مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti 

A Introduction

The nucleus of an atom contains two sub-atomic particles, namely protons (p) and neutrons (n). The atom of a given element has a set number of protons and this is termed the atomic number. The number of protons+neutrons is referred to as the mass number. A particular element can have differing numbers of neutrons and therefore have a different mass number.Examples of isotopes with the same atomic number (subscript) but with different mass number  32     33(superscript) are 15 P,15 P,15 P.A nucleus contains protons, which are positively charged so they should repel. The presence of neutrons, however, keeps the protons together and so stabilises the nucleus. Stability depends upon the neutrons:protons (n:p) ratio.For light elements, the number of neutrons greatly exceeds the number of protons for stability. For heavier elements more neutrons than protons are necessary for stability.When the ratio of neutrons to protons is outside a particular number, which varies with each atom, the nucleus becomes unstable and spontaneously emits particles and/or electromagnetic radiation and such a substance is called radioactive. If the ratio of n:p is not outside the "belt of stability" then the isotope does not spontaneously emit particles and is said to be stable ego 15N, 34S, 13C.Three types of particles can be emitted from an unstable nucleus

استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات 

بازببینی تئوری و استفاده از تکنیک های هسته ای

  مقدمه

هسته هر اتم تشکیل شده از دو زیرقسمت اتمی. بنام نوترون n و پروتونp .اتم های یک عنصر معین تشکیل شده از پروتن که به آن به اصطلاح شماره اتمی گفته میشود.

بطور مثال(درزیر) ایزوتوپ ها بایک شماره اتمی هستند اما باشماره جرمی متفاوت.

15311532P   1533P    

پروتن های هسته شامل یک بار مثبت دفع کننده هستند. بهرحال حضور نوترون ها وپروتن ها درکنار هم  هسته سلول را تثبیت میکند. و این پایداری منوط به پروتن ها و نوترون هاهستند.

در عنصرهایی که سبک هستندشمارنوترون ها بسیار بیشتر از پروتن ها برای ثبات هستنددر عناصر سنگینترپروتن بیشتری برای ثبات نیاز است.

زمانیکه نسبت نوترون ها به پروتن ها خارج از تعداد معینی شونددگرگون میکند هسته اتم راو آن متحول میشو و بی ثبات و بطور بی اختیار ساطع میکند تشعشعات ریز و الکترومگنتیک  که به چنین موادی پرتوزا میگویند. اگر نسبت n:p  خارج از نسبت با ثبات نباشد آنوقت ایزوتوپ هاخودبهخود پرتو ساطع نمیکنند و میتوان گفت پایدار میمانند مثل: 15N, 34S, 13C


××××××××××××××××××××××××××××

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : کشاورزی هسته ای - اصلاح نباتات

عنوان مقاله  :    استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات

Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti

مرجع مقاله :  ترجمه : سیدمهدی شمس  

سال انتشار: 1390 - 2009

تعداد صفحات : 150 صفحه

دانلود مقاله متن مقاله 119

دانلود ترجمه فارسی (15.000تومان) برای خرید به بخش پرداخت آنلاین مراجعه کنید


هسته های ناپایدار سه نوع تشعشع میتوانند از خود بیرون دهند

تشعشعات آلفا

مجتمع شده از دو شاخه نوترون و پروتن و یک هسته هلیوم. ذرات سنگینی هستند حرکت کندی دارند و انرژی کمی دارند و به آسانی تشعشعات انها با یک ورق کاغذ یا چند سانتی متر هوا متوقف میشود. اینها بسیار زیاد شارژ هستند و خیلی هم مضر هستند

پرتوهای بتا

حرکت انها سریع است و الکترون هایشان انرژی بالایی دارندو خاصل شدند از یک نوترون بی اثردر یک پروتن و یک الکترون اناه بیشتر از یک ذره آلفا تشعشع دارند بطوریکه برای متوقف کردن آنها به یک ورق آلومینیومی نیاز است.

پرتوهای گاما

اینها دیگر تشعشعات ریز نیستند اما جریانی پیوسته از یک انرزی بالای الکترومغناطیسی هستندکه دارای فرکانس بالایی نیز هستنداین تشعشعات بسیار خطرناک هستند و برای متوقف کردن انها از یک لایه قطور سرب نیاز است درواقع نوع صحیحی از پرتوهااز یک ایزوتوپ بطور ثابت با بقیه ایزوتوپ ها یکسان است که یک الگوی ثابت متلاشی شدن تا رسیدن به ثبات کامل است

-