مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
202_ DNA و ژنوم
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ

DNA and Genome

Abstract

The size of a genome may change very rapidly if it fuses with another genome, or accumulates some DNA via a virus, or some other mechanism of horizontal transfer. Acquiring new DNA means acquiring new genes, but genomes do have size limits. Why? Every round of replication extracts a cost for the larger genome, and therefore genomes must balance the expense of replicating redundant DNA with the benefit of having genes that provide a selective advantage only under rare circumstances. Conversely, losing DNA and genes could be advantageous if the cell evolves to fill a new niche, such as inside another species. If genes are no longer advantageous, the DNA can be lost and the more efficient genome provides a selective advantage. From what we can tell so far, genome sizes tend to stay within a fairly narrow size range for a given group of species. For example, K- and O-islands are newly acquired DNA, but all gut bacteria tend to have genomes in the 4 to 5 Mb range. As they acquire new DNA, cells tend to return to a genome home-ostasis with an optimal size and gene count. You might think that 200 sequenced genomes is enough and that we don't need to sequence more, but there is power in numbers for comparative genomics. Consider the analogy of living in a cave all your life and coming out one day and seeing a bluebird and a blue jay. Based on this sampling, you might conclude that all birds are blue. Later in the day, you see a red cardinal and a yellow canary, which leads you to conclude diat all birds must be primary colors. Using a small sample size leads to inaccurate conclusions. Imagine your surprise when you see a hummingbird, an ostrich, and a penguin. Just as we learn more about birds by studying their diversity, we learn more about genomes when we have a larger sample size. However, resources are limited so we must choose wisely which genomes we sequence to maximize our ability to learn from them (see Section 2.1). DNA and Genome

 

چکیده ترجمه:

اندازه ژنوم ها، در صورتی که با ژنوم های دیگر ترکیب گردد، یا DNA هایی را از طریق یک ویروس یا مکانیسم های دیگر انتقال افقی گرداوری کند، ممکن است به سرعت تغییر کند. دسترسی به DNA جدید به معنی دسترسی به ژن جدید می باشد اما ژنوم ها دارای محدودیت اندازه می باشند. چرا؟ هر چرخه رونوشت، برای ژنوم های بزرگتر هزینه ای را در بر دارد و بنابراین ژنوم ها می بایست تعادلی را برای مقدار رونوشت DNA با داشتن ژن هایی که دارای مزایای گزینشی تحت شرایط خاص می باشند، ایجاد کنند. برعکس از دست دادن DNA و ژن ها می تواند مفید باشد اگر سلول های مربوطه شکاف های جدید ( همانند گونه های دگیر) را پر کنند. اگر ژن ها، دیگر مفید نباشند، DNA ها ار بین رفته و ژنوم های کارآمدتر مزایای گزینشی را خواهند داشت. از آنچه که تا به حال بیان کرده ایم  اندازه ژنوم ها برای گروهی از گونه ها در یک اندازه نسبتا محدودی قرار می گیرند. برای نمونه بخش های K وo بدن فرد، DNA جدیدی را کسب می کنند اما باکتری های مربوط به روده دارای ژنوم هایی در محدوده 4 و 5 MB می باشند. زمانی که آن ها DNA جدیدی را کسب می کنند، سلول ها به تعادل حیاتی ژتوم ، با اندازه بهینه شده و ژن ها شمارش شده بر می گردند.
شما ممکن است این موضوع را در ذهن داشته باشید که 200 توالی ژنوم کافی بوده و نیاز به توالی بیشتر نمی باشد اما در تعداد ژنوم های نسبی، قدرتی وجود دارد. تصور کنید که تمام عمر خود را در یک غار زندگی کرده اید و روزی که بیرون آمدید یک پرنده امربکای شمالی آبی رنگ و یک زاغ آبی رنگ را دیده اید، بر این اساس شما ممکن است تصور کنید که تمام پرندگان آبی رنگ هستند. در روزهای بعد شما یک سهره قرمز رنگ و یک قناری زردرنگی را می بینید و شما ممکن است به این نتیجه گیری برسید که تمام پرندگان از همان ابتدای وجودشان دارای رنگ های خاصی می باشند. استفاده از نمونه های کمتر ممکن است شما را منتهی به نتیجه گیری اشتباهی بکند. زمانی که شما مرغ مگس خوار، شترمرغ و پنگوئن را مشاهده می کنید این موارد باعث تعجب شما می شود. زمانی که ما در ارتباط با تنوع پرندگان مطالعات بیشتری را انجام می دهیم، چیزهای بیشتری نیز در ارتباط با آن ها یاد می گیریم. و زمانی که ما نمونه های بیشتری در دست داریم، چیزهای بیشتری نیز در ارتباط با ژنوم ها یاد می گیریم. به هر حال منابع محدود بوده و بنابراین می بایست به طور آگاهانه ای انتخاب کنیم که چه ژنومی را می خواهیم انتخاب کنیم تا بتوانیم توانایی های خود را در ارتباط با فرا گرفن آن ها افزایش دهیم.

 

نوع مقاله :فارسی با ترجمه

 مرتبط با : پروژه - بیوتکنولوژی - بیوشیمی گیاهی - ژنتیک

 عنوان مقاله  :  DNA و ژنوم

 مرجع مقاله :----

 سال انتشار: 2011

 تعداد صفحات :9 صفحه 

 

دانلود لاتین مقاله شماره 202

دانلود ترجمه مقاله  (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید

Mapping of QTLs affecting copper tolerance and the Cu, Fe, Mn and Zn 
contents in the shoots of wheat seedlings 
Abstract 
Quantitative trait loci (QTLs) for Cu-tolerance were determined in wheat grown in control and Cu-treated soil in greenhouse. In addition, loci having an influence on the shoot Cu-, Fe-, Mn- and Zn-contents under non-stressed and Cu-stressed environments were mapped. One major QTL for Cu-tolerance was found on chromosome 5DL, while slighter effects were determined on the chromosomes 1AL, 2DS, 4AL, 5BL and 7DS. QTLs affecting the shoot Mn- and Zn-contents were found on the chromosomes 3BL and 3AL, respectively. The centromeric region on the chromosome 3B plays a role in the regulation of the shoot Fe-contents in the stressed plants. Under Cu-stress QTL affecting shoot Cu-content was found on chromosome 1BL, while on the chromosome 5AL a QTL influencing the Cu-accumulation ability of wheat from Cu-polluted soil was determined.
نقشه برداری از QTL های تاثیر گذار بر تنش مس و مقادیر مس آهن منگنز و روی در ساقه 

