the USDA's National Organic Program Web site.

Organic production begins with organically grown seed. If certified organic seed cannot be located, untreated seed may be used as long as it is not derived from genetically modified plants. Most certifiers will accept proof that growers have tried unsuccessfully to buy organic material from at least three different suppliers as evidence of unavailability. Federal organic regulations also address composting and the use of raw manures. These may have implications for cotton production when used as fertilizer.

متن کامل مقاله برای دانلود در ادامه مطلب 

Gene duplication and transfer events in plant mitochondria genome
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ

دانلود فایل اصل مقاله

 

 

A B S T RAe T

Gene or genome duplication events increase the amount of genetic material available to increase the genomic, and thereby phenotypic, complexity of organisms during evolution. Gene duplication and trans­fer events have been important to molecular evolution in all three domains of life, and may be the first step in the emergence of new gene functions. Gene transfer events have been proposed as another accel­erator of evolution. The duplicated gene or genome, mainly nuclear, has been the subject of several recent reviews. In addition to the nuclear genome, organisms have organelle genornes, including mitochondrial genome. In this review, we briefly summarize gene duplication and transfer events in the plant mito­chondrial genome.

Mitochondria

Mitochondria are membrane-enclosed organelles that occur in most eukaryotic cells. Mitochondria have inner and outer mem­branes composed of phospholipid bilayers and proteins [1]. Mito­chondria, which have been called "cellular power plants", produce most of the cell's supply of adenosine triphosphate (ATP), which is used as a source of energy. In addition to supplying energy to the cell, mitochondria are involved in a range of pro­cesses, such as signaling, cellular differentiation, and cell death, as well as control of the cell cycle and cell growth [2]. Mitochon­dria are not necessarily inherited solely through the maternal line; they can be inherited from both parents [3].

Mitochondrial genome

The non-Mendelian genetics of extracellular genomes were first reported a century ago. Mitochondria are believed to be the products of endosymbiotic events. Most of the DNA present in eukaryotic organisms is in the cell nucleus, but they also have independent mitochondrial genomes [4-5]. Mitochondrial DNA is maternally inherited in most multicellular organisms. Coding regions in the mitochondrial genome accumulate sequence changes very slowly, but the linear arrangement of genes changes quite quickly [6]. Mito­chondrial DNA has direct repeats spread throughout the genome. More than 1000 complete mitochondrial DNA sequences have been

published for organisms including mammals, protists, ascomycete fungi and plants [7-10].

Gene duplication events as the primary driving force for evolution

Gene duplication and subsequent divergence are important in the evolution of genes by providing genetic material from which novel functions can arise [11-13]. The function of genes after duplication can be categorized as neofunctionalization, subfunc­tionalization. or nonfunctionalization [14]. Careful analysis of duplicated regions shows that the majority of duplicated genes dis­appear during evolution [15]. Some duplicated genes may be lost by accumulation of deleterious mutations (nonfunctionalization). Paralogous genes (newly duplicated genes) that are not silenced may be maintained by subfunctionalization (partitioning ancestral functions, with the duplicated genes performing different aspects of the original gene's function) and/or neofunctionalization (one of the genes acquires a novel function) [14.16-18].

There are several pathways by which genes can duplicate [19-22]. Gene or genome duplication events can involve a single gene, a segment of the genome, a single chromosome or even the whole genome. Genome duplications differ from single gene dupli­cations in that whole chromosomes are simultaneously doubled, and the overall number of genes is thereby increased [19,21.22,24]. It has long been known that new genes frequently emerge through gene and genome duplication. Spontaneous dupli­cation of large chromosomal segments has been demonstrated experimentally in yeast [25-26]. Polyploidy, which results in duplication of the whole gene complement of an organism, is  

widespread in eukaryotes, and is probably one of the main mech­anisms underlying evolutionary divergence [27-28].

The mitochondrion is a nearly autonomous organelle that contains the biochemical machinery necessary to replicate and transcribe its own genome and to synthesize protein. In addition to the nuclear genome, organisms have mitochondrial genomes, most of which undergo intra- and intergenomic recombination and rearrangement [29]. Mitochondrial genomes are simplified relics of the much larger cellular genomes of their cyanobacterial and proteobacterial ancestors [30]. Gene duplication is an impor­tant process in mitochondrial evolution, but duplication of large fragments of mitochondrial genomes is infrequent. Knowledge of the sequences of the mitochondrial genome of a number of organisms has made it possible to conduct comprehensive searches for duplicated genes, enabling informative study of their evolution [31]. The availability of complete mitochondrial and nuclear genome sequences has made it possible to study the extent of gene duplication events and gene transfer events.

Gene duplication events in plant mitochondria

The plant mitochondrial genome is a circular double-stranded DNA molecule that encodes tRNAs, rRNAs, ribosomal proteins, and a portion of the enzymes used in respiration [32-33]. Plant mitochondrial genomes range in size from 200 kb to 2400 kb and are at least 10-100 times larger than animal mitochondrial gen­omes [34-35]. At 208 kb, Brassica hirta is one of the smallest and Cucumis rneio at 2300 kb is the largest known mitochondrial gen­ome in higher plants [6,34,36]. The plant mitochondrial genome has an unusually dynamic structure due to recombination between repeated sequences, which generates a population of molecules of different sizes and molecular configurations. The plant mitochon­drial genome has a very low substitution rate, and its evolution is characterized by frequent structural rearrangements [36-37]. Several descriptive models have been proposed to explain the occurrence of deletion-duplication events in the plant mitochon­drial genome [37-39].

The entire mitochondrial genome of rapeseed (Brassica napus L.), which contains a 2427 bp sequence as a direct repeat, was sequenced by Handa [40]. This sequence includes the first exon, the intron, and part of the second exon of the cox2 gene. Due to duplication, two copies of cox2 genes exist in rapeseed, although these copies diverge from each other 55 bp upstream of the stop codon. One copy (cox2-1) is homologous to other plant mito­chondrial cox2 genes, but the other copy (cox2-2) has an exten­sion that shows no homology to any other sequence examined to date [40].

The cucumber (Cucumis sativus) has some unique attributes that make it a potential model system for mitochondrial transformation of higher plants. Microspores have relatively few, huge mitochon­dria, which have paternal transmission. The cucumber has unique mitochondrial mutations that result in strongly mosaic phenotypes [33]. Lilly and Havey investigated mitochondrial genome expansion within the cucurbits using hybridization to select mitochondrial se­quences present in high copy numbers in cucumber and at low levels in watermelon (Citrullus lanatus). Lilly and Havey sequenced 15 clones to identify sequences repeated throughout the cucumber mitochondrial genome. On the basis of dot-blot hybridizations, se­ven repetitive DNA motifs account for over 13% of the cucumber mitochondrial genome, equaling over 50% of the size of the Arabid­opsis mitochondrial genome. Sequence analysis of136 kb of cucum­ber mitochondrial DNA revealed only 11.2% with significant homology to previously characterized mitochondrial sequences, 2.4% to chloroplast DNA, and 15% to the seven repetitive DNA motifs. The remaining 71.4% of the sequence was unique to the cucumber

mitochondrial genome. These results demonstrate that the ex­panded cucumber mitochondrial genome is due, in part, to extensive duplication of short repetitive sequences, possibly by recombination and/or replication slippage [35].

There are two divergent copies of the chloroplast origin rps13 gene, which encodes ribosomal protein S13, are found in the nu­cleus of the rosids Arabidopsis, Gossypium, and Glycine. One is nucp-rpsI3, which encodes chloroplast-imported RPS13; the other is numit-rpsI3, which encodes mitochondria-imported RPS13 [41]. The function of numit-rpsl3 has been modified after gene duplica­tion, and one could argue that numit-rpsl3 has gained a new func­tion. Subsequently mt-rpsl3 was lost from mitochondrial DNA many times during the evolutionary history ofrosids. Those organ­ellar rps13 genes in rosids provide a distinctive case of gene dupli­cation involving the co-evolution of the nuclear and cytoplasmic genomes [41-42].

Gene transfer events between mitochondrial and nuclear genomes

In addition to the nuclear genome, plants have chloroplast and mitochondrial genomes, all of which undergo intra- and interge­nomic recombination and rearrangement. The nuclear, chloroplast and mitochondrial genomes have been sequenced in some plants, such as Arabidopsis [32,43,44] and rice [9,45,46]. With the comple­tion of those plant genome sequencing projects, it was possible to identify transfer events from the organelles to the nucleus on a whole-genome scale.

It is well known that mitochondria donated many genes to nu­clear chromosomes during evolution. Rujan and Martin compared 3961 Arabidopsis nuclear protein-coding genes with the complete set of proteins from yeast and 17 reference prokaryotic genomes [47]. The degree of conservation in protein sequences in addition to lateral gene transfer between free-living prokaryotes pose sub­stantial challenges to genome phylogenetics.

To date, several genes transferred from the mitochondrial gen­ome to the nuclear genome have been identified in flowering plants. However, the mechanism of gene transfer events is only poorly understood [48]. Gene transfer events between the mito­chondrial genome and the nuclear genome in plants are believed to often occur as single gene transfers through an RNA intermedi­ate. The majority of mitochondria gene transfer events have been reported to range from hundreds to thousands of base pairs [49­51]. The sequence analysis of Arabidopsis thaliana chromosome 2 revealed a mitochondrial-to-nuclear DNA transfer of nearly the en­tire mitochondrial genome into the pericentric region on the short arm. The size of the mitochondrial DNA insert was about 270 kb [52]. However, DNA fiber-based fluorescence in situ hybridization analysis revealed that the mitochondrial DNA insert is about 620 kb, which is near the centromere on chromosome 2 [51].

A promiscuous nuclear sequence containing a mitochondrial DNA fragment was isolated from rice by Kubo and his colleagues [53], who found that the integration ofthe mitochondrial sequence into the nuclear genome was mediated by a DNA fragment, and that the nuclear sequence was transcribed and spliced, but it ap­peared to be a pseudogene. The mitochondrial sequence was inte­grated in an antisense orientation into the pre-existing V-ATPase B pseudogene, which can be transcribed and spliced. They suggested that the DNA transfer event may be a case of unsuccessful gene transfer from mitochondrion to nucleus (Fig. 1).

The rps13 gene, encoding mitochondrial ribosomal protein S13, is normally present in the mitochondrial genome of higher plants, but is lacking from the A. thaliana mitochondrial genome [54-55]. Mollier et al. demonstrated that the nuclear gene encoding the plastid S13 has been partially duplicated in A. thaliana, such that  

the copy has lost the exon encoding the plastid transit peptide and has acquired a sequence capable of encoding a mitochondrial tar­geting sequence. The mitochondrial S13 ribosomal protein has probably been replaced by its homologue from plastids in A. thali­ana. The differences between the S13 gene sequence of the mito­chondrion and the chloroplast suggest that the gene duplication occurred after the Brassicaceae arose but before the divergence of Arabidopsis and Brassica [55].

The complete mitochondrial genome of rice has been se­quenced. Notsu et al. found that 6.3% and 13.4% of the mitochon­drial genome sequence is derived from the plastid and the nuclear genome, respectively [9]. They demonstrated frequent and independent DNA sequence flow among the mitochondrial, plastid and nuclear genomes during the evolution of flowering plants, and this may account for the range of genetic variation ob­served between the mitochondrial genomes of higher plants [9].

Conclusion and perspective

The complete genome sequences, including the mitochondrial and nuclear genomes, of more and more organisms are becoming available, and this can be considered a major step forward toward exploiting the usefulness of mitochondrial genetic engineering technology. Earlier work showed that many gene transfers to the nuclear occurred during mitochondrial evolution, but there is no reliable estimate of the total number of genes that have been transferred.

Gene duplication is a fundamental process in the evolution of eukaryotic genomes. After duplication, one copy of a gene may un­dergo divergence in sequence, expression pattern, and function, and the rate of gene duplication is an important parameter in the study of evolution. During the past decade, the amount of sequence data (primarily DNA sequence data) has increased nearly lOO-fold, and will continue to increase rapidly as the result of immense tech­nical progress in DNA sequencing. Completely sequenced mitochon­drial genomes are a valuable source of data for determining the evolutionary history of the organelle. Many mitochondrial enzy­matic subunits are nuclear-encoded, cytoplasmically translated, and imported into the mitochondria. Gene duplication events in the mitochondrial genome and gene transfer events between the mitochondrial genome and the nuclear genome are important pro­cesses in the evolution ofthe eukaryotic cell.

