مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
هويج وحشيdaucus carota (کدمطلب۱۰۰۴)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ

گياهي معمولا2ساله كه توسط بذرتكثيروانتشارميابددتراي ريشه دوكي بابافت نيمه چوبي وبه رنگ مايل به سفيددرخاكهاي نيمه خشك

برگها:2-3شانه اي نوك تيزباكركهاي زبروكوتاه

ساقه:افراشته شياردارباكركهاي ريزمعمولامنشعبوباارتفاعمتوسط30-100cm

گل:سفيدبا5گلبرگدرآرايش چتري مركب

دوره رويش:بهار

دوره گلدهي:اوايلتابستان-پاييزوتعدادبذر1000-4000دانه است

مناطق انتشاردرجهان:سراسراروپا-استراليا –نيوزلند-غرب آسيا

مناطق انتشاردرايران:تهران-فارس-زنجان-گرگان-قسمتي ازخراسان

هويج وحشي

-