چکیده
مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده  (QTL) برای تنش مس در گندم . مس را در خاک گلخانه جهت بررسی و تیمار بودن تعیین شد.   علاوه بر این، جایگاه تاثیرتجمع مس بر روی ساقه و، آهن، منگنز و روی، مقادیرشان در شرایط بدون تنش بود و فقط تنش بر روی مس تاکید شد. یکی از بزرگترین  جایگاههای صفت کمی در تحمل مس در کروموزوم 5DL  دیده شد در عین حال نیز اثرات ناچیزی هم بر روی کروموزوم 1AL، 2DS، 4AL، 5BL و 7DS تعیین شد. QTL های موثر بر ساقه از نظر منگنز روی کروموزوم 3BL و 3AL قرار گرفتند. منطقه سانترومری در کروموزوم 3B نقش مهمی در تنظیم محتوای آهن موجود در ساقه  در گیاهان دارد از نظر میزان تنش مس نیز دیده شد در کروموزوم 1BL نقشی پیدا شد، در حالی که کروموزوم  5AL نیز موثر بوده بهرحال دیده شده که در خاک های آلوده تجمع مس در گندم وجود دارد.

نوع مقاله : انگلیسی با ترجمه

مرتبط با : فیزیولوژی کشاورزی  و دروس مرتبط با اصلاح نباتات یا ببیوشیمی گیاهی و ..

عنوان مقاله  : نقشه برداری از QTL های تاثیر گذار بر تنش مس و مقادیر مس آهن منگنز و روی در ساقه 

مرجع مقاله : تالیف و گردآوری سیدمهدی  شمس

سال انتشار: 2007 - 1393

تعداد صفحات : 6 صفحه 

دانلود مقاله لاتین شماره 129

دانلود متن ترجمه  (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت برید

Effect of plant density and nitrogen fertilizer on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.)

The present research was carried out to evaluate response of sweet pepper (Capsicum annum L.) to plant density and nitrogen fertilizer under field conditions. Plant density at four levels (20 50 cm, 20 × 100 cm and 30 × 100 cm) and nitrogen treatments at four levels (0, 50, 100 and 150 kg N/ha) were applied. Plant height, lateral stem number, leaf chlorophyll content, yield, and vitamin C were assessed at immature and mature stages. The results showed that vegetative growth characteristics (plant height, lateral stem number and leaf dry matter) and reproductive factors (fruit volume, fruit weight and plant yield) decreased with increasing plant density, but total yield (kg/ha) increased with increasing plant density. The highest and lowest total yields were obtained by plant density 20×50 cm and 30×100 cm respectively. Nitrogen fertilizer was significantly affected on plant height, lateral stem number and leaf chlorophyll content. It was observed that fertilization with 50 kg N/ha resulted to the highest fruit volume and plant yield. There were significant differences between fruit volume and fruit weight by interaction between plant density and nitrogen treatments. × 50 cm, 30 ×

 

نوع مقاله : مقاله لاتین با ترجمه

مرتبط با : فیزیولوژی کشاورزی  و دروس مرتبط با اصلاح نباتات یا ببیوشیمی گیاهی و ....

عنوان مقاله  : اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر رشد ،عملکرد و کیفیت میو فلفل سبز

 

 مرجع مقاله :  ترجمه سیدمهدی شمس - بانک مقالات کشاورزی

سال انتشار:  2012

تعداد صفحات : 8 صفحه

 

دانلود مقاله شماره 126 

دانلود متن ترجمه مقاله شماره 126 (5000 تومان)

Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize 

 Early sowing of maize crop can contribute to increase maize yield but poor stand establishment at low temperature is the main hindrance in its productivity. Maize, being sensitive to low temperature at germination and early growth stage result into poor seedling establishment at low temperature during early spring planting. Seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide may improve seed performance at suboptimal temperature. Maize’s seeds were soaked in 20 and 40 mg L aerated solution of ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide for 24 hand were dried back to its original weight under shade. Primed and non-primed seeds were sown in pot containing sand under net house conditions. Seed priming improves, fastens and synchronize emergence. Different priming strategies increased shoot and root fresh weight and dry weight. Increase in growth characteristics were associated with increase in antioxidants like catalase and peroxidas activities. Thus, it suggests that seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide may improve the speed of germination of maize seed and benefit seedling growth at low temperature. It concluded from the present results that early emergence and seedling establishment improved by seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide by inducing the antioxidants defense system.

 

تاثیر پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک اسید و هیدروژن پراکسید در قدرت جوانه زنی و فعالیت های آنتی اکسیدانی در ذرت

کاشت زود هنگام ذرت میتواند به افزایش محصول کمک کند اما در این حالت پایداری ذرت نسبتا بدلیل دامای پایین کمتر است ذرت به درجه حرارت کم حساس می باشد مخصوصا در مراحل جوانه زنی و رشد اولیه در نتیجه در درجه حرارت های کم استقرار آن کمی با مشکل روبرو میشود در کاشت زود هنگام بهاره آن. پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن ممکن است بهبود عملکرد بذر را در دمای کمتر از حد مطلبوب بهبود بخشد. برای بهبود عملکرد بذر آنرا در مقدار 20 و40 میلی گرم اسید سالیسیلیک و آسکوربیک اسید و پراکسید هیدروژن به مدت 24 ساعت خیسانده و خشک شد بذور وزن کشی و سپس در گلدان هایی حاوی شن و ماسه تحت شرایط گلخانه کاشته شدند. پوشش بذر وضعیت بذر را بهبود می بخشد و باعث رشد هماهنگ بذور و افزایش وزن برگ های و ریشه و بطور کلی وزن خشک و تازه آن میشود که با افزایش آنتی اکسیدان هایی مانند کاتالاز و پراکیداز همراه است بنبابراین این نتیجه را از خود نشان دادند که پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک و پذاکسید هیدروژن میتواند در بهبود جوانه زنی آن نقش داشته باشد  دیده شده که در اوایل جوانه زنی و استقرار بذار و نهال آن افزود این سه ماده سیستم انتی اکسیدان با اثرالقایی همراه هستند.