Uncited reference

Acknowledgments

Authors acknowledge the funding from Project for International Scientific and Technological Cooperation (Shanghai China-Alberta Canada); Shanghai Rising-Star Program (08QH14021); Hi-tech re­search and development program of China (2006AA10Zl17; 2008AA10Z401). We are grateful to Prof. Max Cheng (Department of Plant Sciences, University of Tennessee, USA) for his useful com­ments on the manuscript

 

 

Keywords:

Gene duplication Evolution

 Plant

 Mitochondria

 

 

 

 

 

دریافت متن انگلیسی

ترجمه متن در زیر    

    pcr    The Polymerase Chain Reaction

بسیار دشوار می توان گفت که در بیان تایید و اهمیت پو لیمراز بزرگنمایی صورت میگیرد . PCR  یاواکنش زنجیره ای پلی مرازیک روش آسان و سریع برای ایجاد و تولید کپی های متعدد از تکه های DNA   می باشد و یکی از پیشرفتهای علمی است که می توان از صفت های عالی قدیمی نظیر پیشرفت انقلابی یا موفقیت عظیم را در موردآن بکار برد .

در حالی که اولین بار 10 سال پیش معرفی شد ، در طی حیات کوتاهش PCR  علوم وابسته به حیات را به کلی متحول کرده است . از کاربرد روزانه آن در تشخیص پزشکی گرفته تا چهار چوب نظری در مورد دستگا های منظم ، از دادگا های قانون گذاری تا تحقیقات در زمینه رفتار حیوانات ،PCR ذرات بسیار کوچک ماده ژنتیکی را مورد بررسی و تجزیه قرار می دهد حتی اگر ماده ژنتیکی آسیب دیده باشد می تواند آن را به یک سطح جدید از دقت و اعتماد رساند.

PCR مهمترین فناوری علمی جدید است که در صد سال گذشته با آن مواجه شده ایم طبق گفته مارک آر هوگز که نایب رئیس مرکز ملی تحقیقات ژنوم انسانی در سازمان ملی سلامت (یا به عبارت بهتر پروژه ژنوم انسانی ) این امر صحیح می باشد. و علم مشخص کرده است از آنجا که این روش  آسا نترین و ارزانترین  روش شناخته شده برای دو برابرکردن DNA در مقایسه با روشها ی پیشین است ،PCR  بر تحقیقات ژنتیکی مسلط شده است و آن را در دسترس زیست شناسان قرار داده است حتی در اختیار زیست شناسانی که هیچ آموزشی در زمینه زیست مولکولی نداشته اند .

PCR چیست ؟

حقیقت علمی اساسی که موجب می شود PCR این چنین مفید باشد به این صورت است : ماده ژنتیکی هر موجود زنده نظیر گیاهان یا حیوانات – باکتری ها یا ویروسها – دارای زنجیره ای از ساختار نوکلئو تیدی (معمولا DNA  و گاهی RNA ) هستند که به صورت بی نظیر و منحصر به فردی تنها در گونه های مخصوص خو دشان یافت می شوند . بنابراین ، موجودات زنده پیچیده نظیر انسان ، دارای زنجیره هایی از DNA هستند که به صورت بی نظیر و منحصر به فردی در افراد خاص مشاهده می شود. این گوناگونی های بی نظیر این امکان را فراهم می آورند تا ماده ژنتیکی را بامراجعه به موجود زنده پیگیری کردو حداقل به دقت ، گونه موجود زنده را که ماده ژنتیکی از آن گرفته شده شناسایی کنیم  و اینکه بدانیم از کدامین عضو مخصوص آن موجود زنده گرفته شده است. چنین بررسی نیازمند این است که مقدار کافی DNA برای تحقیق و تجزیه موجود باشد در این موقع PCR  مطرح میشود . PCR  عملکرد طبیعی آنزیم ها را بطور چشمگیری افزایش میدهد که این عمل پولیمراس نامیده میشود. این آنزیمها در تمامی موجودات زنده وجود دارند و کارشان کپی کردن  مواد ژنتیکی و (همچنین تصحیح و درست کردن این کپی ها ) می باشد. PCR  گاهی با نام فتوکپی مولکولی نامیده میشود و می تواند هر گونه خاص از DNA یا RNA رامشخص ، تجزیه و سنتز کند. PCR گاهی بر روی مخلوطهای بسیار پیچیده نیز کار میکند تا به جستجو، شناسایی و دوبرابر کردن قسمت کوچکی از ماده ژنتیکی خون، مو یا نمونه بافتی ، از میکروبها ، حیوانات ، یا گیاهان که حتی گاهی بیشتر آنها هزاران یا میلیونها سال قدمت دارند ، بپردازند.  

مراحل PCR چنان آسان هستند که حداقل برای زیست شناسان مولکولی که کری مولیس مخترع آن است این سوال پیش می آید که چرا من در این مورد فکر نکرده بودم؟ در میان جوایزعلمی بیشماری که مولیس برای تفکر بسیار شگفت انگیز خود که در حین رانندگی زیر نور مهتاب در سال 1983 به ذهنش خطور کرده بود،دوتای آنها خیلی مشهور بودند. یکی جایزه ژاپن و دیگری جایزه نوبل که هر دو در سال 1993 به او اعطا شده بودند .  

PCRنیازمند یک مولکول نمونه است – یعنی DNA یاRNAای که می خواهید از آن کپی بگیرید و همچنین دو مولکول اولیه که بتوان مراحل کپی کردن را باآنها شروع کرد. مولکولهای اولیه زنجیره های کوتاه چهار ترکیب شیمیایی مختلف هستند که شاخه های مختلف مواد ژنتیکی را تشکیل میدهند. این چهار نوع ترکیب نظیرآجر یا

DNA به خودی خود نوکلئوتید نامیده میشود. تحت بسیاری از شرایط DNA دو شاخه میشود و شامل دو زنجیره نوکلئوتیدی است که بدور هم می پیچند و شکل مشهور مارپیچ دوگانه را بخود می گیرند. مولکولهای اولیه تک شاخه هستند . آنها شامل یک رشته از هسته ها هستند که با نظم خاصی قرار گرفته اند و تحت شرایط مناسب به شکل زنجیره ای از هسته های مکمل خاصی به هم می چسبند و به شکل تکه ای از DNAیا RNAتک شاخه  در می آیند.

برای PCR،مولکولهای اولیه باید یک کپی از زنجیره های نوکلئو تیدی در هر دو طرف قطعه DNAدر اندازه در نظر گرفته شده باید باشند این بدان معنی است که ترتیب دقیق نوکلئو تیدهای اولیه قبلا باید شناخته شده باشند. این زنجیره های یک پهلو را می توان در آزمایشگاه ایجاد کرد یا آنها را از منابع تجاری خریداری کرد.

سه مرحله اصلی در PCRوجود دارد. ابتدا ، ماده ژنتیکی هدف باید از حالت طبیعی خارج شود، این بدان معنی است که شاخه های مارپیچش از هم باز و جدا شوند این کار توسط گرما دادن در دمای 90تا 95 درجه سانتیگراد صورت میگیرد. مرحله بعدی هیبرید کردن یا سرد کردن آهسته است که مولکولها را به صورت مکملهای بنیادی  DNA- تک شاخه در آوریم. مرحله سوم ترکیب کردن DNAتوسط روش پلیمراس می باشد. اگر از مولکولهای اولیه شروع کنیم ، پلیمراس می تواند شاخه نمونه را تشخیص داده و به سرعت آن را با نوکلئوتیدهای مکمل  تطبیق دهد. نتیجه دو شاخه مارپیچی جدید به جای تک شاخه اولیه بود. هر شاخه شامل یکی از شاخه های اولیه به علاوه شاخه مکمل است که با آن جفت شده است .

تمام چیزهایی که PCRبرای تجهیز شدن نیاز دارد، لوله واکنش ، معرف شیمیایی ، و منبع گرماست . ولی هر کدام از این سه مرحله دمای مطلوب خود را می خواهد . به همین دلیل در حال حاضر کنترل دماهای مختلف توسط ماشین وبه صورت اتو ماتیک ( خودکار) صورت می گیرد.

اگرDNA – ی بیشتری می خواهید، فقط مراحل مختلف را تکرار کنید و با از حالت طبیعی درآوردن DNA- ای که قبلا ایجاد کرده اید این کار را انجام دهید. هر بار که این کار را انجام دهید مقدار DNAدو برابر می شود . با گردش گرمای سریع و سرد کردن کنترل شده به صورت خودکار طبیعت به کمک دانشمندان ، مولکولهای اولیه ، پولیمراس ، نوکلئوتیدها و معرف شیمیایی را فراهم میکند هر دوره گردش 1 تا 3 دقیقه طول می کشد بنابراین با تکرار کردن مراحل تنها به مدت 45 دقیقه میلیونها کپی از رشته های مخصوص DNAرا تولید می کند. زمانی که مولکولهای اولیه مشخص شده و به دست می آیند، PCRمی تواند کاری را که در عرض یک سال انجام می شد در عرض یک هفته انجام دهد البته ممکن است بعضی مشکلات فنی در رابطه با PCRبوجود آید. مهمترین این مشکلات فاسد شدن نمونه با ماده ژنتیکی خارجی است که می تواند کپی های متعددی از DNAهای نا متناسب تولید کند. نتیجه اغلب غیر قابل استفاده است ولی گاهی منجر به نتایج نادرست میشود. آزمایشگاهها اغلب در مورد معرفی تصادفی حتی تعداد معدودی از مولکولهای آلوده ، بخصوص DNAهای توسعه یافته از مشاهدات و آزمایش های قبلی بسیار محتاطانه عمل می کنند. جلوگیری از آلودگی وفساد مهمترین مشکل در کاربردهای انسانی است. نظیر استفاده از دارو یا قانون ، که زندگی افراد واقعا در گرو تعادل و موازنه است .

-PCRای که به صورت سریع خودکار شده است برای افزایش خارق العاده در استفاده از آن در علوم حیاتی بسیار کلیدی است و راه حل کلیدی برای به حرکت درآوردن مراحل مختلف پلیمراس {تک} است. تک یک اسم مستعار برای ترموس آکاتیکوس است . که یک نوع باکتری است که خوشبختانه در محیطهایی که برای موجودات زنده دیگر مرگبار است به حیات خود ادامه می دهد و تولید مثل می کند نظیر چشمه های داغ . به همین دلیل است که پلیمراس موجود زنده در نوسانات سریع دمای PCRفعال شده بدون تغییر باقی می ماند . برخلاف سایر پلیمراسها ، آنزیمی که از{تک} استخراج میشود و اکنون در مقادیر تجاری توسط باکتریهاییکه به روشهای ژنتیکی تولید می شوند به دست می آیند در مقادیر بالای دما ثابت می ماند . میکروبیولوژیستها (زیست شناسان مولکولی) که این اجزای زنده را دهها سال پیش کشف کردند ، و چندین سال صرف فیزیولوژی و بیوشیمی آنها کردند، هیچ راهی برای درک اینکه این باکتریها تا چه حد برای سلامت انسانها حیاتی هستند نداشتند و اینکه تا چه حد در اقتصاد تاثیرگذار هستند معلوم نبود .

PCRچگونه مورد استفاده قرار می گیرد ؟

سلامتی انسان و پروژه ژنوم انسانی

به زودی PCRتبدیل به وسیله ای ضروری برای بهبود سلامتی انسان ها و حیات آنها شد . تحقیقات پزشکی و داروهای کلینیکی به طور عمده از PCRدر دو ناحیه سود می برند  : جستجوی اجزای بیمار عفونی و جستجوی تحول و دگرگونی در ژنها ، بخصوص ژنهای انسانی زیرا که PCRمی تواند مقادیر بسیار ریز غیر قابل تصوری

از DNAرا گسترش دهد ، و حتی این کار را توسط یک سلول انجام می دهد ، پزشکان و محققین می توانند یک اسپرم تنها را مورد آ زمایش قرار دهند یا منابع گمراه کننده یک عفونت مرموز راپیگیری کنند . این بررسیها که مبتنی بر PCRهستند همانند سایر روشها قابل اطمینان شناخته شده اند و حتی در بیشتر موارد سریعتر و ارزانتر از این روشها هستند .

این روش بخصوص برای جستجوی عوامل بیماری که کشت آنها مشکل یا غیرممکن است ، مفید می باشد . این عوامل ممکن است انواع مختلف باکتری ، قارچ ، و ویروس می باشند چرا که این روش می تواند مقادیر تجزیه پذیری از ماده ژنتیکی موجود زنده را برای شناسایی تولید کند ، به عنوان مثال ، این روش می تواند زودتر از تست استاندار ELISAویروس ایدز را در هفته های نخست عفونت تشخیص دهد .

PCRبلافاصله به دنبال DNAمخصوص ویروس می گردد . این کار درست برخلاف روشی است که در تست استاندارد بکار می رود یعنی تست استاندارد به جای جستجوی مستقیم DNA ویروس به دنبال شواهد غیر مستقیم آن ویروس که با جستجوی آنتی بادیهاییکه در بدن برعلیه آن ساخته می شوند ، می گردد .

