مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
خلاصه

 به دنبال اجرای برنامه بهسازی و نوساز ی اماکن سنتی دام در دو دهه گذشته، به منظور تعیین اثر آن بر بهبود شرایط تولید در گاوداری های روستایی استان فارس این تحقیق انجام شد . 172 واحدگاوداری هسازی شده و بهسازی نشده در 6 شهرستان استان(با سه اقلیم گرم، معتدل و سرد ) به عنوان معیت هدف مشخص شدند . با تهیه پرسش نامه دو فاکتور : بهداشت دام و فرآورده هایآن و میزان هزینه های مختلف در این واحد ها مورد ارزیابی قرارگرفت. در دو فصل زمستان و بهار نمونه ای از شیرتولیدی هر یک از واحد ها جهت تعیین بارمیکروبی اخذ شد. بهسازی جایگاه دام برکاهش بارمیکروبی شیرخام تولیدی در واحد های گاوداری اثر اما بر درصد ابتلاء به بیماری، درصد تلفات، هزینه دارو ودرمان و واکسیناسیون و هزینه خوراک ،معنی داری داشت با توجه به عدم امکان بهسازی  تأثیری نداشت . بارمیکروبی شیرخام تولیدی در فصل زمستان بیشتر از فصل بهاربود کامل و اصولی واحد های گاوداری سنتی در روستا و به منظور تأمین بهداشت و سلامت مردم روستا بهتر است، بهسازی جایگاه دام با نظارت کارشناسان و طبق نقشه های مناسب انجام پذیرد.

دانلود مقاله شماره ٢٣

-