 

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : زراعت علوفه ای - فیزیولوژی - بیوتکنولوژی - ژنتیک - اصلاح نباتات

عنوان مقاله  :    تاثیر پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک اسید و هیدروژن پراکسید در قدرت جوانه زنی و فعالیت های آنتی اکسیدانی در ذرت

      Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize

مرجع مقاله :  ترجمه : سیدمهدی شمس  Biotechnology  African Journal of 

سال انتشار: 1391-2012

تعداد صفحات : 6 صفحه

  

دانلود متن مقاله شماره 118

دانلود ترجمه مقاله شماره 118 ( 5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید

مقدمه

گندم از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده است و مهم ترین گیاه زراعتی بشمار می رود. زیرا زراعت آن در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی متفاوت صورت گرفته و غذای اصلی اغلب مردم جهان را تشکیل می دهد. در ایران نیز تولید و سطح زیر کشت این گیاه از اهمیت ویژه ای برخودار است. عواملی نظیر هزینه های پایین ، در آمد نسبتاً زیاد ، استفاده از کاه آن جهت تغذیه دام و ... باعث شده است که این محصول روز به روز بیشتر مورد توجه کشاورزان قرار گیرد . بنابراین توجه ویژه ای به تغذیه مناسب این گیاه جهت افزایش کمی و کیفی این محصول و در نتیجه افزایش در آمد کشاورزان می شود. از طرف دیگر برای جلوگیری از مصرف بیش از حد کود های شیمیایی به خصوص کودهای فسفاته و تاثیرات مخرب آنها ، توجه پژوهشگران به سوی استفاده از کودهای زیستی جلب شده است. کود زیستی فسفاته بارور – 2 نیز از جمله این محصولات است.

تغذیه گندم
نیتروژن ، فسفر و پتاسیم از عناصر پر مصرف برای گیاه گندم می باشند که بایستی برای رشد کافی در اختیار گیاه قرار گیرند . در زراعت های آبی ، کودهای فسفاته ، پتاسه و یک سوم تا یک دوم کودهای ازته قبل از کاشت به زمین داده می شود. بقیه کود ازته به عنوان سرک تا قبل از ساقه رفتن گندم، به مزرعه داده می شود. در زراعت دیم در برخی نقاط نیمی از کود ازته را قبل از کاشت می دهند، برخی تمام آن را بعد از سبز شدن به عنوان سرک می دهند.
عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه گندم
پس از نیتروژن ، عنصر فسفر یکی از عناصر پر مصرف برای گیاه به شمار می رود. این عنصر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی ، سازوکارهای انتقال انرژی و انتقال پیام ها دخالت می نماید. این عنصر از اجزای مهم تشکیل دهنده RNA ،DNA ، فسفوپروتئین ها، فسفولیپیدها ، کوآنزیم های DNA و PNAD و مولکول های حامل انرژی ADP ( آدنوزین دی فسفات ) و ATP ( آدنوزین تری فسفات ) به شمار می رود.
با وجودی که فسفر خاک های مختلف از 400 تا 1000 میلی گرم در کیلوگرم (ppm) گزارش شده است ( Rodriguez , 1999 ) ، ولی گیاهان می توانند این عنصر را فقط به صورت آنیون های یک ظرفیتی H_2 〖PO4〗^(-1) یا دو ظرفیتی 〖HPO4〗^(-2) جذب نمایند که در اغلب موارد مقدار آنها در خاک بسیار پایین است. از نظر زراعی ، فسفر نقشی اساسی در توسعه ریشه ، رشد رویشی ، گلدهی ، میوه دهی ،رسیدن محصول و افزایش کیفیت گیاه دارد.
جذب فسفر همچنین اثر متقابل بر جذب و انتقال عناصر کم مصرف همچون روی و آهن دارد.فسفر دارای اثرات مثبتی بر رشد ریشه ها ، پنجه زنی ، مقاومت گیاه به سرمای زمستان ، خوابیدگی و زودرسی می باشد. فسفر همچنین باعث افزایش جذب نیتروژن و بالا رفتن مقاومت گندم نسبت به بیماری های شده و کنترل کننده تاثیر منفی نیتروژن اضافی است. مقادیر بیش از حد فسفر باعث افزایش هیدروکربن ها ( نشاسته ) و کاهش میزان پروتئین در دانه می گردد. مصرف صحیح و به اندازه کودهای فسفره در خاک و در نتیجه تامین میزان مورد نیاز گیاه ، کاهش حساسیت غلات به درجه حرارت و محافظت از آن در برابر اثرات نامطلوب حرارت های پایین تر یا بالاتر از حد مناسب برای رشد و نمو را در پی دارد.

علایم کمبود فسفر در گیاه گندم
تیره شدن رنگ اندام های هوایی، کاهش سرعت رشد، کلروز تدریجی برگ ها که از قسمت نوک برگ شروع گشته و منتشر می گردد، از علایم کمبود فسفر در گندم به شمار می رود. در کمبود شدید فسفر ، برگ ها ساقه ها و به خصوص اطراف رگبرگ ها ارغوانی شده و سرانجام به رنگ بنفش در می آید . در این حالت اندازه سنبله ها کوچکتر از حد معمول خواهد شد.
تثبیت فسفر در خاک
فسفر به صورت ترکیبات آلی و معدنی در خاک وجود دارد. قسمت آلی از بقایای گیاهی ، جانوری و میکروبی تشکیل می گردد که شامل فسفولیپیدها ، اسید نوکلئیک و ترکیباتی مانند اسید فیتیک می باشد ومقدار آن به شدت وابسته به تجزیه میکروبی و معدنی شدن مواد آلی است. قسمت معدنی بیشتر شامل ترکیبات کلسیم ، آهن و آلومینیم می باشند که به اشکال مختلفی در طبیعت وجود دارند.
یون فسفات بسته به درجه قلیایی بودن خاک به اشکال مختلف در خاک یافت می شود که برخی از این اشکال به ترتیب کاهش حلالیت عبارتند از : ترکیبات مونو ، دی و تری کلسیم فسفات و انواع آپاتیت . گاهی فسفر در اشکال سیلیکات های آهن و آلومینیم ( مثل کائولینایت ) نیز یافت می شود. در خاک های نواحی نیمه خشک ، کربنات کلسیم به مقدار فراوان یافت می شود. در این خاک ها ، فسفات جذب سطوح کربنات کلسیم می گردد.
در خاک های اسیدی مقادیر بالایی از آهن ، آلومینیوم و منگنز به شکل محلول وجود دارند که با یون فسفات ترکیب شده و آن را به شکل غیر محلول در می آورند. لازم به ذکر است که اکسید هیدروژن غیر محلول آهن، آلومینیوم و منگنز نیز با آنیون یک ظرفیتی ترکیب شده وتبدیل به شکل غیر محلول می گردد. یکی از عوامل مهم که بر تثبیت فسفر تاثیر می گذارد، بافت خاک است. به طور مثال ، تثبیت فسفر در خاک های رسی نسبت به خاک های شنی بیشتر است. اندازه ذرات کودهای شیمیایی نیز در تثبیت فسفر تاثیر دارد، به عبارت دیگر ، هر چه اندازه ذرات کود بزرگتر باشد، میزان تثبیت فسفر موجود در آن بیشتر خواهد بود. علاوه بر این ، ظرفیت تثبیت فسفر در خاک های مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، اقلیم و مدیریت زراعی متغیر است. به طور کلی ، بیش از 80 درصد کود مصرفی جذب گیاه نمی شود که یا در خاک تثبیت می شود و یا به آب های راکد و جاری نفوذ می نماید و باعث آلودگی محیط زیست می گردد.
قابلیت در دسترس بودن فسفر بستگی به عوامل زیادی چون PH ، تهویه خاک ، رطوبت ، دما، میزان مواد آلی ، مقدار آهن ، آلومینیم و منگنز محلول و غیر محلول ، نوع ماده حاوی این عنصر ، فعالیت ریزسازواره ها و روش های زراعی دارد.

خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته
ترکیبات فسفره بر خلاف ترکیبات نیتروژنی تقریبا نامحلول هستند و بنابراین انتشار آنها در خاک بسیار کند است. به همین دلیل استفاده بی رویه کشاورزان از کودهای فسفاته در دهه های گذشته موجب تجمع ترکیبات آن در خاک شده است. در اغلب اراضی زراعی ، تجمع فسفر موجب بروز مشکلاتی در جذب عناصر کم مصرف می شود.علاوه برآن ، شستشوی فسفر به آب های زیرزمینی و راکد موجب خسارات جبران ناپذیر اکوسیستمی می شود به طوری که آلودگی فسفر و فلزات سنگین همراه آن ( مانند کادمیم ، اورانیوم و بور ) به عنوان یک خطر زیست محیطی در دهه های اخیر به شدت موجب جلب توجه بوم شناسان جهان شده است.

معرفی کودهای زیستی
کودهای زیستی، حاوی ریزسازواره های مفید در تغذیه گیاه می باشند که می توانند مشتمل بر گروه های مختلف از قبیل باکتری ها، قارچ ها، اکتینومیست ها و مانند آن باشند. امروزه استفاده از این کودها در جهت گام برداشتن به سوی کشاورزی پایدار و استفاده از اثرات مفید آنها رو به افزایش است.

کودهای زیستی فسفاته
در طبیعت گروهی از ریزسازواره های حل کننده فسفات وجود دارند که با رهاسازی تدریجی یون فسفات، نیاز به کودهای فسفاته شیمیایی را کاسته و کارایی آنها را بالا می برند. این ریزسازواره با استقرار در منطقه ریزوسفر، از ترشحات ریشه استفاده نموده و با تغییر PH و یا ترشح آنزیم ها، شرایط را برای تبدیل فسفر نامحلول به شکل قابل استفاده گیاه فراهم می سازند. یکی از سازوکارهای تبدیل فسفات به شکل معدنی و محلول ، ترشح اسیدهای آلی مانند اسیدهای استیک ، پروپیونیک ، لاکتیک ، گلیکولیک ، فوماریک و سوکسینیک است. نقش این اسیدها ، کاهش PH به صورت موضعی است را در پی دارد. سازوکار دیگر ، ترشح آنزیم های فسفاتاز توسط میکروارگانیسم ها و تجزیه ترکیبات فسفاته آلی و حتی معدنی است.

کود زیستی فسفاته بارور – 2
کود زیستی فسفاته بارور – 2 حاصل پژوهش 8 ساله گروهی متشکل از 24 نفر پژوهشگر در جهاد دانشگاهی واحد تهران می باشد. از آنجایی که اقلیم های مختلف ممکن است اثرات مختلفی بر رشد و فعالیت باکتری های حل کننده فسفات داشته باشد، تلاش هایی برای جداسازی سویه های بومی که با شرایط دلخواه زیست محیطی سازگار هستند، انجام شد که نتیجه آن معرفی کود زیستی بارور – 2 بود. این کود، حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات از گونه های باسیلوس لنتوس ( سویهP5 ) و سودوموناس پوتیدا ( سویهP13 ) می باشد که به ترتیب با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه می گردند. طی پژوهش های پنج ساله، ابتدا جدا سازی باکتری های حل کننده فسفر از خاک های مناطق مختلف کشور انجام شد. سپس این باکتری های تحت آزمایش های متعددی مانند بررسی مقاومت به تنش های محیطی ( دما، شوری ،PH های مختلف ) و رقابت با ریزسازواره های دیگر قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که این باکتری ها قادرند دامنه وسیعی از PH بین 5 تا 11 ، دمای بالا تا 42 درجه سانتی گراد و شوری تا 5/3 درصد را به خوبی تحمل نمایند. وجود چنین مشخصه هایی باعث شده است که بتوان این کود زیستی را در طیف گسترده ای از خاک های ایران و برای محصولات گوناگون به کار برد.

مزایای بارور – 2
1 – سازگاری با اقلیم کشور ایران :
جداسازی سویه های باکتر از خاک های ایران و آزمایش متعدد انجام شده بر روی آنها نشان می دهد که بارور – 2 با شرایط محیطی بومی مزارع کشور سازگار است.
2 - توانایی حل کنندگی فسفات بالا :
در فرمولاسیون این کود سویه هایی از باکتری های ترشح کننده اسید و باکتر های ترشح کننده آنزیم های فسفاتاز استفاده شده است.روش های غربالگری برای جداسازی اولیه و آزمایش های مقایسه ای متعدد نشان می دهد که سویه های باکتری به کار رفته بیشترین قدرت حل کنندگی فسفات از ترکیبات معدنی و آلی فسفره را دارند.
3 – کلنی شدن با ریزوسفر گیاه
آزمایش ها نشان می دهند باکتری های موجود در کود زیستی بارور – 2 همیار ریشه گیاهان بوده و در زمین های زراعی به خوبی با سایر باکتری ها به ویژه باکتری های مضر رقابت می کند.
4 – افزایش عملکرد:
آزمایش های آماری صورت گرفته در سال های مختلف بر روی محصولات زراعی مختلف، افزایش عملکرد 10 تا 54 درصد را نشان می دهد. به طور خاص ، میانگین افزایش عملکرد گندم آبی 12/91 درصد و گندم دیم 7/9 درصد بوده است . به طوری که میانگین برداشت با استفاده از کود شیمیایی فسفاته در گندم آبی 4423 کیلوگرم در هکتار و در گندم دیم 9/1343 کیلوگرم بوده است. در حالی که میانگین برداشت با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 در گندم آبی 4826 کیلوگرم در هکتار و در گندم دیم 5/1474 کیلوگرم در هکتار بوده است .