روش PCRهمچنین بسیار دقیق تر از روش تست استاندارد است . به عنوان مثال در یکی از اتفاقات ناگوار دوران کودکی که عفونت گوش میانی است و ورم شامه مخاطی متوسط نامیده می شود و بسیار دردناک ، جدی و سرسخت است تغییرات جدی بوجود می آید . این تکنیک به دنبال DNA- ی باکتریایی در مایع گوش میانی کودک می گردد و خبر از عفونت فعال می دهد حتی زمانیکه روشهای کشت در جستجوی آن ناتوان باشند . در بیماری عفونی ، التهاب دردناک مفصلی که از طریق گاز کنه و انتقال باکتری ایجاد می شود ؛ معمولا بر اساس گروهی از علائم شناسایی می شوند . ولی PCRبر روی DNA- ی عامل بیماری که در مایع مفصلی وجود دارد متمرکز می شود و باعث بهبودی سریع شده و از پیچیدگیهای  جدی بعدی بیماری جلوگیری می کند .

PCRیک روش حساس و ویژه برای تست هلیکوباکترپیلوری است ، یک عامل بیماری که امروزه به عنوان عامل اصلی زخم معده شناخته شده است . برخلاف تستهای قبلی ، PCR می تواند سه عامل بیماری راکه از طریق جنسی توسط یک مجرا منتقل می شوند نظیر ( تب خال ، زگیل های ویروسی و کلامیدیا )شناسایی کند و حتی می تواند شاخه خاصی از زگیل ویروسی راکه منجر به سرطان میشود تشخیص دهد که سایر تستها قادر به شناسایی آنها نیستند .

بطور خلاصه ، اگر یک اختلال توسط عضو عفونی ایجاد شود ، بطور اساسی PCR می تواند عامل بیماری را بیرون براند . بیشتر از 60 مقاله PCRبرای تشخیص پاتوژنها  تا امروز منتشر شده است و حداقل 10 محصول کلینیکی برای شناسایی عوامل مجازی بیماری در بیماریهایی مانند سل ، کلامیدیا ، مننژیت های ویروسی ، ایدز و زگیلهای ویروسی قابل استفاده هستند . از آنجا که PCRمی تواند به آسانی تغییرات کوچک در DNA را که هر یک از ما داریم و از لحاظ ژنتیکی مارا منحصر به فرد میکند شناسایی کند این روش منجر به ایجاد روشهای نوین در آزمایشهای ژنتیک شده است . این تستها نه تنها افرادی که اختلا لات ارثی دارند را شناسایی میکنند بلکه افرادی که ناقل گونه های زیان آور که با نام دگرگونی شناخته میشوند و میتوانند به فرزندان آنها انتقال یابند را نیز شناسایی میکند . معمولا خود این افراد ناقل توسط ژنهای دگرگون شده مبتلا نمی شوند ولی این ژنها منجر به بیماری در نسلهای بعدی آنها میشوند .

انتظار می رود که تحقیقات منجر به تستهای پیشگویانه شوند : روشهایی برای فهم اینکه چه کسی مستعد اختلا لات رایجی است که به طور معمول ما آنها را ژنتیکی محسوب نمی کنیم مانند بیماریهای قلبی و سرطانهایی که در بزرگسالی به دلیل تغییر در سلولهای بدن بوجود می آیند . این دانش به ما کمک خواهد کرد که قدمهایی را برای جلوگیری از این بیماریها که از عوامل اصلی  مرگ و میر در دنیای امروز است ، برداریم . با تجزیه PCR در سلولهایی که در مدفوع پراکنده شده اند ، به عنوان مثال ، پزشکان قادر شده اند که تغییرات زیان آور در مسیر معده و روده نظیر دگرگونی در ژنهایی که بدن را در مقابل ایجاد تومورها و ورمها محافظت می کنند شناسائی کنند . این امر می تواند به آنها کمک کند تا داوطلبانی را که احتمال خطر سرطان کلون بالایی دارند را به راحتی انتخاب کنند . محققان همچنین سلولهای مستعد ناقل بیماری در دوره بیماری افراد بیماری که تومورها اخیرا در آنهاتشخیص داده شده بودند را شناسایی کردند .

PCR می تواند آرامش خاطر بزرگی باشد برای کسانی که تلاش برای بچه دار شدن دارند ، به عنوان مثال می توان به پدر و مادرهای آینده که نگران هستند این اطمینان را داد که هیچ خطری در مورد به دنیا آمدن فرزندی که مبتلا به بیماری ژنتیکی خاصی است آنها را تهدید نمی کند . این روش حتی زندگی نوزادان را قبل از اینکه دنیا بیایند نجات میدهد .

پزشکان ازاین شیوه برای آزمایش DNA – ی جنین جهت شناسایی اینکه گروههای خونی مادر و جنین ناسازگار هستند یا نه استفاده می کنند . این روش اغلب منجر به ناتوانی جسمی و حتی مرگ جنین میشود ولی به برکت PCR میتوان به صورت موفقیت آمیزی در رحم توسط پیشرفتهای پزشکی این مشکلات رابرطرف کرد .

این مراحل یک روش مستقیم هست برای تشخیص آشفتگی میان دگرگونی های مختلف میان یک ژن ، که هر کدام منجر به یک اختلال مثل سوء تغذیه ماهیچه ای دوشن میشوند . همچنین این مراحل به پزشکان کمک میکنند تا وجود یا عدم وجود مشخصات غیر عادی را در سرطانهای مخصوص تشخیص دهند ، بنابراین آنها می توانند درمانهای دارویی واصلا حات رادیولوژیکی  را هر چه زودتر که ممکن است شروع کنند یا قطع کنند . و این روش سازگاری ژنتیکی  چشمگیری را بین پیوند مغز استخوان فرد دهنده و گیرنده تضمین می کند .

PCR حتی می تواند در تشخیص بیماریهای گذشته افراد به کار گرفته شود . نائب رئیس پیشین و کاندیدای ریاست جمهوری هابرت اچ . هامفری در سال 1967آزمایشهائی را برای سرطان مثانه انجام داد .  اگر چه تستها منفی بودند ولی او در سال  1978 براثر بیماری درگذشت . در سال 1994 ، محققان نمونه بافتی را که آنها در سال 1976 از مثانه سرطانی او گرفته بودند با نمونه ادراری او در سال 1967 مقایسه کردند به کمک گسترش PCR مقادیر کوچک DNA در نمونه برداری 27 ساله آنها دگرگونیهای یکسانی در ژن P53 پیدا کردند که در متوقف کردن تومورها در هر دو نمونه یکسان هستند . طبق گفته محققین اگر آزمایش هامفری در سال 1967 توسط تکنیکهای زیست مولکولی بررسی میشدند  می توانستند رشد سرطانی را آشکار کنند ولی این روشها آنچنانکه امروز شناخته شده اند در آن زمان شناخته شده نبودند .

ژنتیک پزشکی تاریخی توسط  PCR حتی به زمانهای خیلی دور بر میگردد . بعد از اینکه شیمیدان انگلیسی کورنگ جان دالتون در سال 1844 در گذشت مقداری بافت از چشمهای او نگهداری شد . دالتون خواستار یک بررسی پس از مرگ شده بود تا دلیل اینکه چرا رنگ قرمز را با سبز و صورتی را با آبی اشتباه می گرفت . یک آزمایش جدید که از DNA آن بافت گرفته شده توسط PCR به دقت پرورش داده شد و نشان داد که دالتون ژن مخصوص که برای ساختن سه ماده رنگی لازم برای دید رنگی عادی لازم بود نداشت . بیشتر تستهای جدیدژنتیکی نتیجه پروژه ژنوم انسانی هستندکه یک تلاش بزرگ بین المللی برای شناسایی و مطالعه ژنهای انسانی هستند . دانشمندان انتظار دارند که پروژه ژنوم انسانی تا قبل از پایان ترم به زودی تمام شود . نسبت به هدف اصلی تعیین شده برای دستیابی به هدف نهایی اش ، این پروژه بسیار سریع حرکت میکند  که تمام DNA ها را در سلولهای انسانی نمونه به صورت زنجیره در می آورد  زنجیره به معنی مشخص کردن ترتیب چهار نوکلئوتید مختلف هستند که هر رشته از DNA را ایجاد میکنند .

به صورت رشته ای درآمدن DNA تغییرات حیاتی رادر نوکلئوتیدهایی که ژنها را تشکیل می دهند ، ایجاد میکنند . این تغییرات با وادار کردن ژنها به تولید پروتیین های غیر عادی منجر به بیماری و حتی مرگ میشود . به رشته در آمدن DNA ها ابتدا شامل جدا کردن و دو برابر کردن اجزای DNA برای بررسی های نوکلئوتیدی می باشد . بنابراین PCR  یک وسیله ضروری برای پروژه ژنوم انسانی است چرا که به آسانی و به سرعت می تواند مقادیر نامحدودی از هر تکه از DNA را برای این نوع تحقیق تولید کند .

بقیه در ادامه مطلب

دانلود متن اصل انگلیسی

ترجمه متن بزودی 

ABSTRACT

An efficient donbled-haploid prodnction technology that indnces homozygosity can greatly rednce the time and cost of cnltivar development. Low efficiency of donbled-haploid prodnction previonsly has limited exploitation of this method for crop improvement. This stndy aimed to develop a more efficient and effective isolated microspore culture system for generating donbled-haploid wheat (Triticum aestivum L.) plants. We report here the development and testing ofa new chemical formnlation for its efficiency to indnce microspore embryogenesis, and the development of a system for donble haploid prodnction, in which the indnction of embryogenesis in microspores was followed by isolating embryogenic microspores, and cnlturing them nnder optimized growth conditions to prodnce high embryoid yields. Up to 50% of the total treated microspores in the whole spike were converted from their pre programmed gametophytic to a sporophytic pathway by a chemical indncer formnlation consisting of 0.1 g L -1 of2-hydroxynicotinic acid, 10-6 mol L -12,4-dichlorophenoxyacetic acid, and 10-6 mol L -1 6-benzylaminopurine. The isolated embryogenic microspores were cocnltivated with live wheat ovaries in a liqnid NPB 99 media with an osmolality of abont 300 mOsmol kg-1 H20, resnlting in the regeneration of 50 to 5500 green plants per single spike of eight wheat genotypes. The high efficiency and simplicity make the system practical for biological research and for accelerating cnltivar development in wheat breeding programs.

ANDROGENESIS, the process by which pseudoembryos .t-\... (embryoids) able to germinate into plants are pro-

duced from microspores (pollen embryogenesis), is of significant interest for developmental and genetic research as well as for plant breeding and biotechnology, since the process is a means for producing genetically true-breeding, doubled-haploid (DH) plants. By producing DH progeny, the number of possible gene combinations for inherited traits is more manageable (Konzak et al., 1987). An efficient DH technology can greatly reduce the time and the cost of cultivar development (Hu and Yang, 1986; Hu, 1997).

Low efficiency in DH production previously has limited exploitation of this potentially powerful method for crop improvement. Several methods of haploid production have been investigated and reported in the literature, including microspore and/or anther culture (androgenesis), ovule culture (gynogenesis) , Hordeum bulbosum L. or maize (Zea mays L.) pollination methods (alien species chromosome elimination), and an alien cytoplasm system (Dunwell, 1985; Kasha, 1989). Microspore and anther culture methods have the potential to produce more than a thousand haploid plants per cultured anther; all other methods are limited to one

Northwest Plant Breeding Company, 2001 Country Club Road, Pullman, WA 99163. Received 10 April 2001.*Corresponding author (weiguo _liu@yahoo.com).

Published in Crop Sci. 42:686-692 (2002).

haploid plant per floret (Devaux, 1988). Androgenesis induction in microspores may be affected by various factors which cause low induction efficiency and by genotype dependence (Dunwell, 1985). Most advances toward improving anther-microspore culture methods have been focused primarily on the concept of using "stress" treatments to induce androgenesis from the preprogrammed gametophytic to the sporophytic pathway (Touraev et al., 1996, 1997; Hu and Kasha, 1999; Zhou and Konzak, 1997; Zheng and Konzak, 1999; Simonson et al., 1997; Reynolds, 1997). Those culture systems have been effective only for a narrow range of responsive genotypes, and other genotypes remain recalcitrant. Thus, more effective methods are needed for inducing androgenesis in large populations of microspores for a wide range of genotypes.

