مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
آمارنامه کشاورزی

جلد دوم : زراعت و باغبانی پرورش کرم ابریشم ، دام و طیور و آبزیان ، منابع طبیعی ، آبادانی روستاها و ساماندهی عشایر ، ترویج و  آموزش کشاورزی و تعاونی روستائی

سال  1381


 

اهم فعالیتها در زمینه مبارزه با آفات و بیماری های نباتات زراعی در سال 1381

 

جدول شماره (3-4-1)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (( واحد : هکتار ))

 

عملکرد

 

شرح

 

236500

 

مبارزه با کرم ساقه خوار برنج

 

شلتوک

 

190000

 

مبارزه با بیماری ها ( بلاست و غیره )

 

82000

 

مبارزه با سایر آفات

 

561500

 

مبارزه با علفهای هرز

 

5080

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

608000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

528500

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

2268575

 

مبارزه با علفهای هرز

 

گندم

 

70659

 

مبارزه با زنگ

 

16690

 

مبارزه با سایر بیماری ها

 

585858

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

40000

 

مبارزه با آفات

 

250000

 

بازدید و ردیابی مزارع مشکوک به نماتدبرگ و خوشه

 

3500000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

80000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

57035

 

مبارزه با آفات

 

جو

 

25545

 

مبارزه با بیماری ها

 

197769

 

مبارزه با علفهای هرز

 

50681

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

408000

 

مبارزه با آفات

 

پنبه

 

500

 

مبارزه با بیماری ها

 

80000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

2200

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

150000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

151000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

350000

 

مبارزه با آفات

 

حبوبات

 

65000

 

مبارزه با بیماری ها

 

70000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

3700

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

77000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

176000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

15000

 

مبارزه با آفات

 

کلزا

 

2500

 

مبارزه با بیماری ها

 

42000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

50000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

60000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

-