مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on
(the growth and yield of soyabean (glycine max l)

َAِBSTRACT: The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on the growth and yield of soyabean Glycine max (L)merr) was carried out in the rainforest zone of Nigeria. The treatments used were inorganic fertilizer NPK 15: 15: 15 and packaged organic fertilizer. The experiment was laid out in a randomized complete block designed (RCBD) in three replicates’ with six treatments viz, 0, 100, 200 and 300kg/ha NPK 15:15:15 fertilizer, and 100 and 300 Kg/ha organic fertilizer. Results showed that plant height, number of branches, leaf area and number of leaves per plant were enhanced by organic and inorganic fertilizers at different weeks after planting (WAP). Similarly, application of inorganic fertilizer increased the pod weight/plant compared to the control and organic fertilizers. However, 200kg/ha of NPK fertilizer gave the highest soya bean yield followed by 300 and 100kg/ha NPK fertilizer, then 300kg/ha and 100kg/ha packaged organic fertilizer. There were significant differences among treatments. The triad suggests that moderate rate of .inorganic fertilizer (200kg/ha NPK) is appropriate for soya bean yield

نوع مقاله : انگلیسی

مرتبط با : زراعت حبوبات - غلات - زراعت گیاهان علوفه ای

عنوان مقاله  :    اثر کودهای آلی و معدنی بسته بندی شده بررشد و عملکرد سویا

 The effect of packaged organic and inorganic fertilizers on

the growth and yield of soyabean

 مرجع مقاله :  African Journal of General Agriculture

سال انتشار:  2010

تعداد صفحات : 7 صفحه

 دانلود مقاله شماره 121

این مقاله هنوز ترجمه نشده است برای تهیه و سفارش ترجمه تماس بگیرید

EFFECTS OF COMMERCIAL RHIZOBIUM STRAIN INOCULANTS AND TRIPLE
SUPERPHOSPHATE FERTILIZER ON YIELD OF NEW DRY BEAN LINES IN
CENTRAL KENYA
Abstract
Annual demand for dry beans of 749,000 metric tons in Kenya is far above the annual production of 380,000
metric tons. Bean yield can be increased through the use of improved bean varieties, phosphate fertilizer and
Rhizobium inoculants. Small-scale farmers who are the major dry bean producers rarely apply fertilizers in bean
production; hence the crop is largely dependent on nitrogen fixation for its nitrogen requirement. Inoculation of
seed beans with appropriate Rhizobium strains for enhanced nitrogen fixation provides a more economical and
sustainable alternative to the application of nitrogenous fertilizers. A trial was conducted in 2007 during long
and short rains at KARI-Thika and on farmers’ fields in Kirinyaga and Maragua districts in Central Kenya to
investigate the effect of three commercial Rhizobium strain inoculants and triple superphosphate (TSP) fertilizer
on yield of new dry bean lines. TSP fertilizer consistently increased bean yields during the long and short rain
seasons at the research site (Thika) and on farmers’ fields in Kirinyaga and Maragua districts. Compared to
fertilizer effects on yield, inoculation effects were not as consistent and were of much lower magnitude. Most of
the bean lines had their highest yield where both fertilizer and Rhizobium inoculants were applied. Rhizobium
strain 2667 followed by mixed strain treatments tended to outperform the other inoculation treatments. Four of
the bean lines gave consistently high yields under the same inoculation treatment in different seasons and sites.
Key words: Rhizobium strain, Inoculation, Triple superphosphate fertilizer,
Farmers’ fields, Bean yield

نوع مقاله : انگلیسی  

مرتبط با : زراعت حبوبات - غلات - زراعت گیاهان علوفه ای

عنوان مقاله  :    اثرات ریزوبیوم های تجاری جوانه زا  و کود فسفات سه گانه در کشت لوبیا خشک در کنیای مرکزی 

EFFECTS OF COMMERCIAL RHIZOBIUM STRAIN INOCULANTS AND TRIPLE
SUPERPHOSPHATE FERTILIZER ON YIELD OF NEW DRY BEAN LINES IN
CENTRAL KENYA

مرجع مقاله :   KARI-Thika

سال انتشار:  2008

تعداد صفحات : 10 صفحه

این مقاله هنوز ترجمه نشده -برای سفارش ترجمه به راهنمای پرداخت برید

Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti 

A Introduction

The nucleus of an atom contains two sub-atomic particles, namely protons (p) and neutrons (n). The atom of a given element has a set number of protons and this is termed the atomic number. The number of protons+neutrons is referred to as the mass number. A particular element can have differing numbers of neutrons and therefore have a different mass number.Examples of isotopes with the same atomic number (subscript) but with different mass number  32     33(superscript) are 15 P,15 P,15 P.A nucleus contains protons, which are positively charged so they should repel. The presence of neutrons, however, keeps the protons together and so stabilises the nucleus. Stability depends upon the neutrons:protons (n:p) ratio.For light elements, the number of neutrons greatly exceeds the number of protons for stability. For heavier elements more neutrons than protons are necessary for stability.When the ratio of neutrons to protons is outside a particular number, which varies with each atom, the nucleus becomes unstable and spontaneously emits particles and/or electromagnetic radiation and such a substance is called radioactive. If the ratio of n:p is not outside the "belt of stability" then the isotope does not spontaneously emit particles and is said to be stable ego 15N, 34S, 13C.Three types of particles can be emitted from an unstable nucleus

استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات 

بازببینی تئوری و استفاده از تکنیک های هسته ای

  مقدمه

هسته هر اتم تشکیل شده از دو زیرقسمت اتمی. بنام نوترون n و پروتونp .اتم های یک عنصر معین تشکیل شده از پروتن که به آن به اصطلاح شماره اتمی گفته میشود.

بطور مثال(درزیر) ایزوتوپ ها بایک شماره اتمی هستند اما باشماره جرمی متفاوت.

15311532P   1533P    

پروتن های هسته شامل یک بار مثبت دفع کننده هستند. بهرحال حضور نوترون ها وپروتن ها درکنار هم  هسته سلول را تثبیت میکند. و این پایداری منوط به پروتن ها و نوترون هاهستند.

در عنصرهایی که سبک هستندشمارنوترون ها بسیار بیشتر از پروتن ها برای ثبات هستنددر عناصر سنگینترپروتن بیشتری برای ثبات نیاز است.

زمانیکه نسبت نوترون ها به پروتن ها خارج از تعداد معینی شونددگرگون میکند هسته اتم راو آن متحول میشو و بی ثبات و بطور بی اختیار ساطع میکند تشعشعات ریز و الکترومگنتیک  که به چنین موادی پرتوزا میگویند. اگر نسبت n:p  خارج از نسبت با ثبات نباشد آنوقت ایزوتوپ هاخودبهخود پرتو ساطع نمیکنند و میتوان گفت پایدار میمانند مثل: 15N, 34S, 13C


××××××××××××××××××××××××××××

نوع مقاله : انگلیسی  با ترجمه فارسی

مرتبط با : کشاورزی هسته ای - اصلاح نباتات

عنوان مقاله  :    استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی محصولات

Use of isotope and radiation methods in soil and water management and crop nutriti

مرجع مقاله :  ترجمه : سیدمهدی شمس  

سال انتشار: 1390 - 2009

تعداد صفحات : 150 صفحه

دانلود مقاله متن مقاله 119

دانلود ترجمه فارسی (15.000تومان) برای خرید به بخش پرداخت آنلاین مراجعه کنید

-