A 

مدیریت مراتع و چرای دام ها در خشکسالی
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ

                                                                                

دانلود مقاله شماره ۲  (متن انگلیسی )

                                         

                                                                                 

ترجمه کامل متن در زیر

                                   

هند بوک دانشگاه آریزونا - درجه مقاله  ۱

                                                             

راهنمایی در مورد مدیریت خشکسالی درمراتع و چراگاه ها

عموما ً خشکسالی به این صورت تعریف شده که یک مدت زمان طولانی که بارش سالانه کمتر از 75 درصد میانگین باشد. بر اساس این تعریف، خشکسالی در حد 21% از بارش سالانه در دشتهای وسیع شمالی در سال 1940 اتفاق افتاد ( Holechek et at. 1989). توزیع ضعیف بارش در یک سال یا کمتر از میانگین بارش در سالهای پی در پی هم می تواند سبب خشکسالی شود.

خشکسالی یک عامل اصلی در مرتعداری است. در یک سال معین، پوشش گیاهی مرتع یا در فاز ترمیم یا تحت تاثیر خشکسالی ست. خشکسالی باعث تاثیرات بلند مدت میشود در حالی که ترمیم و بهبودی  یک پروسه طولانی ست. راهبردهای مدیریت باید   با فرصتهایی توان و انرژی گیاهان را برقرار یا بهبود ببخشد.

سرعت ذخیره سازی ابزار بسیار مهمی برای مدیریت چرا، بویژه تحت شرایط خشکسالی است. در این مورد هیچ روشی برای جبران چرای بیش از حد نیست. سرعتهای ذخیره سازی چراگاه های منحصر به فرد باید مبنی بر هدف سطوحی از بین بردن برگ گیاهان برای گونه های کلیدی باشد. بطوریکه شرایط مرتع تاثیرات نسبی کاهش خشکسالی را افزایش میدهد. موثرترین مدیریت خشکسالی آمادگی در سالهای قبل از خشکسالی ست. بهترین زمان برای تدارک حالاست.

همواره خشکسالی یک خسارت برای صنعت دام مراتع بویژه برای دامدارانی که در دوره تر سالی پیش بینی لازم را انجام ندهند خواهد بود. لازم است دامداران در سالهای خوب در سطوح میانگین بالایی از علوفه تولید شده سرمایه گذاری کنند، اما تنظیمات بموقع باید با بالانس نیازهای دام با علوفه دسترس پذیر و منابع غذایی هنگامی که خشکسالی رخ می دهد همراه باشد. انعطاف پذیری در مدیریت برای بقا لازم است. اهداف بنیادی مدیریت خشکسالی عبارتند از: 1- کاهش خسارت به منابع مرتع در خلال و بعد از خشکسالی. 2- کاهش خسارت مالی . دامدارانی که به این اهداف عمل می کنند ، سریا ً می توانند بر علوفه اضافی در سالهای خوب سرمایه گذاری کنند.  هنگامی که دامداران به موقع تصمیم بگیرند،خسارت  به علوفه و منابع زمین کاهش می یابد و سود ( درآمد ) بالقوه افزایش می یابد. دامداران می توانند اطلاعات قابل توجهی در طی خشکسالی های گذشته بدست آورده و از آن استفاده کنند. روش های بیشماری که برای گسترش مدیریت خشکسالی بکار می روند، مضوع بحث در این مقاله است. تصمیمات حساس می تواند پیشگیری کند با بررسی به موقع راه ها و اجرای درست طرحهای مدیریت خشکسالی. موفقیت روی مشاهده نمودن خشکسالی بعنوان رویداد طبیعی از محیط تولید دام مرتع، نه بعنوان یک رویداد فاجعه آمیز وابسته می باشد.

 

منظر تاریخی    

غیر قابل پیش بینی بودن دوره بازگشت خشکسالی یک عامل عمده محدودیت استفاده و گسترش منابع در دشتهای بزرگ است (Schumacher 1974 ). سیکلهای ترسالی و خشکسالی اثر بزرگی بر قیمتهای زمین، جمعیت و برنامه های دولتی در دشتهای بزرگ داشته است. در سال 1890 خشکسالیها سبب مهاجرت از منطقه ی درگیر شد. مهاجرت از مناطق تحت تاثیر خشکسالی های اخیر با مداخله برنامه های دولت در جهت کاهش ضربه اقتصادی خشکسالی محدود شده است.

اداره نظارت بر کشاورزی (AAA)، سرویس حفاظت خاک ( SCS )، کیفیت نواحی حفاظت خاک در خلال سال 1930 تاسیس شد. قطعات زمین نیمه حاشیه ای در نظر گرفته شده برای کشت توسط دولت فدرال خریداری شد به ماندن در علفزار یا دوباره تخم افشاندن به علفزار. این زمین ها توسط خدمات جنگل  U Sاز سال 1954 به عنوان چمنزارهای ملی اداره شد. تصویب قانون برنامه بانک خاک و برنامه حفظ منابع طبیعی دشتهای بزرگ در خلال خشکسالی 1950 مورد پذیرش واقع شد. این برنامه ها به حل مسائل ناشی از خشکسالی و کشت زمین نامناسب برای تولید محصول کمک کردند. 

در طی دوره های نیک بینی مابین خشکسالی، بیشتر مردم متقاعد شدند که آب و هوا دگرگون شده و بایستی بهتر شود. در روزهای نخست، مروجان و سخنرانان زمین برای خط راه آهن ادعا کردند که بارندگی از شخم زمین پیروی می کند. اگرچه این مفهوم اساس علمی نداشت، اسطوره برای سالها پافشاری کرد. در طی دوره های ترسالی یا دوره های مطلوب، قیمتهای کالا، ارزشهای زمین افزایش می یابند و مرتع اضافی شکسته شده و مورد کشت واقع می شوند. برای مثال، از 1974 تا 1977 تقریباً 000,690 جریب از مراتع در جنوب Dakota برای تولید محصول شخم زده شدند.

خشکسالیها در دشتهای بزرگ با الگوهای گردش جوی غیر نرمال در ارتباط بوده که علت آن چندین فاکتور از جمله چرخه ی لکه خورشیدی و دمای سطح اقیانوس آرام. به هر حال، زمانیکه احتمال یک خشکسالی تعیین می شود، هنوز هواشناسان پیشاپیش  نمی توانند شدت خشکسالی را پیش بینی کنند. در نتیجه، احتمال وقوع خشکسالی این نیاز به آگاه بودن به یک بخش از  طرح مدیریت هر سال  را برنامه ریزی می کند.  

 

مشاهدات اکولوژیکی اولیه خشکسالی

تغییرات تاثیر انگیز در ترکیب گونه ها و قدرت تولید چراگاه های بومی در خلال خشکسالی بزرگ 1930 مستند شد. خشکسالی سطح مرطوب خاک را در 1930 تا 1931 کاهش داد، اما تاثیر اندکی در عمق ریشه  پوشش گیاهی چمنزار داشت. تابستان 1934 توسط ( Weaver 1968) شرح داده شد بعنوان برگترین خشکسالی  که تا به حال در چمنزار دائمی ثبت شده است. بطوریکه شرایط خشک ادامه یافت ، فشارها شدیدتر شدند و تا 1941 ایستادگی شد.

ترکیب گونه ها در پی پیشرفت خشکسالی به شدت تغییر یافت. بطوریکه در پی خشکسالی مقاوم ترین گونه ها از بین رفتند، زمین لخت شروع به ظاهر شدن در چمنزار های بلند کردند (Weaver 1968 ). در سالهای بین 1935، 36 تا 75 درصد منطق وسیعی از انواع  گیاهان چند ساله در علفزار بلند در   Nebraska و  Kansasاز بین رفتند.  

گیاهان معمولی نسبت به محیط های بسیار خشک، از جمله چمنزار، نخود آبی و بوفالو گراس در باختری غربی، به همان نسبت  کاهش گونه های  علفزار بلند، افزایش یافتند (Weaver 1968). چمنزار باختری غربی که در ابتدا جزء کوچکی از گراس های بلند بودند، اکنون به صورت  گونه غالبی در آمده اند که چراگاه ها را به سمت قهقرائی سوق داده اند. در اوایل بهار، تولید دانه بارور و توانا به انتشار به سوی مناطق جدید توسط ریزومهای بلند و باریک چمنزار باختری غربی با قابلیت سازگاری زیاد با محیطهایی که رطوبت خاکشان اندگ است ( (Weaver 1968. در 1941، مناطق وسیعی از چمنزارهای بلند توسط چمن های باختری غربی پوشیده شدند.

مرزهای بین گونه های گیاهان اصلی در دشتهای بزرگ در نتیجه خشکسالی  به سوی شرق منتقل شدند. بعد از 7 سال بواسطه رطوبت کم خاک ، منطقه چمنزار مخلوط 100 تا 150 مایل به سوی شرق حرکت کرد جایی که قبلا ً چمنزار های بلند بوده است (Weaver 1943). حتی بدون چرا، تعداد زیادی از گیاهان نوع چمنزار مخلوط به اجتماع های گیاهی کوتاه قد کاهش یافته بودند (Albertson and Weaver 1946).

از سال 1933 تا 1935، رطوبت خاک در چمنزار مخلوط کانزاس غربی در عمق کم نفوذ ریشه بکلی تهی شده بود. در جایی که در آغاز در هم آمیخته بود و در رقابت با shortgrass ها ، 90 تا 100 درصد از گیاهان اندک bluestem از بین رفتند. اگرچه بیشتر  sideoats grama  و big bluestem  تلفاتی را متحمل شدند اما بعضی بهبودی هایی در خلال دوره های ادواری بواسطه شرایط رشد مطلوب رخ داد. چمنزارهای کوتاه قدر که توسط blue grama  و buffalograssمسلط شده بودند تلفات کمی داشتند هنگامی که چرا نشده بودند، اگرچه چندین گونه  از علفها کاملا ً از بین رفتند. رشد سریع استولون این اجازه را به buffalograss داد تا سریعا ً زمین لخت را تحت پوشش قرار دهد هنگامی که شرایط رطوبتی خاک موقتا ً بهتر می شد. بنابر این پوشش اساسی buffalograss در بعضی سالها در طی 1930 بیش از 2 برابر شد. بوته های بومی مقاوم به خشکسالی و عفها با گسترش یا سیستمهای ریشه ای عمیق نیز در خلال خشکسالی بزرگ افزایش یافتند. گونه هایی که معمولا ً افزایش داشت شامل شوکران زهردار، اقطی‌ گل‌ درشت‌، بوته گل مینا، میله طلا ، western ragweed و پنیرک طلایی بودند.

هنگامی که بارش های مقطعی رخ داد، رشد تعداد زیادی از فرصت طلبان یکساله سبب یک تغییر دراماتیک در پیدایش مرتع شد. مناطقی که از خاکهای ترک خورده پوشیده بود و از پوشش گیاهی دائمی تهی بود ، جوانه زنی به کمال مطلوب در آن رخ داد. دانه ها توسط باد در تمام دشتهای بزرگ انتشار یافتند.

 

مدیریت خشکسالی در حین وقوع آن شامل مراحل زیر می باشد:

مرحله اول؛ شامل تشکیل ستادهای مرکزی و ستادهای اجرایی و عملیاتی مناطق بحرانی: ضروری است به محض اعلام خشکسالیها همکاری و عضویت در ستادهای مرکزی، ستاد اجرایی و اکیپ های اجرایی انجام پذیرد.

مرحله دوم؛ انجام مدیریت عمومی توسط اکیپ ستاد مرکزی است، که مدیریت کلی از طریق اکیپ های مختلفی که تشکیل شده است انجام می شود.

مرحله سوم؛ انجام مدیریت بررسی توسط ستاد اجرایی:

الف: تعیین و تخمین خشکسالی: جهت انجام بهینه مدیریت ضروری است ابتدا مناطق مورد تهدید شناسایی و محدوده های جغرافیایی بحران مشخص گردد و با بررسی شاخص های خشکسالی درجه آن تعیین گردد و پیش نیازهای دانشی جهت انجام این مهم به شرح ذیل است: - تعریف خشکسالی و مناطق مورد تهدید در کشور، - درجه بندی خشکسالی و انواع آن، - شاخص ها و درجه بندی خشکسالی،

ب: تعیین موارد مورد تهدید و چگونگی تعیین خسارت خشکسالی: بدیهی است در هر خشکسالی ابتدا بایستی موارد مورد تهدید شناسایی تا بتوان خسارات وارده را تعیین و در این رابطه راه کارهای مناسب جهت تخفیف اثرات مخرب را بکار بست. موارد مورد تهدید و اثرات آن بر روی اکوسیستم های طبیعی گیاه، دام و انسان بدین شرح است: - ایجاد پدیده بیابانزایی- گرایش قهقرایی مرتع و افزایش شیوع آفات گیاهی، - نا پایداری آب و خاک(فرسایش خاک)، - کاهش کمی و کیفی تولید علوفه، - محدود شدن ارزش رجحانی گیاه برای دام و ...