( جدول 1 و 2 )
جدول شماره یک
http://elistiyen.googlepages.com/jadval1.jpg
جدول شماره دو
http://elistiyen.googlepages.com/jadval2.jpg


مطالعات در بیش از 800 مزرعه نمونه نشان می دهد مصرف کود زیستی بارور – 2 باعث افزایش سود به طور میانگین 826150 ریال در هکتار در گندم آبی و 267730 ریال در هکتار در گندم دیم نسبت به مصرف کود شیمیایی فسفاته می شود. مشاهدات کشاورزان نشان می دهد ریشه توسعه بیشتری دارد و تعداد پنجه ها نیز بیشتر می شود. علاوه بر آن ، گندم حاصل از نظر بهداشتی سالم تر بوده و تشویق کشاورزان به مصرف کود زیستی بارور – 2 باعث حفظ محیط زیست از طریق کاهش تجمع فسفات و عناصر سنگین همراه کودهای شیمیایی ( مانند کادمیم ، اورانیوم و بور ) می گردد.

5 – کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته :
با مصرف کود زیستی فسفاته بارور – 2، استفاده از 20 تا 50 درصد مقدار توصیه شده می رشد.
6- کاهش بیماری ها
در منابع متعددی اثر باکتری سودوموناس پوتیدا در کاهش بیماری های باکتریایی و قارچی خاک زی ذکر شده است. در عمل ، مشاهدات تیم پژوهشی و همچنین کشاورزان حاکی از کاهش قابل توجه این بیماری ها در اثر استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 بوده است.
7- سازگاری با سایر کودها و سموم :
آزمایش ها نشان می دهد تاثیر متقابلی بین این کود و سایر کودها و سموم در بازار فعلی وجود ندارد. به هر حال ، برای اجتناب از آثار سوء ناشی از فشار اسمزی بر باکتری های موجود در این کود، توصیه می شود از مخلوط کردن آن به ویژه با سموم تا حد امکان پرهیز شود.
8 – حفظ خصوصیات ژنتیکی :
روش به کار گرفته شده برای تولید این کودها ، پایداری ژنتیکی باکتری های مفید موجود درآن را تضمین می کند.
9 – پایداری در هنگام انبارداری :
برای سهولت توزیع و دسترسی مصرف کننده ، فرمولاسیون کود زیستی بارور – 2 به نحوی است که حداقل شش ماه پایداری آن تضمین می گردد فرمولاسیون های جدیدتر در حال تحقیق می باشند.
10 - روش مصرف آسان :
از نظر ماهیت ، کود های زیستی متفاوت از کودهای شیمیایی هستند و نیاز به ادوین روش مصرف خاص برای آنها احساس می شود. کود زیستی بارور – 2 به صورت پودر مرطوب در شرایط استریل بسته بندی شده است. بهترین روش های مصرف که از جمع بندی نتایج آزمایش های متعدد به دست آمده اند، در قسمت بعد آورده شده اند. به کار بردن صحیح این روش ها از جمله کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته به میزان حداقل 520 درصد موکداً توصیه می شود .
11 - حمل و نقل آسان :
تولید کود زیستی بارور – 2 در بسته های صد گرمی باعث شده است تا هزینه های حمل و نقل و انبارداری به مراتب کاهش پیدا کند.

نحوه استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2
با توجه به امکانات موجود ، سطح زیر کشت و نحوه کشت در هر منطقه ، روش های زیر برای استفاده از این کود در زراعت گندم و جو توصیه می گردد. لازم به ذکر است که روش ها به ترتیب اولویت استفاده و اثر بخشی ذکر شده اند.

روش اول
بذر های گندم مورد نیاز برای یک هکتار را با مقدار کمی آب مرطوب ساخته و با محتوای یک بسته 100 گرمی کود زیستی بارور – 2 به خوبی مخلوط نمایید. در صورتی که کشت بذر مرطوب به آسانی امکان پذیر نباشد، اجازه دهید بذرها در سایه به حد کافی خشک شوند. سپس بذرها را به صورت دستی یا به وسیله بذر کار کاشته و در اسرع وقت آبیاری را آغاز کنید

روش دوم
یک دستگاه سم پاشی دستی را به خوبی بشویید . سپس هر بسته 100 گرمی کود بارور – 2 را با حدود 5 لیتر آب به خوبی حل کنید. محلول حاصل را با پارچه ای صاف نموده و داخل سم پاش بریزید. بذرهای مورد نیاز را روی پلاستیک پهن کنید و محلول مزبور را روی آن بپاشید . با وسیله ای مانند بیل بذرها را زیرو رو کنید تا به خوبی به کود بارور – 2 آغشته شود. در صورت نیاز ، همانند روش اول بذرها را خشک کنید و پس از کشت آنها، در اسرع وقت اولین آبیاری را انجام دهید .

روش سوم
هنگام اولین آبیاری پس از فصل سرما یا یک ماه پس از کشت بهاره ، کود زیستی بارور – 2 را در یک بشکه آب حل کنید و آن را در مسیر آبیاری قرار دهید. هنگامی که آب به انتهای زمین رسید ( اواسط آبیاری ) ، شیر بشکه یا منفذ آن را باز کنید تا محلول حاوی بارور – 2 به تدریج وارد آب شده و به همه کرت ها و ردیف ها برسد.

لازم به ذکر است که تجربیات قبلی نشان می دهند مصرف بارور – 2 به روش 1 و 2 محصول بیشتری را به همراه خواهد داشت . اما اگر در اولین آبیاری پس از زمستان یک بار دیگر به روش سرک ( روش 3 ) کود زیستی بارور – 2 مصرف شود. افزایش محصول باز هم بیشتر می شود
چنانچه از روش 3 استفاده کرده اید ، بهتر است یک بار در اولین آبیاری کود زیستی فسفاته بارور – 2 را استفاده کنید و 40 تا 50 روز بعد این کار را دوباره تکرار کنید.

