مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
مقاله کامل را دانلود نمایید

  

 دریافت مقاله شماره   ٢٢

 

خلاصه

   

یخ‌زدگی یکی از مهم‌ترین عوامل اقلیمی است که محصول بادام را در استان اصفهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، استفاده از روشی سریع برای ارزیابی ارقام مقاوم در برابر آسیب‌های یخ‌زدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. اندازه‌گیری میزان نشت الکترولیت‌ها از بافت‌های آسیب دیده ناشی از یخ‌زدگی در بادام روش مناسبی برای این منظور است. در این پژوهش اثر یخ‌زدگی بر میزان نشت الکترولیتی 10 رقم زراعی بادام (Amygdalus communis cultivars) و یک گونه بادام وحشی (A. scoparia) در استان اصفهان بررسی شد. گل‌های کامل و بالغ تمام نمونه‌ها به‌طور تصادفی انتخاب شدند و هر یک با 3 تکرار در شرایط یخ‌زدگی طبیعی (در طبیعت) و تیمار یخ‌زدگی مصنوعی (در آزمایشگاه) بررسی شدند. میزان نشت الکترولیت‌های آنها، اندازه‌گیری شد و میانگین داده‌های به دست آمده از طریق آنالیز واریانس و آزمون توکی (Tukey's test) مقایسه شدند. در هر تیمار، درصد افزایش میزان نشت الکترولیتی نمونه‌های در معرض یخ‌زدگی نسبت به شاهد به‌عنوان معیاری برای مقایسه در نظر گرفته شد. مقدار کل متابولیت‌های محلول (Total Dissolved Solids =TDS) گل‌های نمونه‌های در معرض یخ‌زدگی طبیعی نیز با دقت 001/0 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که این مقدار در ارقام زراعی مورد بررسی به‌طور میانگین در حدود 5/33± 8/390 میلی‌گرم در لیتر (حداکثر آن در رقم صفری با 3/29± 439 میلی‌گرم در لیتر و حداقل آن در رقم کبابی با 3/35± 355 میلی‌گرم در لیتر است. مقدار آن در بادام وحشی (با میانگین 8/55± 362 میلی‌گرم در لیتر) اندکی از ارقام زراعی کمتر بود. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین مقدار کل متابولیت‌های محلول (TDS)، و میزان نشت الکترولیتی نمونه‌های در معرض یخ‌زدگی هم‌بستگی وجود ندارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که ارقام تاجری (با 4/7 % افزایش میزان نشت الکترولیتی نسبت به شاهد)، آذر (با 2/19 % افزایش) و ربیع (با 22 % افزایش) در شرایط یخ‌زدگی طبیعی به‌ترتیب مقاومت بیشتری از سایر ارقام دارند. در تیمار یخ‌زدگی مصنوعی نیز ارقام ربیع (با 7/60 % افزایش)، تاجری (با 6/67 % افزایش) و حاج میرزایی (با 71 % افزایش) به‌ترتیب نسبت به ارقام دیگر مقاوم‌ترند. این نتایج با مشاهدات تجربی در منطقه مورد مطالعه منطبق می‌باشد. مقاومت به یخ‌زدگی در بادام وحشی (A. scoparia) در هر دو تیمار طبیعی و مصنوعی (به‌ترتیب با 7/48 % و 73 % افزایش) در حد متوسط است

بهاره سازی و ارتباط آن با دوران رکود گیاه

مقاله انگلیسی  به همراه ترجمه آنرا براحتی با حجم کم دانلود کنید

درجه کیفی مقاله  یک میباشد

    

  

دانلود مقاله شماره  ٢١

       

  

MECHANISMS OF VERNALIZATION

 

VERNALIZATION AND ITS RELATIONS TO DORMANCY!

From embryogenesis to flowering, a plant grows through successive stages. The identification ofthese stages is useful in further analyzing every mechanism in their ontogeny. The "stadial theory" however, is exacting; it holds that the same stages occur in all plants and that they are fundamentally irreversible. For further information refer to Lysenko who proposed the theory (155 to 159) and to commentators on the theory (279). If these stages are believed to be ontogenetic natures or properties defined according to an a priori postulate and unaltered by experiment, they are to be considered as expressing a faith that does not fall within the scope of scientific experimental analysis. If we hold to mere facts that can be repeated in experiments we speak another language. We indeed recognize stages in plant development, but these are neither universal nor irreversible. For example, we cannot say that the vernalization process, or "thermo stage, " is universally imposed merely as a temperature­controlled period of development. Bidens radiatus reacts to photoperiods as soon as its cotyledons turn green, without any previous thermo stage (37); also, the "photostage" is not always necessary for flowering. Flowering primordia exist in mature peanut seeds before any light treatment of the seedling. When a thermostage is

 

required, it may be experimentally reversible in certain cases, as we have seen for experimental successions of devernalization and revemalization. What is the obligate requirement for new vernalizing chilling ifnot the need for a new thermo stage, the former having been fully eliminated? Bud regeneration returns the plant to most of its juvenile stages. In experiments with proliferating flowers (44) the partly differentiated floral apex is reversibly returned to a vegetative apex of a shoot which again will have to go through all the previous stages before flowering. As far as the words are concerned, we prefer to consider purely empirical stages as observed for each species in our experiments and their reversible or irreversible sequence, and to analyze the various regulating mechanisms, whether independent or correlated, that control the sequence ofthe development

-