تعیین شدت تهدید خشکسالی جهت اولویت بندی: با توجه به نظام های مختلف بهره برداری و نوع مدیریت نگهداری و گونه دام شدت تهدید متفاوت می باشد. مدیریت سنتی بیشترین تهدید پذیری را در مقابل خشکسالی دارد.

ج- تعیین خسارت به نظامهای بهره برداری: از آنجاییکه نظام بهره برداری در هر منطقه متفاوت می باشند، بنابراین میبایستی ضمن شناخت اولیه این نظامها در رابطه با اولویت بندی شدت تهدید در نتیجه انجام عملیات اجرایی مناسبی را به مرحله اجرا در آورد که پیش نیازهای دانشی بدین شرح است: - آشنایی با انواع روش های بهره برداری و شیوه های مدیریت نگهداری دام سبک و سنگین: سه روش گله داری و دامداری با سه شیوه­ی مدیریت سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی وجود دارد.

د- مانیتورینگ دام در حالت خشکسالی و تعیین شاخص های بحران: انجام مدیریت اجرایی مناسب نیازمند تعیین اولیه شاخص های بحران می باشد. به عبارت دیگر پس از تعیین شاخص های بحران نوع و مقدار خسارت و عملیات اجرایی قابل اجرا می باشد.

ه- تعیین دام های مازاد در شرایط بحران: از آنجاییکه به جهت جلوگیری از خسارت بیشتر به منابع طبیعی و دام ضروری است، تعادل دام در مرتع صورت پذیرد، پس باید بتوان دام مازاد را تعیین نمود. جهت انجام این مهم آگاهی از نیاز غذایی دام سبک در مرتع و نیز تعیین ظرفیت موجود در شرایط بحران از اقدامات ضروری در زمان خشکسالی است. با توجه به محاسبات انجام شده بازاء کاهش هر یک درصد از نزولات میبایستی یک درصد از دام مولد با همراهان ترکیب گله از مرتع خارج گردند.

مرحله چهارم؛ انجام مدیریت اجرایی توسط اکیپ­های اجرایی:

پس از انجام مدیریت عمومی و بررسی، مدیریت اجرایی به مرحله اجرا در خواهد آمد. بدین معنی که اکبپ­های اجرایی تخصصی بر اساس تخمین نیاز تجهیزاتی و اعتباری به منطقه گسیل خواهند شد و در پایگاههای عملیاتی که به این منظور بر پا شده اند مستقر خواهند شد. این اکیپ ها شامل اکیپ های ثابت وسیار خرید دام، توزیع و فروش علوفه، پشم چینی، دامپزشک، آبرسان، اقتصادی و اجتماعی و آمار و اطلاعات بوده که هر کدام وظایف خاصی را انجام خواهند داد.

شناخت اثرات مخرب خشکسالی:

- اثرات مخرب بر روی خاک: در زمان خشکسالی اثرات مخرب خاص بر اکوسیستم های طبیعی شامل پدیده بیابان زایی در اثر فرسایش و بادی، فرسایش خاک، خاک زدایی و تغییرات مواد معدنی خاک اتفاق می افتد.

- اثرات مخرب بر روی مرتع: در زمان خشکسالی گرایش مرتع منفی بوده و با افزایش بیماری های گیاهی و شیوع آفات، توازن منفی رشد و نمو گیاهان پر کیفیت علوفه ای، باعث از بین رفتن بیشتر مرتع و فرسایش آن  می شود.

- اثرات مخرب بر روی منابع آب: در زمان خشکسالی نه تنها کاهش منابع آبی وجود دارد، بلکه به دلیل افت سطح آبهای زیرزمینی باعث مشکلات استحصال آب می گردد و این در حالی است که خشکسالی باعث رشد و نمو باکتریها و انگل ها در آب گردیده و مواد معدنی و املاح مضر در آنها افزایش یافته است.

- اثرات مخرب بر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی: در زمان خشکسالی کاهش تولیدات اتفاق می افتد و در نتیجه بروز مشکلات اقتصادی دامداران اجتناب ناپذیر بوده و حتی طبعات ناشی از این مشکل اقتصادی که شامل مهاجرت و خالی گذاشتن قطب های تولیدی، نگهداری بیش از حد دام جهت ترمیم گله و غیره باعث افزایش مشکلات می شود.

 

راه کارهای اجرایی

در رابطه با جلوگیری از اثرات مخرب بر روی اکوسیستم های طبیعی می بایستی روش های مبارزه با فرسایش خاک و آب توسط ارگانهای ذیربط به دامداران و مرتع داران آموزش داده شود و طرح های لازم دولتی پیشنهاد و اجرا گردد.

به منظور جلوگیری از اثرات مخرب بر روی مرتع می بایستی روش های مبارزه با سیر قهقرایی مرتع توسط ارگان های ذیربط به  دامداران و مرتع داران آموزش داده شود. معرفی و تشویق به کاشت گیاهان بوته ای و مقاوم جدید به مرتع و عملیات آبخیزداری با لحاظ کیفیت علوفه گیاهان از راهکارهای مناسب اجرایی می باشد.

 

در رابطه با کاهش اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی انجام عملیات زیر ضروری است:

- واگذاری یارانه خشکسالی به دامداران جهت تداوم زندگی مناسب

- واگذاری یارانه خسارت های پرداخت نشده

- پرداخت یارانه علوفه پس از خشکسالی به منظور تقویت بنیه مالی دامداران

- ایجاد انگیزه و حمایت های مالی جهت نگهداری دام های سنگین به جای دام های سبک با مدیریت صنعتی

- ایجاد تشکل های دامداری و حمایت های لازمه

اجرای طرح های ملی در مناطق تهدید شده با بهره گیری از تجربیات کسب شده به منظور اصلاح نظام بهره برداری و روش مدیریت، مثل استفاده از تجربیات طرح تعادل دام و مرتع که می توان با مدیریت بهتر و رفع نقص های آن به نحو احسن از آن بهره گیری کرد.

 بقیه در ادامه مطلب

ترجمه بهار٨٧ توسط :  سید مهدی شمس 

انواع پروتینهادرغلات
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ

 

 

                دسته مقاله : مقالات لاتین      

گروه : زراعت غلات - بیوشیمی گیاهی - فیزیولوژی گیاهان

قسمت دوم

 

whereas the products of co2 assimilation are deposited in plants in the

from of oligo-and polysaccharides as discussed in chapter 9the  amino acids formed as products of nitrate assimilation are stored as proteins this are mostly special storage proteine which have no .  enzymatic activity and are often deposited in the cell within protein bodies   

 

  

 

protein bodies are enclosed by a single membrane and are derived from the endomembrane system of the endoplasmic reticulum and the golgi apparatus or the vacuoles. in potato tubers storage proteins are also stored in the vacuole

 

stems and roots they are stored in seeds and tubersand also in the cambium of tree trunks during winter to enable the rapid formation of leaves during seed germination and sprouting.

 

storage proteins are located in the endosperm in cereal seeds and in the cotyledons of most of the legume seeds.

 

whereas in cereals the protein content amounts to 10% to 15% of the dry weight in some legumes it is as high as 40 to 50 about 85 of these proteins are storage proteins

 

globally about 70% of the human demand for protein is met by the consumption of seeds either directly or indirectly by feeding them to animal for meat production therefore plant storage proteins are the basis for human nutrition however in many plant storage proteins the content of certain amino acids essential for the nutrition of humans and animals is too low in cereals for example the storage proteins are deficient in threonine tryptophan and particularly lysine whereas in legumes there is adeficiency of mehionine. since these amino acids cannot be synthesized by human metabolism humans depend on being supplied with them in their food

 

 

in humans with an entirely vegetarian diet such amino acid deficiencies can lead to irreparable physical and mental damage especially in childeren. it can also be aserious problem in pig and poultry feed. a target of research in plant genetic engineering is to improve the amino acid composition of the storage proteins of harvest products

 

scientists have long been interested in plant proteines by 1745 the italian ()already had isolated proteins from wheat. in 1924, at the connecticut agricultural experimental station, t. b. osborne classified plant proteins according to their solubility properties.he fractionated plant proteins into albumins (soluble in pure water ), globulins (soluble in diluted salt solutions), glutelins (soluble in diluted solutions of alkali and acids), and prolamins (soluble in aqueous ethanol).

 

when the structures of these proteins were determined later, it turned out that glutelins and prolamins were structurally closely related. therefore, in more recent literrature, glutelins are regarded as members of the group of prolamins. table 14.1shows some examples of various plant storage proteins.

 

 

14.1 globulins are the most abundant storage proteins

 

storage globulins occur in varying amounts in practically all plants. the most important globulins belong to the legumin and groups. both of these globulins are encoded by amultigene family.these multigene families descend from a common ancestor. legumin is the main storage protein of leguminous seeds. in broad bean, for instance, 75% of the total storage protein consists of legumin. legumin is a hexamer with a molecular mass of 300to 400 k da. the monomers contain two diffrent peptide chains (      ) which are linked by a disulfide bridge. the large alfa-chain usually has a molecular mass of about 35 to 40 k da, and the small beta-chain has a molecular mass of about 20 k da. hexamers can be composed of different (   )monomers. some contain methionine, whereas other do not. in the hexamer, the protein molecules are arranged in avery regular package and can be deposited in this form in the protein bodies. protein molecules, in which some of the protein chains are not properly folded, do not fit into this package and are degraded by peptidases. although it is relatively easy nowadays to exchang amino acids in a protein by genetic engineering, this has turned out to be difficult in storage proteins. as both the folding and the three-dimensional structure of the molecule may be altered by such exchange. recent progress in obtaining crystals enabled the analysis of the three-dimensional protein structure of the precursor trimers as well as of the mature storage proteins. these studies revealed that the stability of the storage proteins toward the proteases in the storage vacuoles is due to the fact that possible cleavage sites are hidden within the protein structure and in this way are protected against proteolysis.

 

vicilin shows similarities in its amino acid sequence to legumine, but occurs mostly as a trimer, of which the monomers consist of only one peptidechain. due to the lack of cystenine, the vicillin monomers are unable to form s-s bridges. in contrast legumins, viclins are often glycosylated: they contain carbohydrate residues,such as mannose, glucose, and n-acetylglucosamine.

 

14.2 prolamins are formed as storage proteins in grasses.

 

prolamins are contained only in grasses, such as cereals. they are present as a polymorphic mixture many different subunits of 30to 90 kda each. some of these subunits contain cysteine residues and are linked by s-sbridges. also in glutenin, which occurs in the grains of wheat and rye, monomers are linked by s-sbridges. the glutenin molecules differ in size. the suitability of flour for bread-making depends on the content of high molecular glutenins, and therefore flour from barley, oat, ormaize lacking glutenin, is not suitable for baking bread. since the glutenin content is a critical factor in determining the quality of bread grain, investigations are progress to improve the glutenin content of bread grain by genetic engineering.

 

14.3  2s-proteins are present in seeds of dicot plants.

 

2s-proteins are also widely distributed storage proteins. they represent a heterogeneous group of proteins, of which the sole definition is their sedimentation coefficient of about 2 svedberg(s). investigations of their structure have revealed that most 25-proteins have an interrelated structure and are possibly derived, along with the prolamins, from a common ancestor protein. napin, the predominant storage protein in rapeseed, is an example of a 25-protein is of substantial economic importanc since, after the oil has been extracted, the remainder of the rapeseed is used as fodder, napin and other related 25-proteins consist of two relatively small polypeptide chains of 9 k da and12 k da,which are linked by s-s bridges. so far, little is know about the packing of the prolamins and 25-proteins in the protein bodies.

 

14.4  special proteins protect seeds from being eaten by animals.

 

the protein bodies of some seeds contain other proteins, which, although also acting as storage proteins, protect the seeds from being eaten. to give some examples: the storage protein vieillin has a defense function by binding to the chitin matrix of fungi and insects. in some insects, it interferes with the development of the larvae. the seeds of some legumes contain leetins, which bind to sugar residues, irrespective of whether these are free sugarsor constituents of glycolipids or glycoproteins. when these seeds are consumed by animals, the lectins bind to glycoproteins in the intestine and thus interfere with the absorption of food. the seeds of some legumes and other plans also contain proteinase inhibitors, which block the digestion of proteins by inhibiting proteinases in the animal digestive tract. because of their content of lectins and proteinase inhibitors, many beans and other plant products are suitable for human consumption only after denaturing by cooking. this is one reason why humans have learned to cook. castor beans contain the extremely toxic protein ricin. a few mg of it can kill a human. beans also contain amylase inhibitors, which specifically inhibit the hydrolysis of starch by amylases in the digestive tract of certain insects.

 

using genetic engineering, alpha-amylase inhibitors from beans successfully expressed in the seeds of pea. whereas the larvae of the pea beetle normally cause large losses during storage of peas, the peas from the genetically engineered plants were protected against losses.