دستورات عمومی1 – همان طور که در دستور العمل روی بسته های کود زیستی بارور – 2 آمده است، این کود در حضور مقادیر معینی از کود شیمیایی فسفاته باعث افزایش عملکرد محصول می گردد. همچنین ، کاربرد مقادیر زیادتر و یا عدم استفاده از فسفر باعث کاهش اثر بخشی بارور – 2 می شود. برای سهولت امر ، جدول زیر پیشنهاد می شود.

جدول مصرف کود شیمیائی و فسفاته بارور - 2 http://elistiyen.googlepages.com/jadavalkod.jpg


2 – کود زیستی فسفاته بارور – 2 حاوی باکتری هایی است که با ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز باعث رها سازی فسفات از ترکیبات معدنی آلی آن می شوند، بنابراین لازم است :

الف . بسته های کود در دمای 4 تا 30 درجه نگهداری شود.
ب . حتی الامکان از تابش مستقیم آفتاب و یا انجماد این کود بپرهیزید.
3 – کود زیستی فسفاته بارور – 2 در شرایط استریل بسته بندی شده است ، بنابراین سعی کنید تمام محتوی هر بسته را ظرف یک روز مصرف کنید.
4 – بجز کود شیمیایی فسفاته ، سایر کودهای شیمیایی و سموم طبق معمول استفاده شود.

منابع :
- آستارایی ، علی رضا و عوض کوچکی ( ترجمه ) سوبارائو. ان . اس . (1375) . کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار. جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد . مشهد .ایران
- محمد بای بوردی ، محمد جعفر ملکوتی ، هرمز امیر مکری و مهدی نفیسی. ( 1379 ) تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار . نشر آموزش کشاورزی.
- کوچکی ، عوض ( 1373 ) زراعت در مناطق خشک . غلات ، حبوبات گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه ای . جهاد دانشگاهی مشهد . تهران . ایران .
- ملبوبی ، محمد علی ( 1383 ) نشریه فنی شماره 1 . زراعت گندم .جو با استفاده از کو د زیستی فسفاته بارور – 2 . زیست فناور سبز . انتشارات استاد ملبوبی . تهران . ایران .
- ملکوتی ، محمد جعفر و مهدی نفیسی (ترجمه ) ( 1373 ) مصرف کود در اراضی زراعی دیم و فاریاب . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس . تهران . ایران.
- ملکوتی ، محمد جعفر و مهدی همایی . ( 1377 ) . حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک ( مشکلات و راه حل ها ) انتشارات دانشگاه تربیت مدرس . تهران . ایران.
- محمد جعفر ملکوتی ، غیبی ( 1379 ) – تعیین حدود بحرانی عناصر برای گیاهان زراعی . نشریه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی.
- زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 – بروشور زیست فناور سبز

گیاه بن سای ( همه چیز درباره بنسای )
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٢۳ ‎ق.ظ

بن سایمجموعه ای از باغبانی و هنر است که به واسطه آن گیاه با یک تغییر شکل تحمیل شده به یک مجسمه زنده تبدیل می شود. هنرمند با استفاده از مفاد زیبایی، وهمی از طبیعت را در غالب شکل مینیاتوری پدید میآورد. بنسای یک آرایش غیرطبیعی نیست بلکه در قالب یک تغییر شکل ساده، طبیعت اصلی را ذهن آدمی تداعی میکند.
بن سای در اصل واژهای ژاپنی و به معنی کاشت گیاهان در گلدانهای کم عمق است . به این ترتیب که گیاه در گلدانهایی کم عمق با خاک کم و در شرایط محدود کننده از نظر رشد قرار میگیرد و با آرایش زیبا وتربیت صحیح به درختی مسن ولی کوچک تبدیل می شود. برای تحقق این هدف تمام قسمتهای گیاه اعم از ریشه ها، تنه، شاخه ها، میوه ها و گلها حایز اهمیت هستند.

ریشه ها:

ریشه های گیاه بنسای شده، در عین استحکام، سلامت و گستردگی، باید ظاهری کهن به درخت ببخشند. درروشهای متقارن، نامتقارن و اریب، ریشه ها در تمام جهات گسترده شده اند. اما در روشهای بادزده، صخره،رویشی و .... ریشه ها غالباً در جهت خلاف انحنای تنه گسترده شده اند. تا بدین ترتیب به گیاه ظاهری متقارن ببخشند. تعدادی ازریشه ها روی خاک قرار داده میشوند تا قدمت درخت را از نظر ظاهری افزایش دهند و تصور فرسایش خاک را در سالهای گذشته در ذهن القا کنند. برای تحقق این مهم، در زمان انتقال گیاه به گلدان بزرگتر، تعدادی از ریشه ها را روی خاک قرار می دهند و روی آنها را با خزه اسفاگنوم و مقدار کمی خاک می پوشانند. در طی آبیاری های مکرر، این پوشش نازک، از بین میرود و پوست ریشه در معرض نور خورشید، سخت میشود و بدین ترتیب هدف ما در القای تصور کهن بودن گیاه تحقق می آید.
برای تشکیل ریشه های جدید در جهت مناسب، می توان ریشه را تا لایه کامبیوم خراش داد و روی آن را با خاک و خزه پوشاند. بعد از چند هفته، در محل زخم ریشه های جدیدی ایجاد میشود.

تنه:

گرچه همه قسمت های گیاه بن سای شده مهم است ، اما تنه گیاه اولین قسمتی است که توجه ناظر را به خود جلب میکند .تنه بن سای باید پوستی ضخیم ، یک پارچه و تودرتو داشته باشد . تنه باید به گونه ای باشد که هرچه به راس نزدیک میشود ضخامت آن کمتر شود . روی یک تنه خوب نباید آثار زخم ناشی از سیم پیچی دیده شود .

شاخه ها:

گیاهان در طبیعت ممکن است شاخه های در هم پیچیده داشته باشند . ولی در بن سای با سیم پیچی ، شاخه ها را به گونه ای تربیت می کنند ، که گیاه زیبا جلوه کند . معمولاً شاخه ها از نظر قطر و طول تفاوت دارند . شاخه های پایین تر ضخیم تر و بلندتر هستند و بخوبی در همه جهات گسترده می شوند . شکل هر شاخه به تنهایی نیز مد نظر است . در هنر بن سای بسیاری از شاخه های گیاه مطلوب به نظر نمی رسد . از این رو این شاخه ها را قطع می کنند .