 

14.5  synthesis of the storage proyeins occurs at the rough endoplasmic reticulum

 

seed storage proteins are formed by ribosomes at the rough endoplasmic reticulum (er) (fig.14.1). the newly synthesized proteins occur in the lumen of the er, and the storage proteins are finally deposited in the protein bodies. in the case of 2s-proteins and prolamins, the protein bodies are formed by budding from the er membrane. the globulins are mostly transferred from the er by vesicle transfer via the golgi apparatus (section 1.6). first to the vacuole, from which protein bodies are formed by fragmentation. there also exists a pathway by which certain proteins (e.g.,globulins in wheat endosperm ) are transported directly by vesicle transfer from the er membrane to the vacuole without passing the golgi apparatus.

 

figure 14.2 shows the formatiom of legumin in detail. the protein formed by the ribosome contains at the n - terminus of the polypeptide chain a hydrophobic section called a signal sequence. after the synthesis of this signal sequence, translation comes to a halt, and the signal sequence forms a complex with three other components:

 

1- a signal recognition particle,

 

2-a binding protein located on the er membrane, and

 

3- a pore protein present in the er membrane.

 

the formation of this complex results in opening a pore in the er membrane: translation comtinues and the newly formed protein chain (e.g. pre pro legumin ) reaches the lumen of the er and anchors the ribosome on the er membrane for the duration of protein synthesis. immediately after the peptide chain enters the lumen, the signal sequence is removed by a signal peptidase located on the inside of the er membrane. the remaining polypeptide, termed a pro - legumin,contains the future alpha - and beta - chains of the legumin. an s-s linkage within the pro - legumin is formed in the er lumen. three pro - legumin molecules form a trimer, facilitated by chaperones.during this association, a quality control occurs: trimers without the correct conformation are degraded. the trimers are transferred via the golgi apparatus to the vacuoles, where the alpha- and bete - chains are separated by a peptidase. the subunits of the legumins assemble to hexamers and are deposited in this form. the protein bodies the final storage site of the legumins are derived from fragmentation of the vacuole. the carbohydrate chains of glycosylated vicilins (e.g of the phaesonlins from the bean phaseolus vulgaris ) are processed in the golgi apparatus.

 

the pre-pro-forms of newly synthesized 2s- proteins and prolamins which occur in the lumen of the er also contain a signal sequence. completion and aggregation of these proteins takes place in the lumen of the er from which the protein bodies are formed by budding.

 

14.6 proteinases mobilize the amino acids deposited in storage proteins

 

our knowledge about the mobilization of the amino acids from the storage proteins derives primarily from investigations of processes during seed germination. in most cases germination is induced by the uptake of water causing the protein bodies to form a vacuole. the hydrolysis of the storage proteins is catalyzed by proteinases which are in part deposited as inactive pro - forms together with the storage proteins in the protein bodies. other proteinases are synthesized anew and transferred via the lumen of the er and the golgi apparatus to the vacuoles (fig.14.2). these enzymes are synthesized initially as inactive pro - forms. activation of these pro - proteinases proceeds by limited proteolysis, in which a section of the sequence is removed by a specific peptidase. the remainder of the polypeptide represents the active proteinase.

 

the degradation of the storage proteins is also initiated by limited proteolysis. a specific proyeinase first removes small section of the protein sequence resulting in a change in the conformation of the storage protein. in cereal grains s-s bridges of storage proteins are cleaved by reduced thioredoxin (section 6.6) the unfolded is then susceptible to hydrolysis by various proteinases : for example, exopeptidases, which split off amino acids one after the other from the end protein molecule and endopeptidases which cleave within the molecule. in this way storage proteins are completely degraded in the vacuole and the liberated amino acids are provided as building material to the germinating plant.

 

 

further reading

 

 

 

15

 

glycerolipids are membrane constituents and function as carbon stores

 

glycerolipids are fatty acid esters of glycerol (fig. 15.1). triacylglycerols ( also called triglycerides ) consist of a glycerol molecule that is esterified with three fattyacids. in contrast to animals in plants triacylglycerols do not serve as an energy store but mainly as a carbon store in seeds and they are used as vegetable oils. in polar glycerolipids the glycerol is esterified with only two fatty acid and ahydrophilic group is linked to the thired -- oh group. these polar lipids are the main constituent of membranes.

 

 

14.1 there are three ways of deppsiting storageproteins in proteinbodies. A. in the formation of prolamins in cereal grains the prolamin aggregates in the lumen of the ER and the protein bodies are formed by budding off from the ER membrane. B. the proteins appearing in the lumen of the ER are transferred via the Golgi apparatus to the vacuole. the protein bodies are formed by fragmentation of the vacole. this is probably the most common pathway. C.the protein appearing in the lumen of the er are directly transferred to the vacuole circumventing the golgi apparatus.

 

 

figur14.2  legumin synthesis. the pre - form of the legumin ( pre pro legumin )formed by the ribosome is processed first in the lumen of the er and then further in the vacuole to give the end product.

 

 

figur 15.1 triacylglycerols containing three fatty acids are of a nonpolar nature. in contrast polar lipids are amphiphilic substances since besides the hydrophobic tail consisting of two fatty acids they contain a hydrophilic head. 

 

 

 

درحالی که محصولات co2جذب شده درگیاهان به صورت پلی ساکاریدoligoتشکیل شده است بطوریکه درفصل 9بحث نمودیم اسیدآمینه هامحصولات جذبی نیترات راکه ذخیره شده اند بطوریکه این نوع پروتین ذخیره ای مخصوص پروتین هاست اغلب فعالیت enzymaticدرسلول مدت ها پروتین ساختاری توسط یک غشاجداقرارداده شده اندوendomembranceازشبکه آندوپلاسمی ودستگاه گلژی یاواکوئل ها مشتق شده اندپروتینهای ذخیره ای درسیب زمینی هم درواکوئل ذخیره شده اندوناشی بشودوریشه های آنهادربذرها ذخیره شده اندوtubersandهم درکامبیوم تنهادرطی زمستان که شکل گیری تندندارنددرجوانه های تخم داروتنه درختان وجوانه هاامکان بدهند درغلات پروتینهای ذخیره ای،دراندوسپرم واقع شده اندوبذوردرلپه هاکه بیشترازنیام بذرمیدهد درحالی که غلات مقدارپروتینش به 10%تا15%ازوزن خشک ودرمقداری بقولات آن به بالای 40-50ودرحدود85%ازاین پروتین هستند

 

پروتین های ذخیره ای اساس تغذیه انسان است:به هرحال درپروتینهای ذخیره ای گیاهان محتوی اسیدآمینه های ضروری خاص برای تغذیه انسانها هستندکه درحیوانات کمتراست درغلات برای مثال پروتین ذخیره ای تریپتوفان میباشدبنابراین درانسانهایی که کاملاگیاه خوارهستندکمبوداسیدآمینه که موجب خسارت ذهنی وفیزیکی به خصوص دربچه هامنجرشودکمتردارنداین مسئله درخوک وخوراک طیورهم میتواندباشددرمهندسان ژنتیک گیاهی دریک پژوهش به منظوربهترشدن نسبت اسیدآمینه وپروتینهای ذخیرهای درمحصولات خرمن توسط دانشمندان علاقه منددرپروتین گیاهی بوسیله دانشمندان ایتالیایی درسال1745صورت گرفتکه قبلاپروتین راازگندم جداکرده بودند

 

در1924درایستگاه تجربیb.t  زمانیکه که ساختمان این پروتین هاتعیین شدمشخص شدگلوتلینهاوپرولامینهاازنظرساختاری نزدیک به هم هستندولی نه مثل هم که تصورگذشته رامبنی برپرولامین هاازهمان گلوتلینهاهستندبرهم زد.دراین زمان تعدادی نمونه برای پروتینهای  ذخیره ای گیاهی درطبیعت پیدانمودند.

 

 

14.1گلوبولینهافراوانترین نوع پروتین ذخیره ای:

 

درعمل درتمام گیاهان مقدارهای متفاوتی وجوددارد.مهمترین گلوبولینهابه گروه لگوم هاتعلق دارندکه این گلوبولینهابصورت رمزی شده توسط خانواده آمولتی ژن هاکه سبب تولیدتیره های مشترک ازیک پایه میباشد.لگومین فرم پروتین های ذخیره ای بذرهای بن شنی میباشد.برای موردباقالادرصداین پروتین به 75%متشکل ازپروتین ذخیره ای لگومین میباشد.لگومین یک هگزامرباجرم مولکولی بین300-400 kda میباشدمونومرهاشامل دوزنجیره پپتیدی که توسطیک رشته پلی (α-β)ی دی سولفیدبه هم وصل شده اندکه قسمت آلفابزرگ وجرم مولکولی آن درحدود35-40kdaوبتاکوچک باجرم مولکولی درحدود20kdaداردهگزامرهاازبه هم پیوستن گروهای (α-β)مونومرهابه هم ساخته می شونددرهگزامرهامولکولهای پروتین طوری چیده شدندکهaveryبسته عادیتدارک دیده شدندکه میتواننددراین فرم به پروتین ساختاری تبدیل شوند.مولکولهای پروتین که درزنجیره های پروتین هستندتاشده به طورصحیح به سوی این بسته به طورمتناسب حرکت مینمایدوتوسطپپتیدازها تنزل داده میشوند.اگرچه امروزه تغییرمحل اسیدآمینه هادریک پروتین نسبتابوسیله مهندسی ژنتیک آسان به نظرمیرسدامااین فرایندی بسیارپیچیده وسه بعدی میباشد.پیشرفت های اخیردربدست آوردن بلورها وآنالیزساختارآنهاتولیدپروتین های سه بعدی پیش ماده را بخوبی ازپروتین های ساختاری بالغ امکان‌ساختند.این مطالعات آشکارکردپایداری پروتین های ساختاری‌وآنزیم های تجزیه کننده انها درواکوئلها هستندامااین پروتین های ذخیره ای بنابرحقیقت علیه تجزیه موادپروتینی محافظت شده هستند.

 

نمایش همانندسازی vicillinدردنباله اسیدآمینه اش درلگومین نشان میدهدکه مونومرهاعمدتامرتب ترندوناتوان دراستفاده ازپل پیوندیs-s .اغلب درلگومهاتضادنیزدرglycosylated vicillinsوجودداردآنهاباقیمانده ماده قندی مثل مانوز وگلوکزوn-استیل گلوکوزامین دربردارند

 

 

 

 

14.2 پرولامینهافرم ذخیره ای پروتین درعلفها(grasses)هستند:

 

پرولامینهاتنهادرگندمیان مرتعی مثل غلات هستند.آنهابه عنوان آمیخته چندشکلی گونه های متفاوت زیادی داراهستندبرخی ازاین هاتوسطsubunits  s-sbridgeبههم متصل شدند.درگلوتنین هم که درغلاتی مثل گندم وچاودارمونومرهاتوسط پلs-s  به هم متصل شده اند.مولکول گلوتنین دراندازه متفاوت است مناسب بودن اردنانوایی به مقدارومحتواوکیفیت گلوتنین آن وابسته است وآردغلاتی مانندجویولاف وبرنج بدلیل عدم داشتن کافی آن مناسب برای پخت نان نیستند.اززمانیکه گلوتن یک ضریب حساس درتعیین کیفیت غله نان محسوب شده تحقیق های زیادی برای بهبودکیفیت گلوتنین محتوی درغله نان بوسیله مهندسی ژنتیک شده

 

 

14.3  پروتینهاs- دربذرهای گیاهان دولپه ای حضوردارند:

 

s-پروتینهاهم کاملاازپروتینهای ساختاری هستندآنهایک گروه نامتجانس پروتینهارانشان میدهندکه تعریف منحصربفرددارندکه ضریب رسوب گذاریشان درحدود2است.تحقیق هاازساختارشان آشکارکرده است که بیشتر25-پروتین ازیک ساختاربه هم مرطبت ساخته شده واحتمالابه همراهپرولامینهاازیک پروتین مادرمشتق شده اند.napinشکل یک پروتین ساختاری برجسته درشلغم روغنی است که مثالی ازیک25-پروتین هاست که بعدازاینکه روغن ازآن استخراج شده باقیمانده آن بعنوان علوفه به کاربرده‌شده است.اماتوجه داشته باشیم

 

 

14.4   پروتینهای مخصوص بذرازخورده شدن آنهابوسیله حیوانات حفاظت میکند:

 

پروتینهای ساختاری تعدادی ازبذرهاوپروتین های‌دیگراگرچه هم موقت باشندبذرراازخورده شدن محافظت میکنند.برای مثال:

 

1.          پروتین ساختاری ویلین یک کارکرددفاعی داردبوسیله بستن به بسترکشت باکیتین قارچ هاوحشره ها 

 

2.          درتعدادی حشره آن باتوسعه لاروپشه مداخله میکند 

 

3.          بذرتعدادی ازبقولات که به باقیمانده های شکربدون توجه به سفت شدن آزادوموادمتشکله گلیکولیپیدهایاگلیکوپروتین هاهست 

 

4.          این بذرهاتوسط حیوانات مصرف شده‌ولکتین آنهابه گلیکوپروتین درروده تبدیل شده بدین گونه‌باجذب غذامداخله میکننددرواقع بذرتعدادی ازبقولات وانواع دیگرهم پروتینهایی که مانع ازگوارش‌دردستگاه حیوانات‌دارند. 