برگها:

در یک بن سای خوب برگ ها سبز ، متراکم و کوچک است . گیاهانی که برگهای بزرگ دارند یا تعداد برگ آنها کم است ،برای بن سای مناسب نیستند . گیاهانی که برگ های کمی دارند ،درختی خزان کرده را تداعی می کنند . برگ های بزرگ نیز نسبت به اندازه کلی درخت بن سای شده، نامتناسب به نظر می رسند، برای آن که اندازه برگها کوچک شود ، از روش بیبرگی یا هرس برگ استفاده می کنند. این روش در کاهش اندازه برگ موثر است ولی در تغییر اندازه گلها و میوه ها زیاد مورد توجه نیست.

راس ساقه:

تنه به تدریج باریک می شود ، تا در انتها به راس منتهی شود. هرگاه به ارتفا‎ع کمتری نیاز باشد، می توان راس آن را قطع کرد و شاخه پایینتر از راس را که در راستای تنه است یا زاویه کمی با راستای تنه دارد ،به عنوان راس انتخاب و باپیچیدن سیم آن را تربیت کرد. در هر حال درخت بنسای شده باید دارای راس باشد.

پشت و روی یک بنسای

بنسای را نباید به صورت یک گیاه طبیعی در گلدان رها کرد. بلکه باید آن را طبق طرح مورد نظر کاشت و تربیت کرد. بنسای باید در نظر یک ناظر به خوبی جلوه گری کرده و قسمت جلو و پشت آن با هم فرق کند. کاملترین قسمت، قسمت جلو است . برآمدگی تنه نباید در جلو قرار گیرد.انتهای تنه باید قابل رویت بوده و تنه در یک طرف انحنا داشته باشد. نوک ساقه یا راس در قسمت جلو باید به طرف ناظر باشد.در قسمت جلو نباید شاخهها درهم پیچیده باشند. همچنین نباید به طرف جلو رشد کنند و باید تمام شاخه ها به وضوح قابل دید باشند. قسمت پشت ، عمق مشخص و دیدگاه سه بعدی به گیاه می دهد، لذا یک یا دو شاخه در این قسمت تعبیه می گردد.

طرق مختلف پرورش بنسای

پرورش نهالی
1- مابوری یا پرورش نهالی که از طبیعت گرفته می شود.
2-پرورش نهالی که از طریق خوابانیدن به وجود می آید.
3-پرورشنهالی که از طریق جدا کردن به وجود می آید.
4-پرورش نهالی که از قلمه زدن به وجود می آید.
5-پرورش نهالی که از طریق پیوند زدن به وجود می آید.
6-پرورش نهالی که از طریق کاشت بذر به وجود میآید.
7-پرورش نشا که از یک خزانه فراهم شده است .

مشهورترین بنساهای ژاپنی به همین طریق پرورش یافته اند. نهالی که در طبیعت به دلیل شرایط نامناسب رشد، خود به خود کوتاه و کوچک مانده است ، برای مبدل شدن به یک بنسای زیبا تنها احتیاج به یک تربیت صحیح دارد.گیاهانی نظیر کاج سیاه ژاپنی ، کاج قرمز ژاپنی ، کاج سوزنی ، عرعر و ... را میتوان از این طریق بنسای نمود.
مزیت این روش ، صرفه جویی در وقت است . زیرا برای تهیه بنسای از طریق کشت بذر، حداقل به 5 الی 10 سال زمان نیاز داریم. در ژاپن گیاهانی را که با توجه به خصوصیات بنسای از طبیعت جمع آوری میکنند، «آراکی» می نامند. بسیاری از گیاهانی که در صخره ها و کوهستانهای مناطق گرمسیری و معتدل در شکاف صخره ها رشد کرده اند ، به علت شرایط خاص موجود در منطقه و محیط کشت، خود به خود بنسای و تبدیل به درختانی مسن، با ارتفاع کم شده اند.

خصوصیاتآراکی:

  

  بقیه در ادامه مطلب

 

Germination of a bean
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ

تصویر میکروسکوپی از جوانه زنی لوبیا تحت اثر هورمن 1h nmr

Germination of a bean studied by 1H NMR microimaging

NMR-MRI تکنولوژِی زیستی جدیدیست که در اختیار موسسه پزشکی  از فرانهوفر قرار دارد.

این عکس از ۴ اسلاید تشکیل شده

  

 

علم هسته‌ای راهی برای بهبود تغذیه
ارسال شده توسط سعید در ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ

تغدیه‌ی مناسب برای سلامت و بهبود کیفیت زندگی امری ضروری است و در این راستا دانش هسته‌یی می‌تواند راهنمایی برای توسعه یک خط مشی قوی تغذیه‌یی باشد.

 

در واقع بسیاری از فعالیت‌های آژانس در جهت تامین نیازهای اساسی بشر با به کارگیری علوم هسته‌یی برای افزایش تولیدات غذایی، بهبود مراقبت‌های بهداشتی، بهبود مدیریت ذخایر آب و ارزیابی منابع آلودگی محیط زیست است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌ جهانی در جهت کاهش سوء تغذیه در چرخه‌ی زندگی انسان کند و ناهمگون بوده است. در گزارش سال 2000 وضعیت تغذیه جهانی، یک هیات فرعی سازمان ملل در امر تغذیه تخمین زده است که 182 میلیون کودک زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه برای مدتی طولانی زیر خط بهره‌مندی از یک تغذیه سالم هستند و 150 میلیون تن نیز زیر وزن طبیعی هستند. هم‌چنین این محاسبات نشان می‌دهد که 30 میلیون نوزاد هر ساله به دلیل فقر غذایی مادران‌شان در طول دوران بارداری، رشد ناقص دارند.

 

از این  و تعهدات جدید بین‌المللی در سرتاسر جهان برای توجه به این وضعیت در نظر گرفته شده و آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی شریک مهمی در این تلاش‌ها محسوب می‌شود.

 

دانش هسته‌یی ابزار ارزشمندی را برای ارزیابی فاکتورهایی که تغذیه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ارایه می‌کند. این فاکتورها عبارتند از: ریزمغذی‌ها، ترکیبات بدن و مصرف شیر مادر.