 

5.          لوبیاهابه خاطرمانع شونده های که درمحتوای لکتینشان وپروتین خوددارندتنهابعدازتجزیه وتخریب‌آنهاتوسط حرارت دهی برای مصرف انسان مناسب میشوند 

 

6.          امااینکه انسانها چطوربه پختن آن روی آوردندبه دلیل داشتن کرچک فوق العاده پروتینی سمی ریسین درآن میباشدکه چندمیلی گرم آن میتواندیک انسان رابکشد. 

 

7.          لوبیاها هم مانع شونده های‌آمیلازدارندکه مخصوص آبکافت نشاسته بوسیله آمیلازهادردستگاه گوارش‌حشره های خاص جلوگیری میکند.مهندسان ژنتیک‌ازاین مانع شوندهای‌(alpha-amylase) استفاده نموده ودربذرهای نخودفرنگی‌ازآن استفاده نموده 

 

لاروپشه وسوسک درانبارکردن نخودفرنگی مشکل سازبودندکه باکمک مهندسی ژنتیک این مشکل حل شده است وارقام مقاوم علیه خسارت تولیدشده است.

 

 

14.5  سنتزپروتینهای ذخیره ای درشبکه آندوپلاسمی دانه هابه فرم پروتین ذخیره ای توسط ریبوزمهادرشبکه آندوپلاسمی زبر:

 

بتازگی باسنتزوترکیب نوعی پروتین باپروتینهای ذخیره ای درروزنه وپروتینهای ساختاری ودرموردپرولامینها و2s-پروتینها پروتینهای ساختاری هستندبه فرمbudding from the membranceگلوبولینهاعمدتاازERتوسطحفره دستگاه گلژی (قسمت1.6)انتقال داده شده به واکوئل کهابتدابدنه پروتین توسط تجزیه تشکیل شده است .یک راه هم بوسیله پروتینهای خاص (مثال گلوبولینهادرآندوسپرم‌گندم)که مستقیما توسط انتقال از حفره یERغشابه واکوئل بدون گذرازدستگاه گلژی حمل شده است.

 

درواقع عکس عمل فرمیشن درلگوماهابصورت جزئی نشان میدهد.پروتین بافرم ریبوزمی تشکیل ترمینالی اززنجیره پلی پپتیدبایک قسمت بایک برش آبگریزکه یک دنباله برجسته میسازد.بعدازسنتزاین دنباله بابرگشت به یک توقف میرسدودنباله برجسته یک اجتماع باسه مولفه ی دیگرتشکیل میدهد.

 

 

 

 

شکل گیری این نتایج پیچیده دردهانه یک منفذغشادرER:

 

o           باشکل برگشتی پروتین بتازگی تاسیس کرد 

 

o           باقیمانده پلی پپتیدهاشاملtermedبشکل موافق درلگوم ها 

 

o           زنجیره های بتا درلگوم‌هاکه یکs-sلینکاژدرداخل ERتشکیل شده است. 

 

o           همچنین سه مولکول ویراشگرتشکیل شده که این کاراتسهیل میکند 

 

o           دراینجایک انجمن کنترل کیفیت تاسیس شدکه توجه آنهابه کیفیت موادبوده که شاهداین هستندکه ازطریق دستگاه گلژی به واکوئلهاجاییکه آلفا-بتاانتقال داده شدهاندزنجیرهاتوسط یک پپتیدازجداشده اند. 

 

o           SUUNITSهادرلگومهابه شکل هگزامرتجمع یافته ودراین فرم باقی میمانند. 

 

پروتین های ذخیره ای درلگوم هاازتجزیه واکوئل ومشتقات آن حاصل شده اند.زنجیره های موادقندی ویسیلین گلیکوسیلات‌(مثلادرلوبیا)دردستگاه گلژی پیشرفته وپیچیده هستندکه به تازگی 2S-PROTEINوپرولامینهاراتوانستندترکیب کنندکه درروزنهERهم یک دنباله برجسته داشته داشته باشدتکامل دراین پروتینهادرروزنه ERرخ میدهدکه پروتین ساختاری‌توسط جوانه زنی تشکیل میشود.

 

.

 

14.6  رسوب آمینواسیدهاباعت تجمع پروتین ها وتولیدپروتئن ساختاری:

 

دانش ماراجع به تجهیزاسیدآمینه هاازپروتین های‌ذخیره ای دردرجه اول ازتحقیق برروی جوانه های تخمهانشات میگیرد.جوانه زدن دراغلب مواردتوسط جذب آب،موجب شده پروتین های ساختاری ترغیب شده‌که یک واکوئل تشکیل بدهندآبکافت پروتینهای ذخیره ای‌وکاتالیزرهابوسیله پروتیناز هااست بصورتیکه غیرفعال میمانندووبایکدیگرباپروتین های ذخیره ای‌،پروتین ساختاری تشکیل میدهند.وپروتینازدوباره‌ازطریق روزنهERودستگاه گلژی به واکوئل منتقل شده‌تادوباره ترکیب شوند(قسمت14.2)درآغازاین آنزیم هاکمپلکس‌نافعال تشکیل میدهندسپس فعال سازی پروتئینازبوسیله تجزیه موادپروتینی به شکل محدودوکندپیش میرودتایک برش ازدنباله توسط یک قسمت خاص پپتیدازبرداشته شود.باقیمانده پلی پپتیدفعال راپروتئینازنشان میدهد.سیرقهقرایی پروتینهای‌ ذخیره ای‌هم توسطتجزیه موادپروتینی‌محدودشروع می شود.ابتدابرش کوچکی ازنتیجه دنباله پروتین درقالب پروتین ذخیره ای‌برداشته ودرغلات پروتینهای ذخیره ایS-Sپلی میزنندشکاف برداشته وکاهش یافته‌بازشده ودرلحظه حساس خودوآبکافت بوسیله پروتینازمیشودبرای مثال:اگزوپپتیدازهاکه ازاسیدهای آمینه غیرفعال استبعدازآخرین پروتین آمده واندوپپتیدهارادرداخل مولکول ایجادمیکندازمولکولهای دیکردراین فرآینداینست که پروتینهای ذخیره ای درواکوئل کاملاتنزل داده شده‌واسیآمینه های آزاردشده‌بعنوان موادساختمانی درگیاه‌درحال رشدبکارمیرود.

 

 

 

شکل14.2)سنتزلگوم ها:پیش فرم درلگومها بافرم ریبوزمی تشکیل اولین لومن ازERرادرواکوئل دراخرتولیدمیدهد

 

15 . گلیسیرولیپیدهاموادمتشکله غشاوعملکردذخیره کربن:

 

گلیسیرولیپیدهااسترهای اسیدهای‌چرب گلیسیرین هستند.تری گلیسیریدشامل یک مولکول گلیسیرن با سه اسید چرب‌است‌برخلاف حیوانات که یک منبع انرژی استدرگیاهان تری گلیسیریدبیشتربه عنوان ذخیره کردن دربذرهاعمل میکندکه دارای روغن نباتی میشوندکه اینگونه بهتراست گلیسیرولیپیدقطبی شامل گلیسیرین ودواسیدچرب میباشدکه این چربی بیشتردرعبورموادازغشاعمل میکنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organic farming for sustainable agriculture

 

 Organic c and n: Standard treatment methods remove most of the organic matter from sewage. Consequently the typical COD BOD or TOC levels found effluents are much lower than in the original sewage and the quantities organic c added to soils through effluent irrigation are also relatively low for instance the amount of organic c applied through an annual additive of 1000mm of typical sewage effluent containing a total organic c level 50mg/l is only 500kg/ha. Since the amount of n in sewage effluents is high the c/n ratio for organic components is low (typical values are 5)and release of mine n from organic substances is favoured. The organic c/total N ratio is must lower than the organic C/organic N ratio. Application of sewage effluents having a high BOD value reduces the oxygen level in the soil and consist quently denitrification may be enhanced. Soil organic matter affects soil structure and its stability and is a sours fo nutrient elements essential for plan growth. The C cycle in soil cood sists of manifold reaction in which numerous microorganisms take plant (Alexander 1977).many reviews deal with C transformation in the soil plant system some of which are specific to soils treated with organic was (e.g.Gilmor et al.1977;Stevens The great concern for possible health hazards resulting from the present of trace organics in the relevant publications cussing various aspects of sewage effluent reuse .chang and page(1989) concluded that the risks from trace organics associated with the use in sewage effluent for irrigation are not greater than those presented by other sources of water. This is due to the redaction in the number of substance presents in the effluent and in their concentration following treatmer Moreover various soil reactions attenuation procenuation processes similar to thos occurring in pesticide – treated soils further reduce the level of trace organics adde through sewage effluents are usually smaller than those applied by means of standard pesticide treatment. Biodegradation is responsible for reduction in the level of trace organics in the soil The type of microorganism soil properties and the chemical properties of the organic substances involved determine the rate of decomposition . At low substrate concentrations degradation of organic substances follows a first-order reaction. The presence of available organic C derived from other sources enhances the decomposition of trace organics in the soil while adsorption reduces it rate . Suspended solids in secondary effluents are mainly of biological origin Their concentration and composition depend on the level of treatment and particularly on the degree of separation of sludge from the treated sewage in the final sedimentation process .Turbidity in excess of 20-30 mg/l (a common value for biological treatments ) may be found in over/or under-loaded system suspended particles in secondary effluent feaving thetreatment plant contain various microorganisms such as bacteria protozoa rotatoria and phytoflagellata ranging in size from colloidal to several hundred microns in size. Organic and mineralized flocs of 1mm or even large in size (usually of porous structure) as well as clay particles and other inorganic colloidal matter are also present. Irrigation with waste water Nutrients in municipal waste water and treated effluents are of particular advantage over conventional irrigation water sources and supplemental fertilizers are something not necessary. however additional environ mental and health must be taken into account when treate waste is the source of irrigation water . Irrigation methods Different methods are used by farmers to irrigate crops they range from watering individual plants from a can of water to highly automated irrigation through centrally controlled system. However from the point of wetting the soil these methods can be grouped under five headings namely.

 

ترجمه متن پست بعدی

لیست کلیه لغات تخصصی و اصطلاحی در رشته کشاورزی با ترجمه به فارسی

 

اگر در یافتن کلمه مورد نظر خود مشکل دارید از قسمت جستجو در ستون سمت چپ استفاده کنید یا اگر کلمه مورد نظر شما نیست سریعا در قسمت نظرات برد اطلاعات وب بنویسید تا افزوده گردد.