 

این آژانس از طریق برنامه‌اش در حوزه‌ی تغذیه به کشورها در زمینه‌ی کاربرد این ابزار برای حل مشکلات تغذیه‌شان کمک می‌کند و از تحقیق‌های مهم در خصوص تعامل میان تغذیه، آلودگی محیط زیست و عفونت با اهداف نهایی بهبود تغذیه انسانی، حمایت می‌کند.

 

 بهبود تغذیه از طریق علوم هسته‌ای

 

تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سوءتغذیه سرسام‌آور هستند و تلاش‌های گسترده‌ی بین‌المللی برای پاسخگویی به مشکلات مربوطه صورت می‌گیرد.

 

علوم هسته‌ای که اکثریت آن‌ها به اموری چون پرتوهای ایکس، پرتودرمانی یا نیروگاه‌های هسته‌ای مربوط می‌شوند، امروزه در سراسر جهان برای شناختن مشکلات تغذیه‌یی و نیز ارزیابی تاثیر مداخلات این علوم در این زمینه از سوی کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود.

 

نوع مقاله : انگلیسی با ترجمه فارسی

مرتبط با : بیو شیمی - بیوشیمی گیاهی - بیو تکنولوژی - گیاهان دارویی - ژنتیک

عنوان مقاله  :  تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم

   

Hyper-expressed production of lysine through chemical mutagenesis of Brevibacterium flavum by the application of N-nitroso-N-ethylurea

  

مرجع مقاله : ارسال به سایت توسط صالح اقایی

سال انتشار: ٧/١٣٨٨

تعداد صفحات : ٢٠ صفحه

 

مشاهده و دانلود متن فارسی و انگلیسی در ادامه مطلب حتما مقاله کامل با ترجمه را دانلود کنید

   

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Research observation: Effects of rangeland ecological condition on scaled quail sightings.

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره ۵١

وخاک در و Runoff
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Runoff and soil loss in undisturbed and roller-seeded shrublands of semiarid Argentina.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٧ صفحه

دانلود مقاله شماره ۴۴

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی حاصلخیزی و....

عنوان مقاله  Hay-meadows production and weed dynamics as influenced by management.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات :۶ صفحه

دانلود مقاله شماره ٣۵

  پژوهش های جهانی اصلاح نباتات              National Plant breeding study

 

دانلود متن مقاله شماره ۶

 

 

 


 

 

درجه کیفی مقاله  ۲  است در ۲۵ صفحه

 

این مقاله مناسب برای ارائه در دروس  :  اصلاح نباتات - اصلاح خصوصی - ژنتیک - بیو تکنولوژی - طرح و پروژه  و... میباشد

 

برای دریافت ترجمه مقاله توسط  ایمیل  یا  فایل  یا  پرینت شده  با مدیریت تماس بگیرید

 

هزینه هر صفحه ترجمه  تخصصی ۹۰۰ محاسبه شده

 

 


 

 

  خلاصه               SUMMARY

A survey was conducted to determine the number of science person years (SY) thatwere devoted to plant breeding research and development (R&D) in the United States public and private sectors. Also, via estimates of cost per SY, annual dollar expenditures for plant breeding were estimated. Data were collected on plant breeding R&D activities defined as (a) basic plant breeding research (PBR), (b) genetic enhancement (GE), and cultivar development (CD), and on SY input per crop and crop group The primary findings were:

 

1  The total number of SYs devoted to plant breeding R&D in the United States is

2,241. The distribution of SYs is 1,499 in private companies, 529 in state and

territorial agricultural experiment stations (SAES), 177 in the Agricultural Research

Service of the U.S. Department of Agriculture (ARS/USDA), and 36 in the Plant

Materials Centers/USDA (PMC/USDA).

. Over the 5-year period 1990-94, the net loss of plant breeding SYs in SAES was

estimated to be 12.5 or 2.5 SYs per year. For the same period, private industry was estimated to have a net growth of 160 SYs or 32 SYs per year. Over public and private sectors, 372 SYs were devoted to PBR, 403 SYs to GE, and 1,430 SYs to CD. Proportions of SYs devoted to these 3 R&D activities vary by employment category. In SAES, percentages of SYs devoted to PBR, GE, and CD were 30, 29, and 41, respectively; in ARS/USDA they were 40, 48, and 12, respectively; and in private industry they were 9, 11, and 80, respectively.

4Crop groups with more than 100 SYs were cereal grains with 892, fruit vegetables

with 213, grain legumes with 207, fiber crops with 136, forages with 122, temperate

fruit and nut crops with 105, and oilseed crops with 104.

5. More than 25 SYs are devoted to each of 16 U.S. crops. Field corn led with 545

SYs or 25% of all plant breeding SYs in the United States. Next were soybean with

156 SYs, cotton with 134 SYs, and wheat with 131 SYs. Crops with 50 to 100 plant

breeding SYs are tomato, alfalfa, sorghum, and potato.

6. Private industry emphasizes the breeding of crops that use hybrid cultivars in agricultural production. Of the 16 crops to w1jich private industry devotes 20 or more plant breeding SYs, 6-com, sorghum, sunflower, sweet corn, sugar beet, and muskmelon-with entirely hybrid cultivars account for 654 SYs. Three crops with both hybrid and pure line cultivars-tomato, pepper, and onion-account for 119 breeding SYs in private industry. Six crops with pure line cultivars-cotton, wheat,

soybean, canola, rice, and lettuce-account for 328 SYs.

In contrast, the public sector has 11 crops with 15 or more breeding SYs, and 7 are

dominated by pure line cultivars.

7. Private industry is estimated to spend $338 million on plant breeding R&D annually or 61% of the U.S. annual expenditure whereas the public sector is estimated to spend $213 million or 39%.

 

 http://www.uplod.ir/download.php?file=309723

بقیه متن در ادامه مطلب

 Potato Carboxypeptidase Inhibitor, a T-knot Protein Is an Epidermal Growth Factor Antagonist That Inhibits Tumor Cell Growth

 

 

 

دانلود مقاله شماره  ٣

 

 


 

 

 

 این مقاله مناسب برای ارائه در دروس :

بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات - ژنتیک - بیو شیمی گیاهی -  روش کار با پی سی آر  pcr  می باشد

درجه کیفی مقاله ١ است

موضوع مقاله اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده

برای دریافت متن ترجمه این مقاله  پرینت شده یا فایل و یا ایمیل  با مدیریت تماس بگیرید

هزینه هر صفحه ترجمه ٩٠٠ محاسبه شده

 

 

-