  

نام  انگلیسی       english name              معنای فارسی                 معنای   دوم                       
Abscisic acid اسید ابسیزیک نوعی هورمن ABA
abiotic stress تنش غیرزنده  
acclimation سازگاری  
achene بذر برهنه  
adventitious bud غیرارثی  
after ripening بعد از جوانه زنی  
albumen بافت غذایی -آلبومن nutritive tissue
albuminous seed بذرالبومنی  
aleurone grains دانه آلرون  
allelochemical مسمومیت شیمیایی allelopathy دگرمسموم
alpha-amylase آلفا آمیلاز  
amylose آمیلوز  
annual گیاه ۱ساله  
annual drmancy cycling چرخه خواب گیاه  
apomixis تکثیربدون لقاح  
autochory خود لقاحی  
Auxin اکسین نوعی هورمن
awn آون گرم کن
axillary bud جوانه جانبی  
beta-amylase بتا آمیلاز  
biodiversity تنوع زیستی  
biotic stress تنش زنده  
blossom شکوفه غنچه
brassicaceae خردل mustard
family خانواده فامیلی
bud جوانه  
dormancy خواب  جوانه رکود دانه
callose کالوس  
capsule کپسول  
carpel برچه  
caruncle کارنکل  
castor bean کرچک  
cereal grain دانه غلات  
chalaza انتقال البومن  
clover شبدر  
coat dormancy خواب پوسته  
coleorhiza غلاف ریشه root sheath
combinational dormancy خواب ترکیبی  
conditional dormancy خواب شرطی  
cone مخروط  
cortex پوست  
Cytokinine سیتوکینین نوعی هورمن گیاهی
dehiscent fruit میوه شکوفا  
dessication خوشه  
dessication tolerance تحمل خوشه  
double fertilization باروری دوباره  
diaspore اسپورپراکنده شده  
dormancy رکود خواب
drupe میوه غندقه stone fruit
dry fruit میوه خشک  
elaiosome لایه پروتینی  
embryo جنین رویان
embryogenesis تکامل جنین  
embryonic axis محور جنین  
embrysac کیسه جنین  
endocarp درون بر  
endosperm آندوسپرم  
epiblast غیرنور دوست  
Ethylene اتیلن نوعی هورمن
etiolation بی رنگ شدن  
pseudocarp برونبر false fruit
fenugreek شنبلیله  
fertilization باروری  
fleshy fruit میوه گوشتی  
flower گل  
follicle فولیکول  
fruit میوه  
funiculus ساقه فولیکول ساقه تخم
cress رازیانه شاهی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

دیکشنری کشاورزی به فارسی چی میشه  به انگلیسی چی میشه  به چه معناست  کسی بلده کسی میدونه انگلیسیش چی میشه  به انگلیسی به فارسی فارسیش چی میشه به  چه معناست  English - Englisch A Abscisic acid (ABA) Abscisinsäure ABA aba1 aba1 ABA-defiziente Arabidopsis-Mutante abi3 abi3 ABA-insensitive Arabidopsis-Mutante ABRE (ABA-response element) ABRE ABA-Respons-Promotor-Element Abscission Abscission Abiotic stress Abiotischer Stress ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) ACC (1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure) Biosynthesevorstufe des Ethylen ACO (ACC oxidase) ACO ACC-Oxidase, Ethylen-Biosyntheseenzym ACS (ACC synthase) ACS ACC-Synthase, Ethylen-Biosyntheseenzym Acclimation (hardening) Akklimatisation (Abhärtung) Stressakklimatisation Achene Achäne Fruchttyp Adaptation Adaptation Stressadaptation Adventitious bud Adventivknospe After-ripening Nachreifung Albumen, nutritive tissue Albumen, Nährgewebe Nährgewebe = Endosperm oder Perisperm Albuminous seed Samen mit Nährgewebe Nährgewebe = Endosperm oder Perisperm Aleurone grains Aleuronkörner Aleurone layer Aleuronschicht Allelochemical Allelochemikalie Allelopathy Allelopathie Allochory Allochorie (Fremdausbreitung) alpha-Amylase alpha-Amylase Amylose Amylose alpha-1,4-Polyglucan (Stärke) Amylopectin Amylopektin alpha-1,4-Polyglucan mit alpha-1,6-Verzweigungen (Stärke) Annual Annuell, einjährig Annual dormancy cycling Jährlicher Dormanzzyklus Apomixis Apomixis Samenbildung ohne Befruchtung Aril Arillus, Samenmantel Arillate, arilloid Arilloid Autochory Autochorie (Selbstausbreitung) Auxin Auxin Awn Granne Axillary bud Achselknospe B beta-Amylase beta-Amylase Biodiversity Biodiversität Biotic stress Biotischer Stress Blossom Blume Brassicaceae, Cruciferae, mustard family Brassicaceae, Cruciferae, Kreuzblütler Brassinolide (BL) Brassinolid BL (wichtigstes aktives BR) Brassinosteroid (BR) Brassinosteroid BR bri1 bri1 bri1 = BR-insensitive Arabidopsis-Mutante Bud Knospe Bud dormancy Knospendormanz C Callose Callose, Kallose ein ß-1,3-Glucan Capsule Kapsel Fruchttyp Carpel Karpell (Fruchtblatt) Caruncle Caruncula (Samenschwiele) Caryopsis Karyopse, Caryopse Fruchtyp Poaceae Castor bean Rizinus Ricinus communis (Euphorbiaceae) Cereal grain Getreidekorn Chalaza Chalaza Chalazaosperm Chalazosperm Climacteric fruit ripening Klimakterische Fruchtreifung Beispiel: Tomate (Ethylen- und Respirationspeak) Clover Klee Coat dormancy Samenhüllen-Dormanz Coleoptile, plumule sheath Koleoptile, Coleoptile, Keimscheide Coleorhiza, radicle sheath, root sheath Koleorrhiza, Coleorhiza, Wurzelscheide Combinational dormancy Kombinatorische Dormanz PY+PD Conditional dormancy Konditionale (bedingte) Dormanz Cone Zapfen Cortex Cortex, Rinde Cotyledons Kotyledonen, Keimblätter Cruciferae, Brassicaceae Kreuzblütler, Brassicaceae ctr1 (constitutive triple response 1) ctr1 ctr1 = Ethylen-konstitutive Arabidopsis-Mutante cyp707a2 cyp707a2 cyp707a2 = ABA-überproduzierende Arabidopsis-Mutante Cytokinine Cytokinin D Dehiscent fruit Öffnungsfrucht, Streufrucht Dessication Austrocknung Dessication tolerance Austrocknungstoleranz Double fertilization Doppelte Befruchung Diaspore Diaspore Ausbreitungseinheit wie Samen, Früchte, Fruchtteile usw. Dormancy Dormanz Drupe, stone fruit Steinfrucht Dry fruit Trockenfrucht E Elaiosome Elaiosom, Ölkörper Embryo Embryo Embryo dormancy Embryo-Dormanz Embryogenesis Embryogenese Embryonic axis Embryoachse Embryosac Embryosack Endocarp Endokarp Endosperm Endosperm triploides Nährgewebe Endosperm dormancy Endosperm-Dormanz Endosperm rupture Endosperm-Ruptur Endosperm weakening Endosperm weakening "weich werden" des Endosperms Endospermic seed Endospermhaltige Samen Epiblast Epiblast Embryoanhängsel Poaceae Epicotyl Epicotyl Epigeal germination Epigäische Keimung Beispiele: Gartenbohne, Zwiebel ERE (ethylene-responsive element) ERE Ethylene-Respons-Promotor-Element EREBP (ERE binding protein) EREPB ERE-Bindeprotein (EREBP=ERF) ERF (ERE factor) ERF ERE-Faktor (ERF=EREBP) Ethylene Ethylen (Ethen) Etiolation Etiolement, Etiolierung, Vergeilung etr1 (ethylene-resistant1) etr1 etr1 = Ethylen-insensitive Arabidopsis-Mutante Exalbuminous seed Samen ohne Nährgewebe Exocarp, epicarp Exokarp F False fruit, pseudocarp Scheinfrucht Fenugreek Bockshornklee Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) Fertilization Befruchtung Fleshy fruit Saftfrucht Flower Blüte Follicle Follikel, Balgfrucht Fruit Frucht Funiculus Funiculus, Nabelstrang G GARE (ABA-response element) GARE GA-Respons-Promotor-Element Garden cress Gartenkresse Lepidium sativum (Brassicaceae) ga1 ga1 ga1 = GA-defiziente Arabidopsis-Mutante gai (GA-insensitive) gai gai = GA-insensitive Arabidopsis-Mutante Gemma Gemme, Brutknospe Germination Keimung gib-1 gib-1 gib-1 = GA-defiziente Tomaten-Mutante Gibberellin (GA) Gibberellin GA GA1 GA1 Gibberellin A1 GA3 GA3 Gibberellin A3 = Gibberellinsäure GA4 GA4 Gibberellin A4 Globeflower Trollblume Trollius europeaus (Ranunculaceae) ßGlu (ß-1,3-Glucanase) ßGlu ß-1,3-Glucanase H Hilum Hilum, Nabel Hydrochory, water dispersal Hydrochorie, Wasserverbreitung Hypocotyl Hypokotyl Hypogeal germination Hypogäische Keimung Beispiele: Erbse, Mais I IAA (indole-3-acetic acid) IAA Indol-3-essigsäure, Haupt-Auxin Imbibition Quellung Imbibitional leakage Quellungsleckage Substanzausstrom während der Quellung Indehiscent fruit Schliessfrucht Integument Integument J Jasmonic acid (JA) JA Jasmonsäure L Latent bud Ruhende Knospe LEA (late embryogenesis abundant) protein LEA-Protein Lettuce Salat Lactuca sativa (Asteraeceae) Lucerne (alfalfa) Luzerne (Alfalfa) Medicago sativa (Fabaceae) M Maternal tissue Mütterliches Gewebe Mesocarp Mesokarp Micropylar endosperm Mikropylares Endosperm Micropyle Mikropyle Morphological dormancy Morphologische Dormanz MD Morphophysiological dormancy Morphophysiologische Dormanz MPD Mouse-ear cress Acker-Schmalwand Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) Mucilage Schleim Muskmelon Netzmelone Cucumis melo reticulatus (Cucurbitaceae) Myrmecochory Myrmekochorie Ausbreitung Samen/Früchte durch Ameisen N Non-endospermic seed Endospermlose Samen Non-climacteric fruit ripening Nichtklimakterische Fruchtreifung Beispiel Erdbeere Nucellus Nucellus Megasporangium, von Integumenten umschlossener innerer Bereich der Samenanlage Nut Nuss Fruchttyp Nutlet, nucule Nüsschen Fruchttyp O Oleosome Oleosom Öltröpfchen im Cytoplasma Operculum, opercle Operculum (Fruchtdeckel) Orthodox seed Orthodoxe Samen Ovary Ovar, Fruchtknoten Ovule Samenanlage, Ovulum P Pappus Pappus Fruchtfortsatz Parthenocarpy Parthenokarpie Fruchtbildung ohne Samen Pea Erbse Pisum sativum (Fabaceae) Pelleting Pillieren Pepper Paprika Capsicum annuum (Solanaceae, subgroup Solanoideae) Perception Perzeption Pericarp Perikarp, Fruchtwand, Fruchtschale Perisperm Perisperm Petunia Petunie Petunia hybrida (Solanaceae, subgroup Cestroideae) Photodormancy Photodormanz Physical dormancy Physikalische Dormanz PY Physiological dormancy – deep, non-deep Physiologische Dormanz - tief, nicht tief PD Pistil Pistill, Stempel Placenta Placenta Plumule Plumula Pollination Bestäubing, Pollination Primary dormancy Primäre Dormanz Priming Primen Pulp Pulpa, Fruchtfleisch Puncture force Durchstosskraft Biomechanische Messmethode für das Endosperm weakening Q Quiescence Quieszenz keimbereite Samen R Radicle Radikula, Embryowurzel, Keimwurzel Rape Raps Brassica napus (Brassicaceae) Raphe Raphe äusserlich hervortretender Samenbereich über dem Leitbündel Recalcitrance Rekalzitranz "Nicht-Austrocknungstoleranz" Recalcitrant seed Rekalzitrante Samen nicht austrocknungstolerante Samen (z.B. Eicheln) S Sarcotesta Sarkotesta fleischige äussere Schicht der Samenschale Scarification Skarifizierung Durchlässigmachen der Samenhüllen z.B. durch einritzen Scutellum Scutellum, Keimschildchen Poaceae Secondary dormancy Sekundäre Dormanz Seed Samen, Same, Saatgut Seed aging Samenalterung Seed bank Samenbank Seed coat Samenschale Seed dispersal Samenverbreitung (inkl. Fruchtverbreitung) Seed dormancy Samendormanz Seed germination Samenkeimung Seed longevity Langlebigkeit des Saatguts Seed maturation Samenreifung Seed plant Samenpflanze Angiospermen und Gymnospermen Seed quality Saatgutqualität Seed storage Saatgutlagerung Seed viability Lebensfähigkeit des Saatguts Seedling Keimling, Sämling Seedling emergence Keimlingsauflauf Shoot apical meristem Sprossapikalmeristem Signalling Signalleitung Silicle Schötchen Silique Schote Solanaceae, nightshade family Nachtschattengewächse, Solanaceae Spicule, spikelet, locusta Ährchen Spike Ähre Stamen Stamen, Staubblatt Stele Stele Stigma Stigma, Narbe Strophiole Strophiolum, Strophiole Stratification Stratifizierung Kältestratifizierung = Kältebehandlung zur Dormanzbrechung Style Stylus, Griffel Sugar beet Zuckerrübe Beta vulgaris (Amaranthaceae) Summer annual Sommerannuelle Suspensor Suspensor, Embryoträger T Testa (seed coat) Testa (Samenschale) Testa dormancy Testa-Dormanz Testa rupture Testa-Ruptur Tobacco Tabak Nicotiana tabacum (Solanaceae, subgroup Cestroideae) Tomato Tomate Lycopersicon esculentum (Solanaceae, subgroup Solanoideae) Two-step germination Zweischritt-Keimung V Vernalization Vernalisierung Kältebehandlung zur Blühinduktion Vigor Triebkraft Seed vigor, seedling vigor Vivipary Viviparie W Wild type Wildtyp Winter annual

-